پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (27-36)

عنوان : ( بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی )

نویسندگان: سمیّه رزمخواه شربیانی , سیدمحمدعلی رضوی , خلیل بهزاد , مصطفی مظاهری طهرانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو هیدروکلوئید بومی ایران (صمغ دانه های ریحان و مرو) و یک هیدروکلوئید تجاری (پکتین) بر خصوصیات ماست چکیده ی بدون چربی بود. برای این منظور اثرات این صمغ ها در مقادیر 05/0 ،1/0 ،15/0 و 2/0 درصد پس از 1 و 7 روز نگهداری روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد (فاقد صمغ) مورد مطالعه قرار گرفت. ویژگی های فیزیکوشیمیایی شامل درصد مواد جامد، نرمی، ویسکوزیته ظاهری و میزان آب اندازی محصول نهایی بود. در آزمون حسی طعم، بو، رنگ و احساس دهانی ماست چکیده فاقد چربی مورد ارزیابی قرار گرفت. با افزودن صمغ و افزایش غلظت آن، درصد مواد جامد، میزان آب اندازی، نرمی و ویسکوزیته ظاهری نمونه ها کاهش یافت و بیشترین امتیاز حسی در نمونه های حاوی 05/0 درصد صمغ مشاهده شد. بیشترین ویسکوزیته ظاهری و امتیاز حسی مربوط به نمونه های حاوی صمغ مرو بود و نمونه های حاوی پکتین سفت ترین نمونه ها بوده و بیشترین درصد مواد جامد را داشتند. نگهداری نمونه ها سبب کاهش ویسکوزیته ظاهری و افزایش میزان آب اندازی، نرمی و بهبود ویژگی های حسی نمونه ها گردید.

کلمات کلیدی

, هیدروکلوئید, پکتین, صمغ دانه مرو, صمغ دانه ریحان, ماست چکیده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019155,
author = {رزمخواه شربیانی, سمیّه and رضوی, سیدمحمدعلی and بهزاد, خلیل and مظاهری طهرانی, مصطفی},
title = {بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {هیدروکلوئید، پکتین، صمغ دانه مرو، صمغ دانه ریحان، ماست چکیده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر استفاده از پکتین، صمغ دانه های مرو و ریحان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست چکیده بدون چربی
%A رزمخواه شربیانی, سمیّه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A بهزاد, خلیل
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]