علوم و صنایع کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (1995-4) , صفحات (56-78)

عنوان : ( بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت )

نویسندگان: فخری شهیدی , جلیل وند یوسفی , علی اکبر محمدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت

کلمات کلیدی

بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019422,
author = {شهیدی, فخری and جلیل وند یوسفی and علی اکبر محمدی and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1995},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {56--78},
numpages = {22},
keywords = {بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات ضدمیکروبی باکتریای اسیدلاکتیک جدا شده از گوشت
%A شهیدی, فخری
%A جلیل وند یوسفی
%A علی اکبر محمدی
%A مرتضوی, سید علی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1995

[Download]