علوم و صنایع کشاورزی, دوره (4), شماره (1), سال (1989-8) , صفحات (51-66)

عنوان : ( ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب )

نویسندگان: فخری شهیدی , فریدون افتخارشاهرودی , فلاحی، م ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب

کلمات کلیدی

ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019424,
author = {شهیدی, فخری and افتخارشاهرودی, فریدون and فلاحی، م},
title = {ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1989},
volume = {4},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {51--66},
numpages = {15},
keywords = {ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر عسل و پکتیناز بر شفاف کردن آب سیب
%A شهیدی, فخری
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A فلاحی، م
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1989

[Download]