the 10th International Conference on Global Business and Economic Development, Kyoto, Japan , 2007-02-08

Title : Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran ( Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran )

Authors: Mohammad Reza Kohansal , ناصر شاهنوشی , مرضیه مطلبی ,

Citation: BibTeX | EndNote

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی در گرو توانایی این کشورها در ایجاد درآمدهای کافی برای تامین مالی برنامه های ضروری، برنامه های خدماتی دولتی مانند بهداشت، آموزش، حمل ونقل، ارتباطات و.... است. بنابراین رابطه بین مخارج و درآمدهای دولت در هر جامعه ای یکی از عوامل اصلی برای سنجش میزان رشد وتوسعه اقتصادی است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1381-1349، ابتدا رابطه هم جمعی بین مخارج و درآمدهای دولت با استفاده از الگوی تصحیح خطای شرطی (UECM) پیشنهادی توسط پسران و شین (16)بررسی شد و سپس پایداری مالی در ایران با استفاده از روش (IBC) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که درآمدهای دولت پس از مدت بسیار کوتاه به مخارج دولتی تبدیل می شوند، در حالیکه مخارج دولت در همین مدت ایجاد درآمد نمی کنند. همچنین از نتایج تحقیق برمی آید که در ایران پایداری مالی وجود ندارد

Keywords

Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:101961,
author = {Kohansal, Mohammad Reza and ناصر شاهنوشی and مرضیه مطلبی},
title = {Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran},
booktitle = {the 10th International Conference on Global Business and Economic Development, Kyoto, Japan},
year = {2007},
location = {کویوتو},
keywords = {Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Government Expenditure and Revenue Relation and Fiscal Sustainability in Iran
%A Kohansal, Mohammad Reza
%A ناصر شاهنوشی
%A مرضیه مطلبی
%J the 10th International Conference on Global Business and Economic Development, Kyoto, Japan
%D 2007

[Download]