علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2010-8) , صفحات (51-60)

عنوان : ( اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان )

نویسندگان: رضا رضایی مکرم , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , فخری شهیدی , مرتضی خمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بهبود قابلیت زنده مانی در شرایط نامساعد معده و روده باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس 1643 بوسیله الژینات کلسیم میکروکپسول شد و در شرایط شبیه سازی شده معده و روده به مدت 120، 90، 60، 30، 0 دقیقه در 37 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری گردید. قابلیت زیستی باکتری بر حسب مدت زمان مورد نیاز برای کاهش یک پایه لگاریتمی در جمعیت محاسبه شد. برای تعیین نحوه پراکنش اندازه ذرات کپسول از روش پارتیکل سایز انالایزر استفاده گردید. برای مطالعه (Dv ) میکروبی سبب کاهش مرگ باکتری های پروبیوتیک p< 0/ استفاده شد. میکروانکپسولاسیون در سطح 05 SEM شکل ظاهری کپسول ها از تکنیک می شود. همچنین پس از گرمخانه گذاری به مدت 60 دقیقه در شرایط شبیه سازی شده ( pH 1/ 5 ,2 h) در شرایط اسیدی معده 6/ بدست آمد در حالیکه این log cfu / g تعداد سلولهای زنده برابر ( pH 7/ معده و دو ساعت در شرایط مشابه شیره روده ( 25 2/ بود. log cfu / g مقدار برای سلولهای شاهد

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, میکروانکپسولاسیون, آلژینات کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019830,
author = {رضایی مکرم, رضا and مرتضوی, سید علی and حبیبی نجفی, محمدباقر and شهیدی, فخری and مرتضی خمیری},
title = {اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8787},
pages = {51--60},
numpages = {9},
keywords = {پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، میکروانکپسولاسیون، آلژینات کلسیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر میکروانکپسولاسیون آلژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ptcc1643 در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان
%A رضایی مکرم, رضا
%A مرتضوی, سید علی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A شهیدی, فخری
%A مرتضی خمیری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2010

[Download]