اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران , 2011-02-23

عنوان : ( ارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریان )

نویسندگان: بهزاد حسن زاده کاشانی , علی نخچیان , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله تحلیل روابط بین ادراکات ارزش، پایبندی و تصمیم به استفاده از خدمات بانکی تلفن همراه است. بدین‌منظور با توجّه به پیشینه موجود در این زمینه الگویی متشکل از چهارده فرضیّه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق کاربران همراه بانک در سطح مشهد می‌باشد که به دلیل عدم وجود پایگاه اطّلاعاتی مشخص از روش نمونه‌گیری در دسترس برای این تحقیق استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه طیف 5 نقطه‌ای لیکرت است که به وسیله آن نظرات 93 تن از کاربران همراه بانک جمع‌آوری گردید. از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بوسیله نرم افزار SMART-PLS برای تحلیل داده‌ها بهره گرفته شد. در پایان نتایج نشان داد که پایبندی به بانک ارائه‌کننده خدمات، پایبندی به استفاده از تلفن همراه و تصمیم به استفاده از تلفن همراه بطور مستقیم و مثبت و ارزش لذّت‌مدار و در بطن آن ارزش اجتماعی بطور غیر مستقیم و مثبت بر تصمیم به ادامه ارتباط با بانک اثرگذارند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: وفاداری ؛ارزش ادراک شده, همراه بانک, بانکداری الکترونیک , مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020322,
author = {بهزاد حسن زاده کاشانی and علی نخچیان and کفاش پور, آذر},
title = {ارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریان},
booktitle = {اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: وفاداری ؛ارزش ادراک شده، همراه بانک، بانکداری الکترونیک ، مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریان
%A بهزاد حسن زاده کاشانی
%A علی نخچیان
%A کفاش پور, آذر
%J اولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران
%D 2011

[Download]