علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2010-11) , صفحات (51-58)

عنوان : ( بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار )

نویسندگان: ماندانا پهلوانی , سید محمد علی موسوی , زهره حمیدی اصفهانی , ناصر صداقت , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی استات سدیم از گروه مواد نگهدارنده شیمیایی و ایمن بوده و به عنوان بازدارنده کپک و مخمر و برخی باکتری هامعرفی شده است. .در این تحقیق اثر ضد میکروبی دی استات سدیم در جلوگیری از رشد برخی از میکروارگانیسم های عامل فساد نوشابه های گاز دار در محیط کشت با استفاده از روش حساسیت رقت های مایع مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد مخمر Saccharomycess cerevisiae در تعداد 10، 102، 103،105 مخمر در هر میلی لیتربه ترتیب غلظت های ppm 5000،1250،313،156 دی استات سدیم به عنوان MIC شناخته شد.در مورد مخمر Candida krusei در تعداد10، 102، 103،105 مخمردر هر میلی لیتر به ترتیب غلظت های ppm 5000،2500،1250،625 دی استات سدیم به عنوان MIC شناخته شد. در مورد باکتری Leuconostoc mesenteroides در تعداد 102 ،104 باکتری در هر میلی لیتربه ترتیب غلظت های ppm 5000،2500 دی استات سدیم به عنوان MIC شناخته شد. در مورد باکتری Lactobacillus delbrukiiدرتعداد102باکتری در هر میلی لیتر غلظت ppm2500 دی استات سدیم به عنوان MIC شناخته شد. در مورد کپک Aspergillus niger در کلیه رقت های تهیه شده از سوسپانسیون هاگ کپک ودر حضورغلظت های مختلف از دی استات سدیم رشد مشاهده شد. در نتیجه هیچ غلظتی به عنوانMIC انتخاب نشد. نتایج نشان داد که دی استات سدیم دارای خواص بازدارندگی برروی مخمرها و باکتری های مورد بررسی بوده و فاقد تاثیر بازدارندگی بر روی کپک Aspergillus niger است.

کلمات کلیدی

, دی استات سدیم , حداقل بازدارندگی, نگهدارنده , نوشابه های گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1020399,
author = {پهلوانی, ماندانا and سید محمد علی موسوی and زهره حمیدی اصفهانی and صداقت, ناصر and شهیدی, فخری},
title = {بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {7},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-8787},
pages = {51--58},
numpages = {7},
keywords = {دی استات سدیم ; حداقل بازدارندگی;نگهدارنده ; نوشابه های گاز دار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعیین حداقل بازدارندگی در استات سدیم بر برخی میکروارگانیسم های عامل فساد در نوشابه های گاز دار
%A پهلوانی, ماندانا
%A سید محمد علی موسوی
%A زهره حمیدی اصفهانی
%A صداقت, ناصر
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2010

[Download]