نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (2), شماره (1), سال (2010-6) , صفحات (35-43)

عنوان : ( ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکساله )

نویسندگان: روزیتا سالاری , محمدباقر حبیبی نجفی , حجت کاراژیان , بیتا وزیر زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه ، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران از زمان برداشت به مدت یک سال 12 ماه ) و به طور ماهانه مورد ارزیابی قرار گرفت . شرایط فر آوری و نگه داری زعفران ، مطابق با شرایط ) عمومی موجود در سطح تولید ، عرضه و مصرف زعفران شبیه سازی شد . زعفران از مزارع شهرستان تربت حیدریه برداشت و سپس کلاله ها توسط کارگران جدا گردید . نمونه ها بر روی الک توسط هیتر الکتریکی در دمای 55 درج ه ی سانتی گراد به مدت 45 دقیقه (روش اسپانیایی ) تا رسیدن به رطوبت مطلوب (مطابق با استاندارد مل ی زعفران ) خشک شد . سورت ثانویه بر روی نمونه ها صورت گرفت و 20 درج ه ی سانتی گراد در آزمایشگاه - نمونه ها پس از بسته بندی در پوشش های پلی اتیلنی ، در دمای 25 نگه داری شدند . آزمون های فیزیکو شیمیایی و میکروبی شامل محتوای رطوبت ، عصار ه ی آبی ، کروسین ، پیکروکروسین، س افرانال، شمارش کلی میکروارگانیسم ها، کلیفرم و کپک مطابق با روش های توصیه شده در استانداردهای ملی ایران بر روی آن ها انجام شد . نتایج، نشان داد که محتوای رطوبت ، عصاره آبی ، کروسین، پیکروکروسین و هم چنین کل یه ی ویژگی های میکروبی زعفران در طول دور ه ی نگه داری ک اهش یافته اما سافرانال ، روند افزایشی از خود نشان داد . هم چنین آنالیز داد ه ها نشان داد که بیش ترین میزان تغییرات در خصوصیات بررسی شده ، پس از گذشت هشت ماه (درمرداد ماه ) از زمان برداشت (آذرماه ) رخ داده است و پس از آن مدت، اختلاف معنی داری در میزان تغییرات (در سطح 5%)، مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, زعفران, دوره ی نگه داری, کروسین, بار میکروبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021490,
author = {سالاری, روزیتا and حبیبی نجفی, محمدباقر and حجت کاراژیان and بیتا وزیر زاده},
title = {ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکساله},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2010},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-4966},
pages = {35--43},
numpages = {8},
keywords = {زعفران، دوره ی نگه داری، کروسین، بار میکروبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تغییرات فیزیکوشیمیایی و میکروبی زعفران طی دوره ی نگه داری یکساله
%A سالاری, روزیتا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حجت کاراژیان
%A بیتا وزیر زاده
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2010

[Download]