پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (84-90)

عنوان : ( بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز )

نویسندگان: فاطمه ضابطیان حسینی , سید علی مرتضوی , صدیقه فضلی بزاز , آرش کوچکی , شادی بلوریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آویشن باغی گیاهی از تیره نعناعیان است که دارای ترکیباتی با اثر ضد میکروبی از جمله کارواکرول و تیمول میباشد. این ترکیبات در عصاره واسانس حاصل از این گیاه وجود دارند. بنابراین میتوان از این گیاه بعنوان یک ماده ضد میکروبی در فراوردههای غذایی بعنوان جایگزین نگهدارنده های شیمیایی استفاده کرد. در این بررسی اثر ضد میکروبی غلظتهای مختلف (0، 1/0، 2/0، 4/0) عصاره آویشن باغی بر سالمونلا اینتریتیدیس موجود در سس مایونز در دو دمای 4 و 25 درجه سانتیگراد در طی زمان نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد و مدلهای بدست آمده با استفاده از روش RSM نمایش داده شد. نتایج نشان دادکه اثر ضد میکروبی عصاره آویشن در سس مایونز در دمای 25 درجه سانتیگراد نسبت به دمای 4 درجه سانتیگراد بیشتر بود. این اثر با افزایش درصد عصاره در نمونه ها افزایش یافت. آزمون ارزیابی حسی نشان داد که در محدوده غلظت مورد نظر عصاره آویشن اثر نامطوبی بر پارامترهای حسی سس مایونز نداشت.

کلمات کلیدی

, سس مایونز, عصاره تیموس ولگاریس, سالمونلا انتریتیدیس, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021618,
author = {فاطمه ضابطیان حسینی and مرتضوی, سید علی and صدیقه فضلی بزاز and کوچکی, آرش and شادی بلوریان},
title = {بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {2},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {84--90},
numpages = {6},
keywords = {سس مایونز، عصاره تیموس ولگاریس، سالمونلا انتریتیدیس، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT4 موجود درسس مایونز
%A فاطمه ضابطیان حسینی
%A مرتضوی, سید علی
%A صدیقه فضلی بزاز
%A کوچکی, آرش
%A شادی بلوریان
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]