علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (4), سال (2011-2) , صفحات (85-90)

عنوان : ( بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما )

نویسندگان: اسماعیل عطای صالحی , محمدحسین حدادخداپرست , حسن لامع , محمدباقر حبیبی نجفی , سید حسن فاطمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هسته دو رقم خرما، شامل کبکاب و مرداسنگ برای شناسائی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب آنها مورد تجزیه قرار گرفتند. هسته ها به 48 % فیبرمحلول در شوینده اسیدی و 67 % فیبر محلول / 83 % کربوهیدرات کل، 5 / 1% خاکستر، 8 / 9% چربی، 25 / 5 % پروتئین، 3 / طور متوسط دارای 65 در شوینده خنثی بر مبنای وزن خشک بودند. آنالیز مواد معدنی نشان داد که پتاسیم دارای بیشترین مقدار ( 300 میلی گرم در 100 گرم وزن خشک) 7 میلی گرم درصد گرم وزن / است و پس از آن فسفر، منیزیم، کلسیم و سدیم قرار دارد بین مواد معدنی میکرو آهن دارای بیشترین مقدار بود( 5 45 %) اسید / خشک) و پس از آن منگنز روی و مس قرار داشتند. تجزیه روغن هسته ها به روشن کروماتوگرافی گازی نشان داد که اسید اولئیک ( 36 19 %) بود. میر یستیک، پالمتیک، لینولئیک و / چرب غیر اشباع غالب در روغن هسته است در حالیکه اسید چرب اشباع غالب اسید لوریک ( 98 3 % مشاهده شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که هسته دارای مقدار قابل توجهی /93 ، 8/66 ، 10/11 ، 11/ استئاریک اسید به ترتیب در مقادیر 12 فیبر و احتمالاً نشاسته مقاوم است که ممکن است در ارتقاء سلامتی مفید باشند و روغن هسته خرما، در تهیه محصولات آرایشی، داروئی و غذایی قابل استفاده است. شناسایی ترکیبات دارای فعالیت ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی و محرک سلامتی در هسته خرما نیازمند تحقیق بیشتری است.

کلمات کلیدی

, هسته خرما, تجزیه شیمیایی, پروفایل اسیدهای چرب, کبکاب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021649,
author = {اسماعیل عطای صالحی and حدادخداپرست, محمدحسین and حسن لامع and حبیبی نجفی, محمدباقر and سید حسن فاطمی},
title = {بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8787},
pages = {85--90},
numpages = {5},
keywords = {هسته خرما، تجزیه شیمیایی، پروفایل اسیدهای چرب، کبکاب، مرداسنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب هسته خرما
%A اسماعیل عطای صالحی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A حسن لامع
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A سید حسن فاطمی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2011

[Download]