پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (149-155)

عنوان : ( مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ )

نویسندگان: صدیقه عباسی , سیدمحمود موسوی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصل این مقاله بدست آوردن و بررسی داده های آزمایشگاهی مربوط به خشک کردن پیاز به کمک خشک کن غیر مداوم کابینتی و مدلسازی این فرآیند است. برای انجام این کار تعدادی مدل تجربی و رگرسیونی جهت برازش داده های آزمایشگاهی در نظر گرفته شده اند. از بررسی داده های آزمایشگاهی نتیجه می شود که خشک کردن پیاز فقط در ناحیه شدت نزولی اتفاق می افتد. این داده ها با 12 مدل تجربی و 74 مدل رگرسیونی متفاوت برازش شدند که از بین این مدل ها، مدل تجربی میدیلی کوک برای آزمایشات انجام شده در دمای 60، 70 ،80 و 90 درجه سانتی‌گراد به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. همچنین در میان مدلهای رگرسیونی، مدل چند جمله ای درجه 10 برای تمام آزمایشات به عنوان بهترین مدل انتخاب شده است. در کل می توان نتیجه گرفت که در همه آزمایشات بهترین مدل چند جمله ای اندکی بهتر از بهترین مدل تجربی است.

کلمات کلیدی

, خشک کردن, پیاز, مدلسازی, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1021850,
author = {عباسی, صدیقه and موسوی, سیدمحمود and محبی, محبت},
title = {مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2010},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-4161},
pages = {149--155},
numpages = {6},
keywords = {خشک کردن، پیاز، مدلسازی، رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی ریاضی فرآیند خشک کردن پیاز به کمک خشک کن هوای داغ
%A عباسی, صدیقه
%A موسوی, سیدمحمود
%A محبی, محبت
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2010

[Download]