یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی , 2011-02-08

عنوان : ( پپتیدهای ضد فشار خون از هیدرولیزات لیزوزیم سفیده تخم ‌مرغ با پاپائین )

نویسندگان: مینا معمار پور یزدی , احمد آسوده , جمشید خان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: در مطالعات قبل نشان دادیم که هیدرولیزات لیزوزیم سفید تخم مرغ (HEWL) با تریپسین دارای فعالیت مهارکنندگی ACE هستند هدف از این تحقیق ایناست که آیا پیپتیدهای فعال زیستی ناشی از هیدرولیز HEWL با آنزیم پاپائین می‌توانند آنزیم ACE را مهار کنند و اینکه آیا می‌توان با هیدرولیز HEWL توسط آنزیم پاپائین به پیپتیدهای مؤثرتر در مهار ACE دست یافت. روش پژوهش: با 2 ساعت هضم بوسیله آنزیم پاپائین، هیدرولیزات HEWL تهیه شد. سپس، محلول هیدرولیز را سانتریفیوژ و با غشای kDa 1 اولترافیلتراسیون کرده و با HPLC خالص سازی کردیم. تغییرات 340 OD مربوط به FAP ناشی از هیدرولیز FAPGG در حضور و غیاب پپتیدها مطالعه شد. فعالیت مهار ACE این اجزاء با طیف سنج UV در طول موج nm 340 به مدت 1 ساعت ارزیابی شد. یافته‌ها: در حضور پپتیدهای با نام 6F و 8F کاهش جذب نسبت به نمونه‌ی کنترل کمتر مشاهد شد که نشان دهنده آن است که این اجزای پپتیدی می‌توانند ACE را مهار کنند. درصد مهار ACE این اجزاء به ترتیب 9/50% و 9/91% بدست آمد. غلظتی از این پپتیدها که بتواند 50% فعالیت ACE را مهار کند به ترتیب برابر با و mg/ml 152/0 و mg/ml 0843/0 حاصل شد. بحث و نتیجه‌گیری: قطعات پپتیدی بدست آمده در پژوهش اخیر نسبت به قطعات پپتیدی حاصل از تریپسین در پژوهش قبلی دارای 50 IC کمتری هستند که نشان می‌دهد، اجزاء نشای از هضم HEML توسط پاپائین در مهار ACE و کاهش فشار خون مؤثرترند. وزن ملکولی این پپتیدها زیر 1 کیلودالتون است بنابراین، کمتر از 9 اسید آمینه طول دارند. مقادیر 50 IC این پپتیدها در مقایسه با کپتوپریل بیشتر است، بنابراین این پپتیدها نسبت به کپتوپریل تأثیر کمتری دارند. به هر حال، تأثیرات جانبی این پپتیدها کمتر از داروهای سنتزی است و می‌توانند در جنبه‌های مختلف تغذیه‌ای و دارویی استفاده شوند.

کلمات کلیدی

, هیدرولیزات, لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ, پپتیدهای فعال زیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1021918,
author = {مینا معمار پور یزدی and آسوده, احمد and جمشید خان چمنی},
title = {پپتیدهای ضد فشار خون از هیدرولیزات لیزوزیم سفیده تخم ‌مرغ با پاپائین},
booktitle = {یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی},
year = {2011},
location = {قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین, ايران},
keywords = {هیدرولیزات، لیزوزیم سفیده تخم‌مرغ، پپتیدهای فعال زیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پپتیدهای ضد فشار خون از هیدرولیزات لیزوزیم سفیده تخم ‌مرغ با پاپائین
%A مینا معمار پور یزدی
%A آسوده, احمد
%A جمشید خان چمنی
%J یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی
%D 2011

[Download]