نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

عنوان : ( بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی )

نویسندگان: سیدمجید هاشمی قوژدی , فریده طباطبائی یزدی , مسعود یاورمنش , الناز میلانی , آتنا پاسبان , شادی بلوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تاثیر آنزیم رنین بر ویژگی های میکروبی پنیر محلی کردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد عامل فوق تاثیر معنی داری بر هیچ کدام از گروه های میکروبی مورد بررسی نداشته اند، اما تاثیر مدت زمان بر رشد لاکتوباسیل های مزوفیل، لاکتوکوکوس های ترموفیل، باکتری های هوازی سایکروتروف، انتروباکترها و شمارش کلی کپک و مخمرها معنی دار و در مورد لاکتوباسیل های ترموفیل، لاکتوکوکس های مزوفیل، باکتری های هوازی مزوفیل و انتروکوکوس ها بی معنی است. نوع رنت تاثیر معنی داری بر میزان ماده خشک، خاکستر و نسبت چربی به ماده خشک داشت. در مورد اسیدیته، pH و نسبت پروتئین به ماده خشک تاثیر آن بی معنی بوده است. تاثیر زمان رسیدن به جز در مورد نسبت پروتئین به ماده خشک در سایر موارد معنی دار بوده است.

کلمات کلیدی

, پنیر کردی, رنت, ویزگی های میکروبی, ویزگی های شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022242,
author = {هاشمی قوژدی, سیدمجید and طباطبائی یزدی, فریده and یاورمنش, مسعود and الناز میلانی and پاسبان, آتنا and شادی بلوریان},
title = {بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی},
booktitle = {نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {پنیر کردی، رنت، ویزگی های میکروبی، ویزگی های شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت میکروبی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر محلی کردی تولید شده با دو نوع رنت در طی دوره رسیدگی
%A هاشمی قوژدی, سیدمجید
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A یاورمنش, مسعود
%A الناز میلانی
%A پاسبان, آتنا
%A شادی بلوریان
%J نخستین همایش فراملی بهینه سازی زنجیره تولید، و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]