برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1022465,
author = {Ekbatanifard, Gholamhossein and Monsefi, Reza},
title = {MAC},
booktitle = {Sixth International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications},
year = {2011},
location = {Barcelona},
keywords = {Wireless Sensor network; MAC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T MAC
%A Ekbatanifard, Gholamhossein
%A Monsefi, Reza
%J Sixth International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and Applications
%D 2011

[Download]