بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Reza Monsefi


موارد یافت شده: 111

1 - Neural Generalization of Multiple Kernel Learning (چکیده)
2 - A framework to enhance generalization of deep metric learning methods using general discriminative feature learning and class adversarial neural networks (چکیده)
3 - Investigation of the performance of multi-input multi-output detectors based on deep learning in non-Gaussian environments (چکیده)
4 - Learning a Unified Latent Space for NAS: Toward Leveraging Structural and Symbolic Information (چکیده)
5 - Towards Leveraging Structure for Neural Predictor in NAS (چکیده)
6 - Accurate and fast matrix factorization for low-rank learning (چکیده)
7 - Hamiltonian Adaptive Importance Sampling (چکیده)
8 - Layered Geometric Learning (چکیده)
9 - مقاوم‌سازی روش‌های یادگیری متریک در مقابل داده‌های پرت (چکیده)
10 - Combination of loss functions for deep text classification (چکیده)
11 - A recurrent neural network–based model for predicting bending behavior of ionic polymer–metal composite actuators (چکیده)
12 - An Effective Semi-fragile Watermarking Method for Image Authentication Based on Lifting Wavelet Transform and Feed-Forward Neural Network (چکیده)
13 - ارتباط الگوی سیمای سرزمین و رسوب در برخی از زیرحوزه‌های آبخیز استان گلستان (چکیده)
14 - Sparse Bayesian approach for metric learning in latent space (چکیده)
15 - Convolutional kernel networks based on a convex combination of cosine kernels (چکیده)
16 - relf: robust regression extended with ensemble loss function (چکیده)
17 - On Extending Neural Networks with Loss Ensembles for Text Classification (چکیده)
18 - License Plate Location Based on Multi Agent Systems (چکیده)
19 - Sparse online feature maps (چکیده)
20 - تقریب هسته کانولوشنی با استفاده از قضیه بوچنر (چکیده)
21 - Sparse Bayesian similarity learning based on posterior distribution of data (چکیده)
22 - تعمیم عصبی یادگیری چندگانه هسته (چکیده)
23 - MS-TWSVM: Mahalanobis distance-based Structural Twin Support Vector Machine (چکیده)
24 - A New Sparse Learning Machine (چکیده)
25 - Hierarchical Cooperation of Experts in Learning from Crowds (چکیده)
26 - An Improvement on TCP Congestion Control Protocol for Next Generation Networks (چکیده)
27 - Weighted Semi-Supervised Manifold Clustering via sparse representation (چکیده)
28 - WS-TWSVM: Weighted Structural Twin Support Vector Machine by local and global information (چکیده)
29 - Robust Fuzzy Support Vector Machines With Locally Linear Embedding Algorithm (چکیده)
30 - ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری چگالی گرا (چکیده)
31 - حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان دوگانه ساختاری (چکیده)
32 - شناسایی داده‏های پَرت رگرسیونی در حوزه طیف (چکیده)
33 - یادگیری مقاوم مبتنی بر جمع سپاری (چکیده)
34 - IRAHC: Instance Reduction Algorithm using Hyperrectangle Clustering (چکیده)
35 - Network intrusion detection based on neuro-fuzzy classification (چکیده)
36 - Design and simulation of OSPF routing protocol fuzzy model by two costraint: Bandwidth and queue size of router (چکیده)
37 - A multi-objective genetic algorithm based approach for energy efficient QoS-routing in two-tiered Wireless Sensor Networks (چکیده)
38 - Genetic regulatory network inference using Recurrent Neural Networks trained by a multi agent system (چکیده)
39 - MAMAC: A Multi-channel Asynchronous MAC Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)
40 - Constraint excluded classifier (چکیده)
41 - Class imbalance handling using wrapper-based random oversampling (چکیده)
42 - SVBO: Support Vector-Based Oversampling for handling class imbalance in k-NN (چکیده)
43 - Minimizing access cost of replicas in tree data grids for read-only objects (چکیده)
44 - LMIRA: Large Margin Instance Reduction Algorithm (چکیده)
45 - Constrained classifier: a novel approach to nonlinear classification (چکیده)
46 - Large symmetric margin instance selection algorithm (چکیده)
47 - Hierarchical tree clustering of fuzzy number (چکیده)
48 - Ensemble of online neural networks for non-stationary and imbalanced data streams (چکیده)
49 - Online neural network model for non-stationary and imbalanced data stream classification (چکیده)
50 - Recursive least square perceptron model for non-stationary and imbalanced data stream classification (چکیده)
51 - روشی کارا برای چندپخشی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر سیستم حدنصاب (چکیده)
52 - طراحی سیستم توصیه‏ گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی فارسی (چکیده)
53 - Online cost-sensitive neural network classifiers for non-stationary and imbalanced data streams (چکیده)
54 - Genetic Regulatory Network Inference using Recurrent Neural Networks trained by a Multi Agent System (چکیده)
55 - A QoS Framework for Next Generation Networks based on Metro Ethernet (چکیده)
56 - An Improvement on TCP Congestion Control Protocol for Next Generation Networks (چکیده)
57 - Queen-MAC: A quorum-based energy-efficient medium access control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
58 - Genetic Regulatory Network Inference using Recurrent Neural Networks trained by a Multi Agent System (چکیده)
59 - لحاظ نمودن محدودیت حافظه جهت زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظر گرفتن بازگشت نتایج (چکیده)
60 - استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
61 - دو الگوریتم اکتشافی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
62 - ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته (چکیده)
63 - یک الگوریتم تکاملی برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی (چکیده)
64 - A novel congestion control protocol with AQM support for IP-based networks (چکیده)
65 - An efficient and class based active Queue Management for next generation networks (چکیده)
66 - Energy efficient/highly secure data aggregation method using tree-structured orthogonal codes for Wireless Sensor Networks (چکیده)
67 - Design and simulation of OSPF routing protocol fuzzy model by two costraint: Bandwidth and queue size of router (چکیده)
68 - DDC: distance-based decision classifier (چکیده)
69 - A Detailed Review of Multi-Channel Medium Access Control Protocols for Wireless Sensor Networks (چکیده)
70 - MAC (چکیده)
71 - پروتکلی چندکاناله برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
72 - ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
73 - A Fast Multi-objective Genetic Algorithm based Approach for Energy Efficient QoS-Routing in Two-tiered Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
74 - A Novel Algorithm for Coalition formation in multiagent systems using cooperative game theory (چکیده)
75 - A QoS-based Multichannel MAC Protocol for Two-Tiered Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
76 - A collective and abridged lexical query for delineation of nanotechnology publications (چکیده)
77 - A QoS Based Data Dissemination Protocol for Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
78 - Intrusion Detection by Ellipsoid Boundary (چکیده)
79 - A New Hierarchical Clustering Algorithm on Fuzzy Data (FHCA) (چکیده)
80 - A Fast Multi-objective Genetic Algorithm based Approach for Energy Efficient QoS-Routing in Two-tiered Wireless Sensor Networks (چکیده)
81 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
82 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
83 - یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها (چکیده)
84 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
85 - Fuzzy Complex System of Linear Equations Applied to Circuit Analysis (چکیده)
86 - Optimal Number of Replicas in Data Grid Environment (چکیده)
87 - Hiding Generalized Association Rules in RDF Databases (چکیده)
88 - A New Hybrid Recommender System Using Dynamic Fuzzy Clustering (چکیده)
89 - سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو (چکیده)
90 - License Plate Location Recognition based on Multiagent System (چکیده)
91 - Distributed Resource Scheduling in Grid Computing Using Fuzzy Approach (چکیده)
92 - Fuzzy Linkage: A New Hierarchical Clustering Fuzzy Algorithm (چکیده)
93 - Intrusion Detection by New Data Description Method (چکیده)
94 - Ellipse Support Vector Data Description (چکیده)
95 - A New Support Vector Data Description with Fuzzy Constraints (چکیده)
96 - A new Tree Clustering Algorithm for Fuzzy Data Based on Alphs-Cuts (چکیده)
97 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
98 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
99 - An Adaptive Cross-Layer Multichannel QoS-MAC Protocol for Cluster Based Wireless Multimedia Sensor networks (چکیده)
100 - Using pattern matching for tiling and packing problems (چکیده)
101 - License Plate Location Recognition based on Multiagent System (چکیده)
102 - Static Parallel Job Scheduling in Computational Grids (چکیده)
103 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
104 - Optimal Number of Replicas with QoS Assurance in Data Grid Environment (چکیده)
105 - License Plate Location Recognition based on Multiagent System (چکیده)
106 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر پروسس فازی از طریق تکنیک داده کاوی (چکیده)
107 - A Genetic-neuro algorithm for tiling problems with rotation and/or reflection of figures (چکیده)
108 - شناسايي چهره با استفاده از چهره هاي ويژه (آناليز اجراي اصلي) و شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
109 - Parallelization of Fuzzy Classical Filters for Image Noise Reduction (چکیده)
110 - A New Fuzzy Algorithm for Global Job Scheduling in Multiclusters and Grids (چکیده)
111 - Intrusion Detection Based on Neuro Fuzzy Classification (چکیده)