علوم و فناوری غذایی, دوره (2), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (1-9)

عنوان : ( بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز )

نویسندگان: عبدالرضا میرچولی برازق , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دوغ بعنوان یک نوشیدنی ایرانی باارزش غذایی بالا،درسالهای اخیربسیارموردتوجه بوده است اماچگونگی نگهداری وعرضه آن مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بوجودآورده است دراین پ‍ژوهش ازدوغ بدون گازگرمادیده ای که درخطوط اصلی کارخانه تولیدو دردوبسته بندی پت وپری پک پرشده بودنمونه برداری ونمونه هادردماهای مختلف ( 5 ؛ 20 و 33درجه سانتیگراد )نگهداری شدندسپس درزمانهای تعیین شده( 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 هفته)آزمونهای لازم برروی آنهاصورت گرفت تابهترین دمای نگهداری برای این محصول بدست آیدازطرفی چون ظروف پت وپری پک بیشترین کاربردرادربسته بندی دوغ دارندتاثیرآنهانیزبرروی ماندگاری بررسی شد نتایج حاصل نشان دادکه باافزایش دما،ماندگاری دوغ کاهش می یابدبیشترین ماندگاری مربوط به دمای یخچال وکمترین ماندگاری رادمای 33 درجه سانتیگرادداشت تنهامیکروارگانیسمی که در دوغ وجودداشت وتوانست درشرایط مساعدرشدکندمخمربودکه دراثرفعالیت آن،PHدوغ کاهش یافته وباعث ترش شدن وبدمزه شدن آن شد. ونهایت اینکه بین دوغ نگهداری شده درهردوبسته بندی پت وپری پک ازنظرمیکروبی،شیمیایی وحسی دردمای یخچال اختلاف معنی دارنبودامادردمای محیط ودردمای 33درجه سانتیگراد اختلاف معنی دارشدوتغییرات دربسته بندی پت بیشترازپری پک بود.

کلمات کلیدی

, دوغ, ماندگاری, پت, پری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022792,
author = {عبدالرضا میرچولی برازق and صداقت, ناصر},
title = {بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز},
journal = {علوم و فناوری غذایی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {March},
issn = {6785-5643},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {دوغ،ماندگاری، پت،پری پک،مخمر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر دما و بسته بندی بر ماندگاری دوغ بدون گاز
%A عبدالرضا میرچولی برازق
%A صداقت, ناصر
%J علوم و فناوری غذایی
%@ 6785-5643
%D 2011

[Download]