فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار )

نویسندگان: صمد بدبدک , مهدی کاشانی نژاد , جواد حصاری , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأ ثیر تیمارهای مختلف با مواد کمک صافی بر کیفیت آب انار بود. انار مورد استفاده در این پژوهش از واریته ملس بود . تیمارهای مختلف در شرایط شفاف سازی سرد مورد مطالعه شامل : آنزیم پکتولیتیک، آنزیم پکتولیتیک - ژلاتین - بنتونیت، آنزیم پکتولیتیک - ژلاتین -سیلیکاسل، آنزیم پکتولیتیک - ژلاتین- بنتونیت- سیلیکاسل، ژلاتین - بنتونیت، ژلاتین - سیلیکاسل،ژلاتین- بنتونیت- سیلیکاسل بودند . تیمار آنزیم پکتولیتیک - ژلاتین - بنتونیت - سیلیکاسل بالاترین میزان کاهش را نظر کدورت (34/65 درصد ) و مقدار پکتین (33/83 درصد )، چگالی (72/0 درصد ) و ویسکوزیته (97/33 درصد) در مقایسه با آب انار خام داشت (P<0/ 33). آب میوه حاصل از این تیمار افت از نظر خصوصیات کیفی مهم در صنعت آب میوه مانند:pH،اسیدیته، دانسیته و آنتوسیانین کل (81/20 درصد) رخ نداد. در نهایت تیمار آنزیم پکتولیتیک -( ppm 120)- ژلاتین ppm) 300 )، بنتونیت (ppm 200)- سیلیکاسل ( ppm 500 ) به عنوان تیمار بهینه برای انجام عملیات شفاف سازی آب انار به روش کلاسیک انتخاب شد.

کلمات کلیدی

, شفاف سازی, مواد کمک صافی, آنتوسیانین ها, آب انار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022867,
author = {صمد بدبدک and مهدی کاشانی نژاد and جواد حصاری and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار},
journal = {فرآوری و نگهداری مواد غذایی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3544},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {شفاف سازی، مواد کمک صافی، آنتوسیانین ها، آب انار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار
%A صمد بدبدک
%A مهدی کاشانی نژاد
%A جواد حصاری
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J فرآوری و نگهداری مواد غذایی
%@ 2423-3544
%D 2009

[Download]