فرآوری و نگهداری مواد غذایی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-9) , صفحات (69-84)

عنوان : ( رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست )

نویسندگان: سید هاشم حسینی پرور , سید علی مرتضوی , سیدمحمدعلی رضوی , لارا ماتیا-مرینو , علی معتمدزادگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خصوصیات رئولوژیکی رفتار جریان محلول صمغ دانه ریحان به عنوان یکی از منابع جدید هیدروکلوئید غذایی در ترکیب با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست توسط یک رئومتر کنترل تنش در 0 بر ثانیه و دمای 20 درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفت. مدل های /01- دامنه سرعت برشی 1000 رئولوژیکی مستقل از زمان کراس و کارو به خوبی با داده های منحنی جریان مخلوط صمغ های یادشده برازش داده شدند. شاخص رفتار جریان صمغ دانه ریحان کم ترین مقدار بوده و پس از آن به ترتیب 60 صمغ های دانه ریحان- گوار رفتار - صمغ های گوار و لوبیای لوکاست قرار داشتند. مخلوط 40 80 این صمغ ها کم ترین انحراف را نسبت به - رقیق شونده با برش قوی تری داشت در حالی که مخلوط 20 80 صمغ های دانه ریحان- لوبیای لوکاست دارای رفتار - رفتار نیوتنی از خود نشان داد. مخلوط 20 رقیق شونده با برش ضعیف تری در میان سایر مخلوط های این دو صمغ بود. صمغ دانه ریحان در غلظت های برابر دارای ویسکوزیته سرعت برشی صفر بسیار بیش تری نسبت به صمغ های گوار و لوبیای لوکاست بود (حدود 200 برابر صمغ گوار و 1400 برابر صمغ لوبیای لوکاست)، از این رو مخلوط کردن صمغ دانه ریحان با صمغ های یادشده باعث افزایش ویسکوزیته سرعت برشی صفر شد. افزایش نسبت صمغ دانه ریحان در مخلوط های یادشده سبب تغییر میزان شکست ساختار مخلوط هیدروکلوئیدی و نیز تشدید رفتار وابسته به زمان شد. همچنین فرآیند حرارتی 85 درجه سانتی گراد بر مخلوط صمغ های یاد شده در تغییر برخی پارامترهای رئولوژیکی آن ها مؤثر بود.

کلمات کلیدی

, صمغ دانه ریحان, صمغ گوار, صمغ لوبیای لوکاست, مخلوط هیدروکلوئیدها, رئولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022868,
author = {سید هاشم حسینی پرور and مرتضوی, سید علی and رضوی, سیدمحمدعلی and لارا ماتیا-مرینو and علی معتمدزادگان},
title = {رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست},
journal = {فرآوری و نگهداری مواد غذایی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {September},
issn = {2423-3544},
pages = {69--84},
numpages = {15},
keywords = {صمغ دانه ریحان، صمغ گوار، صمغ لوبیای لوکاست، مخلوط هیدروکلوئیدها، رئولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار رئولوژیکی جریان مخلوط صمغ دانه ریحان با صمغ های گوار و لوبیای لوکاست
%A سید هاشم حسینی پرور
%A مرتضوی, سید علی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A لارا ماتیا-مرینو
%A علی معتمدزادگان
%J فرآوری و نگهداری مواد غذایی
%@ 2423-3544
%D 2009

[Download]