پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2011-1) , صفحات (60-70)

عنوان : ( بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا )

نویسندگان: راضیه نیازمند , رضا فرهوش , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر، رشد میسلهای فسفولیپیدی موجود در روغن کانولا بر اثر پیشتیمار شیمیایی و جداسازی آنها از طریق بکارگیری تکنولوژی 150 میلی مولار) قبل از اولترافیلتراسیون به میسلای روغن ) EDTA غشایی مورد بررسی قرار گرفت. محلولهای آبی کلرید کلسیم ( 1 درصد وزنی) و 100 (M 50 و ( 183 (M متفاوت ( 116 MWCO با پیکربندی انتها بسته با دو PVDF کانولا اضافه شد. اولترافیلتراسیون با استفاده از غشاء صفحهایتقریباً نصف M کیلودالتون در دماها و فشارهای متفاوت ( 25 تا 55 درجه سانتیگراد و 2 تا 5 بار) انجام گرفت. نتایج نشان داد شار تراوه در غشاء 183 منجر گردید. افزایش دما و فشار عملیاتی، افزایش M به افزایش شار تراوه حاصل از غشاء 116 EDTA بود. پیشتیمار شیمیایی روغن با M غشاء 116 بیش از سایر نمونهها بود. افزایش دما به کاهش EDTA بویژه در نمونه پیشتیمار شده با M شار تراوه را به همراه داشت. دفع فسفولیپیدها از غشاء 183 دفع فسفولیپیدها در هر دو غشاء منجر شد.

کلمات کلیدی

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ؛ اولترافیلتراسیون؛ روغن کانولا؛ کلرید کلسیم؛ فسفولیپید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1022963,
author = {نیازمند, راضیه and فرهوش, رضا and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود},
title = {بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {1},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {60--70},
numpages = {10},
keywords = {اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ؛ اولترافیلتراسیون؛ روغن کانولا؛ کلرید کلسیم؛ فسفولیپید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کلرید کلسیم و اتیلن دی آمین تترا استیک اسید بر دفع فسفر و شار تراوه طی اولترافیلتراسیون روغن کانولا
%A نیازمند, راضیه
%A فرهوش, رضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2011

[Download]