پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (247-253)

عنوان : ( تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا )

نویسندگان: فخری شهیدی , محبت محبی , احمد احتیاطی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کنترل کیفیت نان، به ویژه در حجم وسیع تولید، ضرورت کاربرد روش های جدید را ایجاب می نماید. در این پژوهش تحلیل تصویر مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا در دو زمان نگهداری انجام گرفت. میانگین اندازه حفرات و تخلخل با استفاده از نرم افزار ایمیج جی محاسبه شد. بعد برخالی تصاویر مغز نان با استفاده از نرم افزار متلب و تبدیل فوریه تصویر استخراج شد. ویژگی های بافت تصویرنان شامل کنتراست، انرژی، همبستگی و یکنواختی محاسبه شده، مورد تحلیل آماری قرار گرفت. زمان نگهداری بر بعد برخالی، تخلخل و پارامتر ها بافتی تاثیر معنی دار داشت. یافته های این پژوهش را می توان به عنوان روشی سریع، غیر مخرب، ارزان قیمت و عینی برای ارزیابی کیفیت مغز نان در نظر گرفت.

کلمات کلیدی

, آرد سویا, بعد برخالی, تحلیل تصویر, نان بربری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023020,
author = {شهیدی, فخری and محبی, محبت and احتیاطی, احمد},
title = {تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {247--253},
numpages = {6},
keywords = {آرد سویا، بعد برخالی، تحلیل تصویر، نان بربری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تصاویر رقمی مغز نان بربری غنی شده با آرد سویا
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A احتیاطی, احمد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2011

[Download]