7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran , 2011-09-12

عنوان : ( جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی )

نویسندگان: محمد حسین برات زاده , احمد آسوده , جمشیدخان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از نقشهای مهم پپتیدهای فعال زیستی فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها ست. سفیده تخم غاز پا زرد توسط پروتئاز پاپایین هیدرولیز شد. پپتیدهای با وزن مولکولی کمتر از kDa1 بوسیله اولترا فیلتراسیون جداسازی شده وسپس توسط سیستم کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) فرکشن ها جدا سازی شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی هر یک از فرکشن های منتخب با استفاده از فعالیت حذف رادیکال DPPH و شلات کنندگی یون فلز بررسی شدند. فرکشن های 6، 5 و1 هر کدام به ترتیب با 38%، 37% و 35% دارای بالاترین فعالیت حذف رادیکال آزاد بودند و فرکشن های 2 و 5 نیز هر کدام به ترتیب با 68% و 53% دارای بالاتری فعالیت شلات کنندگی بودند.

کلمات کلیدی

, پروتئین سفیده تخم غاز, هیدرولیزات, کروماتوگرافی با کارایی بالا, پپتیدآنتی اکسیدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023669,
author = {محمد حسین برات زاده and آسوده, احمد and جمشیدخان چمنی},
title = {جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی},
booktitle = {7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran},
year = {2011},
location = {Tehran, ايران},
keywords = {پروتئین سفیده تخم غاز، هیدرولیزات،کروماتوگرافی با کارایی بالا، پپتیدآنتی اکسیدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی پپتیدهای حاصل از هیدرولیزات سفیده تخم غاز با پاپایین به روش HPLC:شناسایی پپتیدهای دارای فعالیت ضد اکسیدکنندگی
%A محمد حسین برات زاده
%A آسوده, احمد
%A جمشیدخان چمنی
%J 7th National Biotechnology Congress of I.R.Iran,12-14 Sep 2011, Tehran
%D 2011

[Download]