پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2011-1) , صفحات (254-262)

عنوان : ( بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن )

نویسندگان: مسعود نجف نجفی , سید علی مرتضوی , رسول کدخدایی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بر خصوصیات Tween و سورفکتانت غیر یونی 80 Hi-Cap هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر برهم کنش میان نشاسته اصلاح شده 100 امولسیون روغن هل در آب و میکروکپسول های حاصل از خشک کردن پاششی آن بود. به این منظور قطر متوسط قطرات و توزیع اندازه آن ها، شاخص تعیین گردید و راندمان ریزپوشانی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج Tween بس پاشیدگی، گرانروی و رفتار جریان امولسیون در نسبت های مختلف 80 آزمایشات نشان داد که با افزایش غلظت سورفاکتانت تا 1%، اندازه قطرات و شاخص بس پاشیدگی نمونه های امولسیون کاهش و پس از آن افزایش یافت. علاوه بر این، افزایش معنی داری در گرانروی و رفتار روان شوندگی با برش امولسیون ها نیز در این محدوده از غلظت سورفاکتانت مشاهده بر ویژگی های کیفی امولسیون بود. همچنین یافته های تحقیق مشخص Tween و 80 Hi-Cap گردید، که نشان دهنده تأثیر برهم کنش 100 کرد که این برهم کنش، ریز ساختار میکروکپسول ها و راندمان ریزپوشانی را نیز به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار داد

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: امولسیون, ریزپوشانی, سورفکتانت, نشاسته اصلاح شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023849,
author = {نجف نجفی, مسعود and مرتضوی, سید علی and رسول کدخدایی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-4161},
pages = {254--262},
numpages = {8},
keywords = {واژه های کلیدی: امولسیون، ریزپوشانی، سورفکتانت، نشاسته اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر بر هم کنش 80 Tween وHi-Cap 100 بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکرو کپسول تهیه شده از آن
%A نجف نجفی, مسعود
%A مرتضوی, سید علی
%A رسول کدخدایی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2011

[Download]