پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (191-199)

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش )

نویسندگان: الهام زایرزاده , سید علی مرتضوی , محمود رضا جعفری , سیما افشار نژاد , فریده طباطبائی یزدی , مهدی نصیری محلاتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کارایی کاربرد نایسین در فرم آزاد و محصور در نانوکپسول های لیپوزومی در کنترل جمعیت لیستریا 106 به پنیر اضافه گردید. در ساخت فرمول های cfu/g به میزان ATCC منوسیتوژنز در پنیر فتای فراپالایش بود. لیستریا منوسیتوژنز گونه 19117 500 در تمام تیمارها به کار برده IU/g لیپوزومی از کلسترول، لستین و روغن کره استفاده شد. پس از تعیین حداقل غلظت بازدارندگی، نایسین در سطح در قالب طرح کاملا تصادفی بر پایه فاکتوریل در 3 تکرار انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از دو (pH شد. کلیه آزمایش ها(میکروبی و فرمول مختلف فسفولیپیدی، یک نمونه نایسین آزاد و یک نمونه کنترل. میزان محصورسازی نانوکپسول های لیپوزومی حاوی نایسین، برای فرمول 1 11 % محاسبه گردید و نتایج حاصل از بررسی اندازه لیپوزوم ها نشان داد که 100 درصد نمونه ها در / 12 % و برای فرمول 2 لیپوزومی 72 / لیپوزومی 49 101 نانومتر داشتند. مقایسه نتایج روند تغییرات جمعیت لیستریایی نشان دهنده وجود تاثیر معنی دار /51-149/ هر دو فرمول، قطرمتوسطی در حدود 7 در دو تیمار pH در ارتباط با تغییرات .(p< بین عملکرد نایسین آزاد و محصور در نانوکپسول های لیپوزومی بر روند کاهش جمعیت لیستریایی بود( 0.01 اختلاف معنی داری با هم و با شاهد نداشتند، ولی در تیمار نایسین آزاد، تفاوت معنی pH نایسین محصور در نانوکپسول های لیپوزومی، روند تغییرات .(p< داری در تمام هفته های نگهداری پس از تولید مشاهده گردید( 0.01

کلمات کلیدی

, پنیر فراپالایش, لیستریا منوسیتوژنز, نانوانکپسولاسیون, نایسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024429,
author = {زایرزاده, الهام and مرتضوی, سید علی and محمود رضا جعفری and سیما افشار نژاد and طباطبائی یزدی, فریده and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {191--199},
numpages = {8},
keywords = {پنیر فراپالایش، لیستریا منوسیتوژنز، نانوانکپسولاسیون، نایسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری وکاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش
%A زایرزاده, الهام
%A مرتضوی, سید علی
%A محمود رضا جعفری
%A سیما افشار نژاد
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2011

[Download]