مدیریت و توسعه, دوره (12), شماره (47), سال (2011-3) , صفحات (114-128)

عنوان : ( بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سیدمسلم علوی دارابی , مهدی نجفی سیاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور بی سابقه فناوری های متعدد اطلاعاتی در ارایه خدماتی ارزان، سریع و متناسب با نیازمند ی های مشتریا ن، نظام بانک داری نوین را وادار ب ه کاربست رویکردهای نوین ی جهت افزای ش رقابت پذیری خود در عرصه خدمات مالی کرده است. از اینرو لازم است بانک ها به جهت حفظ و توسعه بازار خود از یک سو و افزایش رضایتمندی مشت ریان از سوی دیگ ر، به بررسی علل استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک و اه میت آ نها بپردازند. با توجه به این امر، در مطالعه حاض ر پس ا ز بررسی اجزا ی بانکداری الکترونیکی، روابط بین این اجزا و بررسی مدلی کاربردی در زمینه عوامل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک، تحقیقی در این ارتبا ط در بان ک های دولتی شهرستان شیراز انجام شده اس ت. پس از بررسی روایی ( به شیوه ظاهر ی) و پایایی تحقیق ( به میزان 93 درصد آلفای کرونبا خ) تعداد 420 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج تحقیق حاکی از آن ا ست که عامل فناوری در میان عوامل تاث یر گذار بر استفاده از خدمات الکترونیک از تاثیر بیشتری برخوردار بوده است. در مورد آزمون های بوم شناخت ی نیز نتایج تحقیق به تفکیک در مورد متغیرهای جنسیت، درآمد، تحصیلات و سن افراد با رو ش های آماری متنوع مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, بانکداری الکترونیک, اجزای بانکداری الکترونیک, بوم شناسی مشتری, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1024509,
author = {رحیم نیا , فریبرز and علوی دارابی, سیدمسلم and نجفی سیاهرودی, مهدی},
title = {بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی},
journal = {مدیریت و توسعه},
year = {2011},
volume = {12},
number = {47},
month = {March},
issn = {1735-465x},
pages = {114--128},
numpages = {14},
keywords = {بانکداری الکترونیک، اجزای بانکداری الکترونیک، بوم شناسی مشتری، مدل فراسبز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل تاثیرگذار بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانکی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A علوی دارابی, سیدمسلم
%A نجفی سیاهرودی, مهدی
%J مدیریت و توسعه
%@ 1735-465x
%D 2011

[Download]