اندیشه مدیریت راهبردی, دوره (4), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (183-210)

عنوان : ( اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , مصطفی کاظمی , امیرحسین اخروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که، برای بهبود وضع فعلیِ کیفیت جامع در صنعت مورد مطالعه، چه بخش یا بخش هایی از آن در اولویت بهبود قرار دارند. برای این منظور، ابتدا مؤلفه ها و زیرمؤلفه های مؤثر بر کیفیت جامع در این صنعت، شناسایی، و سپس وضع موجود این عناصر و اهمیت آنها تعیین شده است. برای تعیین مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها، از عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش دلفی، توافق جمعی خبرگان برای متناسب سازی این عوامل با صنعت مورد مطالعه، اخذ شد. سپس، با استفاده از AHP گروهی-فازی، و نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1، وزن مؤلفه ها و زیرمؤلفه ها تعیین گردید. علاوه بر این، پرسشنامۀ ارزیابی وضع موجود، توسط تیم جامع تری تکمیل گردید. روایی این پرسشنامه، با استفاده از ادبیات موضوع و وضعیت صنعت، و پایایی آن با آلفای کرونباخ 97.1% تأیید شد. به طور کلی چهار مؤلفه و شانزده زیرمؤلفه شدند. پس از تعیین وزن عناصر از یک سو و شکاف آن ها از سوی دیگر، با محاسبه شکاف موزون، اولویت بهبود تعیین شد و زیرمؤلفه های کارتیمی، مشارکت کارکنان و پاداش در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, : مدیریت کیفیت جامع, عوامل کلیدی موفقیت, AHP فازی, اولویت بهبود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1025430,
author = {ناظمی, شمس الدین and کاظمی, مصطفی and اخروی, امیرحسین},
title = {اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی},
journal = {اندیشه مدیریت راهبردی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-0751},
pages = {183--210},
numpages = {27},
keywords = {: مدیریت کیفیت جامع، عوامل کلیدی موفقیت، AHP فازی، اولویت بهبود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعه موردی: یک شرکت صنعتی
%A ناظمی, شمس الدین
%A کاظمی, مصطفی
%A اخروی, امیرحسین
%J اندیشه مدیریت راهبردی
%@ 2008-0751
%D 2011

[Download]