بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری )

نویسندگان: مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه های کاهش ضایعات میوه ها، استفاده از پوشش‌های مختلف بر روی میوه‌ها است، که در سال‌های اخیر از کلسیم و ترکیبات آن برای افزایش عمر انبارمانی سیب استفاده شده است. در این تحقیق از دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی، استفاده گردیده است. سیب‌ها با عمل غوطه‌وری در محلول کلریدکلسیم دوآبه تحت تیمار پوششی قرار گرفتند و سپس به سردخانه منتقل شدند و اثر غلظت های مختلف محلول کلرید کلسیم دوآبه ( 0، 3 و 6 درصد) و نیز مدت زمان نگهداری در انبار (بدون انبارمانی، 1 ماه و 2 ماه) بر روی خواص شیمیایی و ارگانولپتیکی سیب بررسی شد. پس از تجزیه و تحلیل نتایج مشخص شد که اثر رقم و غلظت محلول مورد استفاده بر میزان PH سیب معنی دار و نیز اثر رقم و مدت زمان انبارمانی بر میزان اسیدیته سیب معنی دار است که این اطلاعات با آزمون ارگانولپتیکی مطابقت دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد استفاده از این پوشش موجب بهبود خواص کیفی سیب در مدت انبارمانی می‌گردد.

کلمات کلیدی

, سیب, غلظت کلرید کلسیم دوآبه, انبارمانی, خواص شیمیایی, خواص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025494,
author = {جعفریان, مصطفی and صدرنیا, حسن and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری},
booktitle = {بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیب، غلظت کلرید کلسیم دوآبه، انبارمانی، خواص شیمیایی، خواص ارگانولپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر پوشش کلریدکلسیم دوآبه بر خواص شیمیایی سیب در شرایط مختلف انبارداری
%A جعفریان, مصطفی
%A صدرنیا, حسن
%A آق خانی, محمدحسین
%J بیستمین کنگره ی ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2011

[Download]