دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2011-03-01

Title : ( بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی )

Authors: Mohammad Hassan Djavareshkian , Ahmad Parsania , Ali Esmaeli ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در تحقیق پیش رو شبیه سازی جریان آشفته تراکم ناپذیر پایا حول بالواره و بال با مقطع 6409NACA در نزدیکی سطح زمین انجام شده و تاثیر زاویه حمله، فاصله از سطح و نسبت منظری بال بر روی جدایش جریان در حالتهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به منظور اعتبار سنجی، نتایج شبیه سازی با داده های تجربی در حالت دو بعدی و سه بعدی مقایسه شده و سازگاری خوبی را نشان داده است. برای بررسی تأثیر نسبت منظری، بال سه بعدی با 1و2AR= و بالواره دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتابج به دست آمده نشان می دهد که با کاهش فاصله از سطح، جدایش بیشتر می شود همچنین افزایش نسبت منظری، سبب افزایش جدایش بر روی بال می شود.

Keywords

, جریان آشفته, نقطه جدایش, فاصله از سطح, نسبت منظری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1025688,
author = {Djavareshkian, Mohammad Hassan and Parsania, Ahmad and Esmaeli, Ali},
title = {بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی},
booktitle = {دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {جریان آشفته- نقطه جدایش- فاصله از سطح- نسبت منظری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی
%A Djavareshkian, Mohammad Hassan
%A Parsania, Ahmad
%A Esmaeli, Ali
%J دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2011

[Download]