بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Ahmad Parsania


موارد یافت شده: 21

1 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
2 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوط هور در آب (چکیده)
3 - تحلیل پایداری اغتشاش در جریان های لایه ای برشی و حل معادله اورسامرفیلد به روش طیفی (چکیده)
4 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
5 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
6 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
7 - Optimization of Moving Wingin Ground Effect using Response Surface Method (چکیده)
8 - Three-Dimensional Investigation of Smart Flap Aerodynamics for a WIG Vehicle (چکیده)
9 - Optimization of moving wing in Ground effect using Response Surface Method (چکیده)
10 - تحلیل عملکرد بالک در یک هیدروفویل سه بعدی غوطه ور در آب (چکیده)
11 - بهینه سازی شکل بالواره در نزدیکی سطح با استفاده از الگوریتم کوچ پرندگان (چکیده)
12 - شبیه سازی جریان مغشوش حول استوانه دو بعدی در دو حالت جریان آزاد و جریان نزدیک سطح و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن (چکیده)
13 - بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر روی جدایش جریان حول بالواره در نزدیکی سطح در حالت دو بعدی و سه بعدی (چکیده)
14 - بررسی جریان در حرکت بال زدن در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
15 - بررسی اثر فرکانس پروازی حرکت فراز و فرود یک حشره (چکیده)
16 - three- dimentional investigation of smart flap aerodynamic for a WIG vehicle (چکیده)
17 - A Comparison of Smart and Conventional Flaps Close to Ground on Aerodynamic Performance (چکیده)
18 - Aerodynamics of Smart Flap Under Ground Effect (چکیده)
19 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
20 - بررسی اثر خمیدگی بالواره در نزدیکی سطح زمین (چکیده)
21 - Invistigation of turbulence modlling to simulation of the Ground Effect (چکیده)