بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا )

نویسندگان: راضیه نیازمند , رضا فرهوش , سیدمحمدعلی رضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی روغن کانولا و پایداری اکسایشی آن بررسی و با روش متداول تصفیه مقایسه شد. اولترافیلتراسیون با استفاده از غشاء صفحه ای PVDF با پیکربندی انتها بسته با دو MWCO متفاوت (M116) 50 و (M183) 100 کیلودالتون در دماها و فشارهای متفاوت (25 تا 55 درجه سانتیگراد و 2 تا 5 بار) انجام گرفت. بررسی مقدار آنتی اکسیدانها در تراوه بیانگر شرکت ترکیبات فنلی در ساختمان مجتمعها و میسلها بود که به افزایش اندازه و دفع کارامدتر آنها از غشاء M183 منجر گردید. به دلیل اندازه کوچک توکوفرولها دفع آنها از غشاء M116 بیشتر بود. با وجود این، دفع توکوفرولها در هر دو غشاء منفی بود. شرایط عملیاتی بر دفع توکوفرولها اثر معنی داری نداشت در حالی که در دمای بالاتر، افزایش فشار به افزایش درصد دفع پلی فنلها منجر گردید. افزایش دمای عملیاتی باعث کاهش عدد پراکسید تراوه شد.

کلمات کلیدی

, اولترافیلتراسیون, پراکسید, ترکیبات فنلی, توکوفرولها, آنتی اکسیدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026034,
author = {نیازمند, راضیه and فرهوش, رضا and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا},
booktitle = {بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
location = {ايران},
keywords = {اولترافیلتراسیون، پراکسید، ترکیبات فنلی، توکوفرولها، آنتی اکسیدان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر فرایند اولترافیلتراسیون بر محتوای آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن کانولا
%A نیازمند, راضیه
%A فرهوش, رضا
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2011

[Download]