پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (2), سال (2011-9) , صفحات (129-136)

عنوان : ( فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب )

نویسندگان: فخری شهیدی , صفیه خلیلیان , محبت محبی , میلاد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش امکان تولید یک فراورده میوه ای مغذی بر پایه پوره سیب، پکتین، ژلاتین، نشاسته، شکر و سایر مواد اولیه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 10 فرمول مختلف تولید گردید. اندازه گیری فعالیت آب و ارزیابی حسی نمونه های تولیدی انجام پذیرفت و بررسی اختلاف میانگین ها در قالب آزمون دانکن در سطح اطمینان 95% صورت گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای مستقل (نشاسته، ژلاتین و شیرین کننده) دارای تاثیر معنی داری بر پارامترهای وابسته (فعایت آب و ویژگی های حسی) می باشند. نمونه حاوی تیمارهای 5/1 درصد ژلاتین، 5/7 درصد ساکارز و 5/7 درصد گلوکز مایع که فعالیت آب مطلوب در حد فراورده های نیمه خشک را داشت، بالاترین پذیرش کلی را به خود اختصاص داد و به عنوان بهترین فرمول انتخاب گردید و لذا می تواند در مقیاس انبوه برای ورود به بازارهای مصرف تولید شود

کلمات کلیدی

, ارزیابی حسی, پاستیل میوه ای, سیب, فعالیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026169,
author = {شهیدی, فخری and خلیلیان, صفیه and محبی, محبت and فتحی, میلاد},
title = {فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {129--136},
numpages = {7},
keywords = {ارزیابی حسی، پاستیل میوه ای، سیب، فعالیت آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرمولاسیون پاستیل سیب و ارزیابی فرمول های مختلف بر اساس ویژگی های حسی و فعالیت آب
%A شهیدی, فخری
%A خلیلیان, صفیه
%A محبی, محبت
%A فتحی, میلاد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2011

[Download]