پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (7), شماره (3), سال (2011-10) , صفحات (200-209)

عنوان : ( اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی )

نویسندگان: صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مجید سرمد , منصوره روشن نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرسطوح مختلف گزانتان و پکتین بر ویژه گی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی مورد بررسی قرار گرفت. اثر غلظت های مختلف صمغ گزانتان (صفر، 1/.، 2/0، 3/0 درصد) و پکتین (2/0، 3/0، 4/0، 5/0) در قالب طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آماری حاصل از بررسی داده های فعالیت آب نمونه ها نشان داد که اثر کلیه سطوح گزانتان ، پکتین و همچنین اثر ). ویژگی های حسی نمونهمتقابل این دو بر فعالیت آب معنی دار بودند (05/0p ها ی پاستیل طالبی به عنوان تابعی از غلظت های مختلف پکتین و صمغ گزانتان با استفاده از آنالیز واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشانگر این بود که در مجموع فقط سطوح مختلف پکتین بر وی‍ژگی های حسی اثر ). سطوح مختلف گزانتان بر شدتمعنی دار داشتند (05/0Hotelling Trace، p ). پکتین بر شدت رنگ، رنگرنگ و چسبندگی سطحی اثر معنی دار نشان داد (05/0p ). اثر متقابلمطلوب و پذیرش ویژگی های ظاهری اثر معنی دار داشت (05/0p ).گزانتان و پکتین نیز بر شدت رنگ و سفتی نمونه ها معنی دار بود (05/0p نتایج حاصل از PCA بیانگر این بود که ویژگی های بافتی و طعمی نسبت به ویژگی های ظاهری نمونه ها، تاثیر بیشتری بر پذیرش کلی پاستیل طالبی داشت.

کلمات کلیدی

, پاستیل میوه ای, طالبی, ویژگی های حسی , فعالیت آب, تحلیل مولفه اصلی (PCA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1026170,
author = {خلیلیان, صفیه and شهیدی, فخری and الهی, محمد and محبی, محبت and سرمد, مجید and روشن نژاد, منصوره},
title = {اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {7},
number = {3},
month = {October},
issn = {1735-4161},
pages = {200--209},
numpages = {9},
keywords = {پاستیل میوه ای، طالبی، ویژگی های حسی ، فعالیت آب، تحلیل مولفه اصلی (PCA},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر غلظت های مختلف پکتین و گزانتان بر ویژگی های حسی و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی
%A خلیلیان, صفیه
%A شهیدی, فخری
%A الهی, محمد
%A محبی, محبت
%A سرمد, مجید
%A روشن نژاد, منصوره
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2011

[Download]