همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28

عنوان : ( جداسازی آلبومین سرم خون شترمرغ، و بررسی اثر پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آن بر حذف رادیکال های هیدروکسیل و جذب یون آهن )

نویسندگان: محمد امین انصاری اُغول بیک , احمد آسوده , جمشید خان چمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پپتید های فعال زیستی به ویژه از منابع و فرآورده های پروتئینی و غذایی توجه فراوانی را به خود معطوف کرده است. این مطالعه با هدف بررسی نقش آنتی اکسیدانی پپتید های حاصل از هیدرولیز آنزیماتیک آلبومین سرم خون شتر مرغ به وسیله آنزیم پاپائین، به عنوان یک داروی بالقوه صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف ابتدا آلبومین سرم خون شترمرغ استخراج گردید و سپس برای تهیه پپتید های فعال، به وسیله آنزیم پاپائین برای مدت زمان های مختلف هیدرولیز شد. در مرحله بعد برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی پپتید های حاصل از هیدرولیز علیه رادیکال های هیدروکسیل، حجم های معینی از محلول هیدرولیز به عنوان نمونه در زمان های مختلف نمونه برداری شد و مورد آزمایش قرار گرفت. در میان مجموعه پپتیدهای حاصل از هیدرولیز، مجموعه پپتید های حاصل از شش ساعت هیدرولیز به عنوان بهترین پپتید ها با خاصیت رادیکال زدایی تعیین شد.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, رادیکال آزاد, آلبومین, شتر مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026477,
author = {محمد امین انصاری اُغول بیک and آسوده, احمد and جمشید خان چمنی},
title = {جداسازی آلبومین سرم خون شترمرغ، و بررسی اثر پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آن بر حذف رادیکال های هیدروکسیل و جذب یون آهن},
booktitle = {همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {آنتی اکسیدان، رادیکال آزاد، آلبومین، شتر مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی آلبومین سرم خون شترمرغ، و بررسی اثر پپتید های حاصل از هضم پروتئولیتیک آن بر حذف رادیکال های هیدروکسیل و جذب یون آهن
%A محمد امین انصاری اُغول بیک
%A آسوده, احمد
%A جمشید خان چمنی
%J همایش ملی صنایع غذایی
%D 2012

[Download]