علوم دانشگاه تهران, دوره (35), شماره (1), سال (2009-6) , صفحات (59-66)

عنوان : ( بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر تولید دکستران توسط یک سویه بومی پر تولید Leuconostoc mesentroides )

نویسندگان: جواد حامدی , علی مخدومی , اعظم حسنی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دکستران یک پلیمر پلی ساکاریدی شامل مونومرهای گلوکز است. این پلیمر زیستی به علت داشتن خواص غیر یونی و پایداری در شرایط عملیاتی کاربردهای گسترده ای در غذایی، دارویی، بیوشیمیایی و دیگر صنایع پیدا کرده است. در این پژوهش اثر عوامل مهم بر تولید دکستران توسط Leuconostoc mesentroides UTMC00118 مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شرایط بهینه عبارت است از pH 9 دمای ° 32 ، g/l 50 سوکروز، g/l 20 عصاره مخمر ، میزان مایع تلقیح 10% (حجم/حجم) و بدون نیاز به هوادهی. به منظور یافتن ترکیبات ارزان قیمت محلی، غلظت های مختلف ملاس چغندر قند و عصاره حاصل از مخمر نانوایی برای تولید دکستران آزمایش شد. بر اساس نتایج بدست آمده غلظت های g/l 40 ملاس و g/l 20 عصاره مخمر نانوایی بهترین غلظت های این ترکیبات برای تولید دکستران است. با اعمال شرایط بهینه میزان تولید نسبت به شرایط اولیه 5/3 برابر افزایش یافته و به g/l 80 رسیده است. این نتایج می تواند موجب کاهش هزینه تولید دکستران با استفاده از منابع ارزان قیمت شود.

کلمات کلیدی

, دکستران, Leuconostoc mesentroides , بیوتکنولوژی میکروبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1027640,
author = {جواد حامدی and مخدومی, علی and اعظم حسنی نسب},
title = {بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر تولید دکستران توسط یک سویه بومی پر تولید Leuconostoc mesentroides},
journal = {علوم دانشگاه تهران},
year = {2009},
volume = {35},
number = {1},
month = {June},
issn = {1016-1058},
pages = {59--66},
numpages = {7},
keywords = {دکستران، Leuconostoc mesentroides ، بیوتکنولوژی میکروبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر فاکتورهای مختلف بر تولید دکستران توسط یک سویه بومی پر تولید Leuconostoc mesentroides
%A جواد حامدی
%A مخدومی, علی
%A اعظم حسنی نسب
%J علوم دانشگاه تهران
%@ 1016-1058
%D 2009

[Download]