هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2010-05-11

Title : ( کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه )

Authors: Hamed Molla Ahmadian Kaseb , Ali Karimpour , Naser Pariz ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله به بررسی مبدل های الکترونیک قدرت با استفاده از سیستمهای هایبرید پرداخته می شود.

Keywords

, مبدل های الکترونیک قدرت, استراتژی تصویر کمینه سیستمهای هایبرید, سیستمهای سوئیچ شونده خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028304,
author = {Molla Ahmadian Kaseb, Hamed and Karimpour, Ali and Pariz, Naser},
title = {کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه},
booktitle = {هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {مبدل های الکترونیک قدرت، استراتژی تصویر کمینه سیستمهای هایبرید، سیستمهای سوئیچ شونده خطی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه
%A Molla Ahmadian Kaseb, Hamed
%A Karimpour, Ali
%A Pariz, Naser
%J هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2010

[Download]