بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Naser Pariz


موارد یافت شده: 150

1 - A new fuzzy control system based on the adaptive immersion and invariance control for brushless DC motors (چکیده)
2 - Extended modal Kalman filter (چکیده)
3 - A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming (چکیده)
4 - Hybrid control of synchronization of fractional order nonlinear systems (چکیده)
5 - پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود (چکیده)
6 - Designing a Fuzzy Logic Controller for Automated Backward Parking Car (چکیده)
7 - Discrete Extended Kalman Filter for the Localization of Noisy Discrete Nonlinear Stochastic State-Space System (چکیده)
8 - Continuous Extended Kalman Filter for the Localization of Nonlinear Stochastic State-Space System (چکیده)
9 - Calibration Optimization of DC Motor Parameters Using Nonlinear Optimization Techniques under Uncertainty (چکیده)
10 - آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS (چکیده)
11 - Sufficient Conditions for Stabilization of Interval Uncertain LTI Switched Systems with Unstable Subsystems (چکیده)
12 - شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط (چکیده)
13 - Synchronisation of fractional-order complex systems and its application (چکیده)
14 - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ (چکیده)
15 - Robust position-based impedance control of lightweight single-link flexible robots interacting with the unknown environment via a fractional-order sliding mode controller (چکیده)
16 - A new switched off-line NMPC approach for nonlinear systems with a switching performance index using an extended modal series method (چکیده)
17 - Distributed finite-time control for arbitrary switched nonlinear multi-agent systems: an observer-based approach (چکیده)
18 - تعقیب کلاسی از سیستمهای مرتبه کسری با مرتبههای غیر یکسان به کمک مد لغزشی (چکیده)
19 - High-order Sliding Mode Control of a Bioreactor Model through Non-Commensurate Fractional Equations (چکیده)
20 - Discrete Linear Quadratic Control of Uncertain Switched System (چکیده)
21 - Identification of continuous-time switched linear systems from low-rate sampled data (چکیده)
22 - کنترل بهینه مقاوم موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده در حضور عدم قطعیت ها (چکیده)
23 - Sub-optimal control of fuzzy linear dynamical systems under granular differentiability concept (چکیده)
24 - Local exponential stabilization for a class of uncertain nonlinear impulsive periodic switched systems with norm-bounded input (چکیده)
25 - An efficient numerical method for the optimal control of fractional-order dynamic systems (چکیده)
26 - The synchronisation of fractional-order hyperchaos compound system (چکیده)
27 - Robust Optimal Control of Uncertain Nonlinear Switched System using Approximate Dynamic Programming (چکیده)
28 - کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطاف پذیر در محیطی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی (چکیده)
29 - بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال (چکیده)
30 - Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship (چکیده)
31 - طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی همراه با نویز اندازه‌گیری با توزیع استیودنت تی (چکیده)
32 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
33 - Modal Kalman Filter (چکیده)
34 - Granular Differentiability of Fuzzy-Number-Valued Functions (چکیده)
35 - A novel cubature statistically linearized Kalman filter for fractional-order nonlinear discrete-time stochastic systems (چکیده)
36 - کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (چکیده)
37 - کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی (چکیده)
38 - کنترل پیشبین دوز گرمایی در گرمادرمانی با امواج آلتراسوند (چکیده)
39 - Model Predictive Control of the Thermal Dose In Hyperthermia and Temperature Estimation with Kalman Filter (چکیده)
40 - کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی (چکیده)
41 - Global asymptotic stabilisation of rational dynamical systems based on solving BMI (چکیده)
42 - طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب (چکیده)
43 - Kalman filters for fractional discrete- time stochastic systems along with time- delay in the observation signal (چکیده)
44 - Explaining and validating stressed power systems behavior using modal series (چکیده)
45 - A new approach for numerical solution of a linear system with distributed delays, Volterra delay-integro-differential equations, and nonlinear Volterra-Fredholm integral equation by Bezier curves (چکیده)
46 - Synchronization of a Novel Class of Fractional-Order Uncertain Chaotic Systems via Adaptive Sliding Mode Controller (چکیده)
47 - Optimal Control of Piecewise Affine Systems (چکیده)
48 - مباحثی در کنترل بهینه سیستمهای قطعه ای آفین (چکیده)
49 - طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف (چکیده)
50 - Asymptotic stability analysis of planar switched homogeneous systems (چکیده)
51 - Synchronization in oscillator networks with time delay and limited non-homogeneous coupling strength (چکیده)
52 - A New Switching Strategy for Exponential Stabilization of Uncertain Discrete-Time Switched Linear Systems in Guaranteed Cost Control Problem (چکیده)
53 - A new switching strategy design for uncertain switched linear systems based on min-projection strategy in guaranteed cost control problem (چکیده)
54 - Non-linear analysis of DFIG based wind farm in stressed power systems (چکیده)
55 - Influence of Converter and Inverter on Dynamic Behavior of the GMAW Process (چکیده)
56 - Frequency control of the drop detachment in the automatic GMAW process (چکیده)
57 - Improving the dynamic metal transfer model of gas metal arc welding (GMAW) process (چکیده)
58 - شناسائی سیستم های سوئیچ شونده خطی با استفاده از نگاشت معادلات خطی همزمان (چکیده)
59 - An off-line NMPC strategy for continuous-time nonlinear systems using an extended modal series method (چکیده)
60 - پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری های زمانی (چکیده)
61 - Hybrid Control of DC–DC Series Resonant Converters: The Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
62 - پایدارسازی سیستمهای همگن سوئیچ شونده با استفاده از تابع لیاپانوف مشترک (چکیده)
63 - Dynamic task scheduling modeling in unstructured heterogeneous multiprocessor systems (چکیده)
64 - Robust fault-tolerant tracking control design for spacecraft under control input saturation (چکیده)
65 - Normal Form Analysis of the Subsynchronous Torsional Interaction with SVC in the Complex Power Systems (چکیده)
66 - کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی (چکیده)
67 - طراحی کنترلر کاهش مرتبه یافته برای سیستم های صنعتی غیرخطی به کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل (چکیده)
68 - کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل (چکیده)
69 - Bezier Curves Based Numerical Solutions of Delay Systems with Inverse Time (چکیده)
70 - Chaotic Attitude Synchronization of Multiple Spacecraft Using Distributed Predictive Control (چکیده)
71 - Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control (چکیده)
72 - Adaptive Fault-Tolerant Spacecraft Attitude Control Design With Transient Response Control (چکیده)
73 - RETRACTED ARTICLE: Immersion and invariance based fault tolerant adaptive spacecraft attitude control (چکیده)
74 - Nonlinear Analysis of Interaction with SVC in Stressed Power Systems: Effect of SVC Controller Parametersr (چکیده)
75 - پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره با استفاده از سری های زمانی (چکیده)
76 - Estimating the robust domain of attraction and directional enlargement of attraction domain via Markov models (چکیده)
77 - Hepatitis B Virus Infection Control Using Reinforcement Learning (چکیده)
78 - سیستمهای تکه ای خطی تبار مستقیم: کلاس جدیدی از سیستمهای هایبرید با دینامیک های خطی تبار و مرزهای کلیدزنی قابل تنظیم (چکیده)
79 - Hybrid Modeling of a DC-DC Series Resonant Converter: Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
80 - Stability and bifurcation analysis in the delay-coupled nonlinear oscillators (چکیده)
81 - توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین (چکیده)
82 - Discontinuous piecewise quadratic Lyapunov functions for planar piecewise affine systems (چکیده)
83 - Uniform modeling of parameter dependent nonlinear systems (چکیده)
84 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
85 - کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه (چکیده)
86 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
87 - Nonlinear modal analysis of interaction between torsional modes and SVC controllers (چکیده)
88 - A New Approach for Estimation and Directional Enlargement of Bounded Domain of Attraction (چکیده)
89 - Position Control of Servomotors Using Neural Dynamic Sliding Mode (چکیده)
90 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
91 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
92 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
93 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
94 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
95 - پایدارسازی و کنترل سیستم های خطی سوئیچ شونده با قانون کلیدزنی مقید به حالت-ورودی منطقی: دیدگاه مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی (چکیده)
96 - Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions (چکیده)
97 - Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems (چکیده)
98 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
99 - Using control theory for analysis of reinforcement learning and optimal policy properties in grid-world problems (چکیده)
100 - افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب (چکیده)
101 - کنترل مخرن راکتور همزن پیوسته دو جداره با استفاده از کنترل پیش بین (چکیده)
102 - Construction of nonpathological Lyapunov functions for discontinuous systems with Caratheodory solutions (چکیده)
103 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
104 - تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل (چکیده)
105 - کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (چکیده)
106 - کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (چکیده)
107 - معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی (چکیده)
108 - رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس (چکیده)
109 - A Novel Fuzzy Model and Control of SingleIntersection at Urban Traffic Network (چکیده)
110 - High Maneuvering Target Tracking Using a Novel Hybrid Kalman Filter-Fuzzy Logic Architecture (چکیده)
111 - Application of Modal Series Method to Analyse the Nonlinear Behaviour of Power Systems Equipped with UPFC (چکیده)
112 - Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate (چکیده)
113 - تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ (چکیده)
114 - A computational tool for dispatching units in pool-based electricity markets (چکیده)
115 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
116 - Pss design in conjunction with scaling effect (چکیده)
117 - Optimal Stabilizable Switching Law for Switched Linear SystemsUsing GA (چکیده)
118 - Robust Stability of the Fractional Order LQG Controllers (چکیده)
119 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
120 - An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems (چکیده)
121 - An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in theRepresentation of Stressed Power Systems (چکیده)
122 - High maneuvering target tracking using an inputestimation technique associated with fuzzy forgetting factor (چکیده)
123 - Intelligent fading memory for high maneuvering target tracking (چکیده)
124 - Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis (چکیده)
125 - Optimal Path Planning for Controllability of Switched Linear Systems Using Multi-level Constrained GA (چکیده)
126 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
127 - Application of Modal Series Method to Place Power System Stabilizers in Stressed Power Systems (چکیده)
128 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
129 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
130 - A chaotic secure communication scheme using fractional chaotic systems based on an extended fractional Kalman filter (چکیده)
131 - Extending the perturbation technique to the modal representation of nonlinear systems (چکیده)
132 - Adaptive Controlling chaotic Rössler system via synchronization (چکیده)
133 - Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit (چکیده)
134 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
135 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
136 - تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال (چکیده)
137 - Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for (چکیده)
138 - ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی عوامل خطا (چکیده)
139 - Adaptive fuzzy fitness granulation for evolutionary optimization (چکیده)
140 - Electricity Price Forecasting Using a Clustering Approach (چکیده)
141 - بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران (چکیده)
142 - Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices (چکیده)
143 - Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking in Mixed Coordinates (چکیده)
144 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
145 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)
146 - Control structure design in power system (چکیده)
147 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
148 - General nonlinear modal representation of large scale power systems (چکیده)
149 - توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس (چکیده)
150 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)