بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Naser Pariz


موارد یافت شده: 194

1 - Introducing some classes of stable systems without any smooth Lyapunov functions (چکیده)
2 - Consensus tracking control for time-varying delayed linear multi-agent systems under relative state saturation constraints (چکیده)
3 - Insulin infusion rate control using information theoretic–based nonlinear model predictive control for type 1 diabetes patients (چکیده)
4 - Insulin infusion rate control in type 1 diabetes patients using information-theoretic model predictive control (چکیده)
5 - Adaptive output consensus of nonlinear fractional-order multi-agent systems: a fractional-order backstepping approach (چکیده)
6 - A Discussion on the Existence of Smooth Lyapunov Functions for Continuous Stable Systems (چکیده)
7 - Integrated Fault Detection and Robust Control for Linear Uncertain Switched Systems with Mode-Dependent Time-Varying State Delay (چکیده)
8 - Expert systems and the prospects of artificial intelligence for the automatic supervisory control of salinity gradient solar ponds (چکیده)
9 - Leader-Follower Formation Control of Uncertain USV Networks under Stochastic Disturbances (چکیده)
10 - Stability and controllability of fuzzy singular dynamical systems (چکیده)
11 - Event-Triggered Tracking Formation of Networked Nonlinear Intelligent Transportation Systems Surrounded by Random Disturbances (چکیده)
12 - Cross backstepping sliding mode control using integral barrier Lyapunov function for cross‐strict feedback systems (چکیده)
13 - Robust stabilization for an autonomous underwater vehicle motion based on descriptor time-delay model (چکیده)
14 - پایدارسازی رده‌ای از سیستمهای غیرخطی تکین با تاخیرمتغیردرحالت و عدم قطعیت پارامتری با درنظر گرفتن قید عملگر وکاربرد آن درربات خودگردان زیرسطحی (چکیده)
15 - Stabilization of fractional switched linear systems via reset control technique (چکیده)
16 - تشخیص حمله صرع از روی سیگنالهای EEG با استفاده از روش یادگیری فعال فازی (چکیده)
17 - A fractional reset control scheme for a DC-DC buck converter (چکیده)
18 - پیاده سازی یادگیری تقویتی عمیق برای کنترل هوشمند مبدل افزاینده (چکیده)
19 - Distributed secondary control of islanded microgrids using modified integral backstepping technique (چکیده)
20 - Observer-based hybrid control for global attitude tracking on SO(3) with input quantisation (چکیده)
21 - Exponential stability and L2 gain analysis of uncertain fractional reset control systems (چکیده)
22 - Platoon of uncertain unmanned surface vehicle teams subject to stochastic environmental loads (چکیده)
23 - Event-triggered formation control of n-link networked stochastic robotic manipulators (چکیده)
24 - Stabilizer design for an under-actuated autonomous underwater vehicle in a descriptor model under unknown time delay and uncertainty (چکیده)
25 - Admissibility analysis for autonomous underwater vehicle based on descriptor model with time-varying delay (چکیده)
26 - Adaptive Sliding Mode Impedance Control of Single-Link Flexible Manipulators interacting with the Environment at an Unknown Intermediate Point (چکیده)
27 - Adaptive Transformed Unscented Simplex Cubature Kalman Filter for Target Tracking (چکیده)
28 - توسعه مفهوم تهدید بر پایه تحمل‌پذیری و طراحی یک سیستم تصمیم‌یار برای ارزیابی میزان تهدید بر اساس گزاره‌های منطقی و شواهد گسسته مقدار در صحنه نبرد دریایی (چکیده)
29 - Global exponential stabilization of a quadrotor by hybrid control (چکیده)
30 - Fuzzy linear singular differential equations under granular differentiability concept (چکیده)
31 - Quaternion-based Hybrid Feedback for Global Asymptotic Attitude Stabilization on S3 (چکیده)
32 - Hybrid Control for a Boost DC-DC Converter With Average Dwell Time (چکیده)
33 - Robust adaptive control for a class of nonlinear switched systems using state-dependent switching (چکیده)
34 - A new adaptive non-singleton general type-2 fuzzy control of induction motors subject to unknown time-varying dynamics and unknown load torque (چکیده)
35 - Observer-Based Adaptive Hybrid Feedback for Robust Global Attitude Stabilization of a Rigid Body (چکیده)
36 - پایدارسازی محلی کلاسی از سیستمهای غیرخطی سوئیچ ضربهای با محدودیت نُرم سیگنال کنترل: رویکرد نامساویهای ماتریسی (چکیده)
37 - A new fractional-order developed type-2 fuzzy control for a class of nonlinear systems (چکیده)
38 - An application of adaptive synchronization of uncertain chaotic system in secure communication systems (چکیده)
39 - شبیه سازی ریسک-پایه و پویای صحنه عملیات دریایی با هدف مسیریابی ایمن شناورهای سطحی (چکیده)
40 - ارائه روش و معیارهایی جدید جهت هدایت ایمن شناورهای سطحی در فرآیند چهارم از چرخه فرماندهی و کنترل (چکیده)
41 - Chaos Suppression for a Class of Uncertain Chaotic Systems Using Fractional-Order Robust Control (چکیده)
42 - Disturbance observer-based fractional-order nonlinear sliding mode control for a class of fractional-order systems with matched and mismatched disturbances (چکیده)
43 - Adaptive Neural Network Conformable Fractional-Order Nonsingular Terminal Sliding Mode Control for a Class of Second-Order Nonlinear Systems (چکیده)
44 - Fractional-order nonsingular terminal sliding mode control via a disturbance observer for a class of nonlinear systems with mismatched disturbances (چکیده)
45 - Sensor fault detection in a class of nonlinear systems using modal Kalman filter (چکیده)
46 - A new fuzzy control system based on the adaptive immersion and invariance control for brushless DC motors (چکیده)
47 - Extended modal Kalman filter (چکیده)
48 - A Novel Method for Optimal Control of Piecewise Affine Systems Using Semi-Definite Programming (چکیده)
49 - Hybrid control of synchronization of fractional order nonlinear systems (چکیده)
50 - پایدارسازی محلی برای کلاسی از سیستم های سوئیچ ضربه ای غیرخطی با نایقینی های صفر نشونده تحت ورودی کنترل با نُرم محدود (چکیده)
51 - Designing a Fuzzy Logic Controller for Automated Backward Parking Car (چکیده)
52 - Discrete Extended Kalman Filter for the Localization of Noisy Discrete Nonlinear Stochastic State-Space System (چکیده)
53 - Continuous Extended Kalman Filter for the Localization of Nonlinear Stochastic State-Space System (چکیده)
54 - Calibration Optimization of DC Motor Parameters Using Nonlinear Optimization Techniques under Uncertainty (چکیده)
55 - آنالیز حرکت هدف زیر دریا تنها با زاویه سمت بر مبنای فیلتر کالمن مکعبی درجه پنج و هموارساز RTS (چکیده)
56 - Sufficient Conditions for Stabilization of Interval Uncertain LTI Switched Systems with Unstable Subsystems (چکیده)
57 - شناسایی و کنترل سیستمهای چند ورودی-چند خروجی با استفاده از شبکه عصبی مقدار مختلط (چکیده)
58 - Synchronisation of fractional-order complex systems and its application (چکیده)
59 - ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﺩﻳﻔﺮﺍﻧﺴﻴﻞ ﻓﺎﺯﻱ ﺿﺮﺑﻪﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ (چکیده)
60 - Robust position-based impedance control of lightweight single-link flexible robots interacting with the unknown environment via a fractional-order sliding mode controller (چکیده)
61 - A new switched off‐line NMPC approach for nonlinear systems with a switching performance index using an extended modal series method (چکیده)
62 - Distributed finite-time control for arbitrary switched nonlinear multi-agent systems: an observer-based approach (چکیده)
63 - تعقیب کلاسی از سیستمهای مرتبه کسری با مرتبههای غیر یکسان به کمک مد لغزشی (چکیده)
64 - High-order Sliding Mode Control of a Bioreactor Model through Non-Commensurate Fractional Equations (چکیده)
65 - Discrete Linear Quadratic Control of Uncertain Switched System (چکیده)
66 - Identification of continuous‐time switched linear systems from low‐rate sampled data (چکیده)
67 - کنترل بهینه مقاوم موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده در حضور عدم قطعیت ها (چکیده)
68 - Sub-optimal control of fuzzy linear dynamical systems under granular differentiability concept (چکیده)
69 - Local exponential stabilization for a class of uncertain nonlinear impulsive periodic switched systems with norm-bounded input (چکیده)
70 - An efficient numerical method for the optimal control of fractional-order dynamic systems (چکیده)
71 - The synchronisation of fractional-order hyperchaos compound system (چکیده)
72 - Robust Optimal Control of Uncertain Nonlinear Switched System using Approximate Dynamic Programming (چکیده)
73 - کنترل مقاوم امپدانس ربات با رابط انعطاف پذیر در محیطی نامشخص با استفاده از روش کنترل مود لغزشی (چکیده)
74 - بررسی تداخل غیرخطی مودهای سیستم قدرت در حضور UPFC با استفاده از سری مودال (چکیده)
75 - Application of High-Degree Cubature Kalman Filter for Bearings- Only Target Tracking with Maneuvering Ownship (چکیده)
76 - طراحی فیلترکالمن غیرخطی برای سیستمهای مرتبه کسری تصادفی غیرخطی همراه با نویز اندازه‌گیری با توزیع استیودنت تی (چکیده)
77 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
78 - Modal Kalman Filter (چکیده)
79 - Granular Differentiability of Fuzzy-Number-Valued Functions (چکیده)
80 - A novel cubature statistically linearized Kalman filter for fractional-order nonlinear discrete-time stochastic systems (چکیده)
81 - کنترل بهینه دسته ای از سیستم های غیرخطی مرتبه کسری با استفاده از سری مودال توسعه یافته و استراتژی برنامه ریزی خطی (چکیده)
82 - کنترل پیش بین مبتنی بر مدل سیستم سوئیچ شونده خطی نامعین با ورودی خارجی (چکیده)
83 - کنترل پیشبین دوز گرمایی در گرمادرمانی با امواج آلتراسوند (چکیده)
84 - Model Predictive Control of the Thermal Dose In Hyperthermia and Temperature Estimation with Kalman Filter (چکیده)
85 - کنترل تحمل پذیر خطا برای ماهواره به روش معکوس دینامیک غیرخطی (چکیده)
86 - Global asymptotic stabilisation of rational dynamical systems based on solving BMI (چکیده)
87 - طراحی کنترل کننده تحمل پذیر خطا برای ماهواره با درنظرگرفتن محدودیت دامنه ورودی و عدم قطعیت در آسیب (چکیده)
88 - Kalman filters for fractional discrete- time stochastic systems along with time- delay in the observation signal (چکیده)
89 - Explaining and validating stressed power systems behavior using modal series (چکیده)
90 - A new approach for numerical solution of a linear system with distributed delays, Volterra delay-integro-differential equations, and nonlinear Volterra-Fredholm integral equation by Bezier curves (چکیده)
91 - Synchronization of a Novel Class of Fractional-Order Uncertain Chaotic Systems via Adaptive Sliding Mode Controller (چکیده)
92 - Optimal Control of Piecewise Affine Systems (چکیده)
93 - مباحثی در کنترل بهینه سیستمهای قطعه ای آفین (چکیده)
94 - طزاحی مسیر موشک کروز جهت برخورد متعامد با هدف (چکیده)
95 - Asymptotic stability analysis of planar switched homogeneous systems (چکیده)
96 - Synchronization in oscillator networks with time delay and limited non-homogeneous coupling strength (چکیده)
97 - A New Switching Strategy for Exponential Stabilization of Uncertain Discrete-Time Switched Linear Systems in Guaranteed Cost Control Problem (چکیده)
98 - A new switching strategy design for uncertain switched linear systems based on min-projection strategy in guaranteed cost control problem (چکیده)
99 - Non‐linear analysis of DFIG based wind farm in stressed power systems (چکیده)
100 - Influence of Converter and Inverter on Dynamic Behavior of the GMAW Process (چکیده)
101 - Frequency control of the drop detachment in the automatic GMAW process (چکیده)
102 - Improving the dynamic metal transfer model of gas metal arc welding (GMAW) process (چکیده)
103 - شناسائی سیستم های سوئیچ شونده خطی با استفاده از نگاشت معادلات خطی همزمان (چکیده)
104 - An off-line NMPC strategy for continuous-time nonlinear systems using an extended modal series method (چکیده)
105 - پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره به کمک سری های زمانی (چکیده)
106 - Hybrid Control of DC–DC Series Resonant Converters: The Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
107 - پایدارسازی سیستمهای همگن سوئیچ شونده با استفاده از تابع لیاپانوف مشترک (چکیده)
108 - Dynamic task scheduling modeling in unstructured heterogeneous multiprocessor systems (چکیده)
109 - Robust fault-tolerant tracking control design for spacecraft under control input saturation (چکیده)
110 - Normal Form Analysis of the Subsynchronous Torsional Interaction with SVC in the Complex Power Systems (چکیده)
111 - کنترل بهینه سیستم های سوئیچ شونده خطی ناخودگردان: رهیافت نامساوی ماتریسی خطی (چکیده)
112 - طراحی کنترلر کاهش مرتبه یافته برای سیستم های صنعتی غیرخطی به کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل (چکیده)
113 - کاهش مرتبه ی معادلات فضای حالت یک سیستم کنترلی غیرخطی با کمک آنالیز مقادیر تکین اپراتور هنکل (چکیده)
114 - Bezier Curves Based Numerical Solutions of Delay Systems with Inverse Time (چکیده)
115 - Chaotic Attitude Synchronization of Multiple Spacecraft Using Distributed Predictive Control (چکیده)
116 - Immersion and Invariance Based Fault Tolerant Adaptive Spacecraft Attitude Control (چکیده)
117 - Adaptive Fault-Tolerant Spacecraft Attitude Control Design With Transient Response Control (چکیده)
118 - Nonlinear Analysis of Interaction with SVC in Stressed Power Systems: Effect of SVC Controller Parametersr (چکیده)
119 - پیش بینی هوشمند موقعیت مداری ماهواره با استفاده از سری های زمانی (چکیده)
120 - Estimating the robust domain of attraction and directional enlargement of attraction domain via Markov models (چکیده)
121 - Hepatitis B Virus Infection Control Using Reinforcement Learning (چکیده)
122 - سیستمهای تکه ای خطی تبار مستقیم: کلاس جدیدی از سیستمهای هایبرید با دینامیک های خطی تبار و مرزهای کلیدزنی قابل تنظیم (چکیده)
123 - Hybrid Modeling of a DC-DC Series Resonant Converter: Direct Piecewise Affine Approach (چکیده)
124 - Stability and bifurcation analysis in the delay-coupled nonlinear oscillators (چکیده)
125 - توسعه مدل حلقه کنترل بار_فرکانس نیروگاهها با در نظرگرفتن ضریب کارآیی توربین (چکیده)
126 - Discontinuous piecewise quadratic Lyapunov functions for planar piecewise affine systems (چکیده)
127 - Uniform modeling of parameter dependent nonlinear systems (چکیده)
128 - A highly computational efficient method to solve nonlinear optimal control problems (چکیده)
129 - کنترل مبدل های الکترونیک قدرت به کمک تئوری سیستم های هایبرید و استراتژی تصویر کمینه (چکیده)
130 - Investigating the Effects of SVC Control Parameters on the NonlinearTorsional Interaction Using Modal Series Method (چکیده)
131 - Nonlinear modal analysis of interaction between torsional modes and SVC controllers (چکیده)
132 - A New Approach for Estimation and Directional Enlargement of Bounded Domain of Attraction (چکیده)
133 - Position Control of Servomotors Using Neural Dynamic Sliding Mode (چکیده)
134 - Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control (چکیده)
135 - اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا (چکیده)
136 - Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter (چکیده)
137 - A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method (چکیده)
138 - Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method (چکیده)
139 - پایدارسازی و کنترل سیستم های خطی سوئیچ شونده با قانون کلیدزنی مقید به حالت-ورودی منطقی: دیدگاه مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی (چکیده)
140 - Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions (چکیده)
141 - Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems (چکیده)
142 - A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems (چکیده)
143 - Using control theory for analysis of reinforcement learning and optimal policy properties in grid-world problems (چکیده)
144 - افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب (چکیده)
145 - کنترل مخرن راکتور همزن پیوسته دو جداره با استفاده از کنترل پیش بین (چکیده)
146 - Construction of nonpathological Lyapunov functions for discontinuous systems with Caratheodory solutions (چکیده)
147 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
148 - تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل (چکیده)
149 - کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (چکیده)
150 - کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (چکیده)
151 - معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی (چکیده)
152 - رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس (چکیده)
153 - A Novel Fuzzy Model and Control of SingleIntersection at Urban Traffic Network (چکیده)
154 - High Maneuvering Target Tracking Using a Novel Hybrid Kalman Filter-Fuzzy Logic Architecture (چکیده)
155 - Application of Modal Series Method to Analyse the Nonlinear Behaviour of Power Systems Equipped with UPFC (چکیده)
156 - Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate (چکیده)
157 - تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ (چکیده)
158 - A computational tool for dispatching units in pool-based electricity markets (چکیده)
159 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
160 - Pss design in conjunction with scaling effect (چکیده)
161 - Optimal Stabilizable Switching Law for Switched Linear SystemsUsing GA (چکیده)
162 - Robust Stability of the Fractional Order LQG Controllers (چکیده)
163 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
164 - An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems (چکیده)
165 - An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in theRepresentation of Stressed Power Systems (چکیده)
166 - High maneuvering target tracking using an inputestimation technique associated with fuzzy forgetting factor (چکیده)
167 - Intelligent fading memory for high maneuvering target tracking (چکیده)
168 - Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis (چکیده)
169 - Optimal Path Planning for Controllability of Switched Linear Systems Using Multi-level Constrained GA (چکیده)
170 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
171 - Application of Modal Series Method to Place Power System Stabilizers in Stressed Power Systems (چکیده)
172 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
173 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
174 - A chaotic secure communication scheme using fractional chaotic systems based on an extended fractional Kalman filter (چکیده)
175 - Extending the perturbation technique to the modal representation of nonlinear systems (چکیده)
176 - Adaptive Controlling chaotic Rössler system via synchronization (چکیده)
177 - Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit (چکیده)
178 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
179 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
180 - تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال (چکیده)
181 - Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for (چکیده)
182 - ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی عوامل خطا (چکیده)
183 - Adaptive fuzzy fitness granulation for evolutionary optimization (چکیده)
184 - Electricity Price Forecasting Using a Clustering Approach (چکیده)
185 - بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران (چکیده)
186 - Determination of PSS Location Based on the Control Structure Design Indices (چکیده)
187 - Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking in Mixed Coordinates (چکیده)
188 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
189 - Fast and robust Detection of Epilepsy in Noisy EEG Signals Using Permutation Entropy (چکیده)
190 - Control structure design in power system (چکیده)
191 - Design of a Variable Structure Controller to Pneumatic Muscle Actuator Using Moving Sliding Surfaces (چکیده)
192 - General nonlinear modal representation of large scale power systems (چکیده)
193 - توسعه روش سري مودال براي تحليل رفتار سيستمهاي غير خطي و كاربرد ان در سيستمهاي قدرت تحت استرس (چکیده)
194 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)