پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2011-11-30

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران )

نویسندگان: میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروز زارع , فرزانه صالحی رضاابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بالا بودن میزان ضایعات نان بیانگر این مطلب است که مصرف کنندگان نان، توجهی به مصرف صحیح و رعایت الگوی درست مصرف آن ندارند. دراین مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان و تعیین روابط کوتاهمدت، بلندمدت و ضریب تصحیح خطا 1357 و پیشبینی ضایعات نان از الگوی سری زمانی چند متغیره - بین ضایعات نان و متغیرهای مستقل مؤثر برآن طی سالهای 1385 ضایعات نان در بلندمدت تابعی مستقیم از تولیدناخالص ملی و رشد شهرنشینی ARDL استفاده شده است. بر اساس الگوی ARDL میباشد و قیمت نان و ضریب جینی بر ضایعات نان اثر معکوس دارند. در کوتاهمدت نیز تولید ناخالص ملی و رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنیداری بر ضایعات نان دارند و تأثیر قیمت و ضریب جینی در کوتاهمدت نیز بر ضایعات منفی است. در نهایت پیشنهاداتی کاربردی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, ضایعات نان, الگوی خود توضیحبا وقفههای توزیع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1028998,
author = {ژاله رجبی, میترا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and فیروز زارع, علی and صالحی رضاابادی, فرزانه},
title = {بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران},
booktitle = {پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضایعات نان، الگوی خود توضیحبا وقفههای توزیع شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر ضایعات آرد و نان در ایران
%A ژاله رجبی, میترا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A فیروز زارع, علی
%A صالحی رضاابادی, فرزانه
%J پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2011

[Download]