چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی , 2009-11-11

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید )

نویسندگان: میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , فرزانه صالحی رضاابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر در پی آنست که ضمن بررسی ویژگیهای نانواییهای شهر مشهد، به شناخت عواملی بپردازد که از دیدگاه آنان عواملی مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید نان میباشند تا با ارائه راهکارهای عملی بر اساس نتایج حاصله از مطالعه، گامی در جهت کاهش میزان ضایعات نان در مرحله تولید برداشته شود. بهاین منظور دادههای بهدستآمده از یک نمونه 131 تایی از نانواییهای شهر مشهد که به روش نمونهگیری تصادفی ساده گردآوری شدهبود، از طریق آزمونهای ناپارامتری و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, ضایعات نان , تولید , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029020,
author = {ژاله رجبی, میترا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and دانشورکاخکی, محمود and فیروز زارع, علی and صالحی رضاابادی, فرزانه},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید},
booktitle = {چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ضایعات نان ، تولید ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در مرحله تولید
%A ژاله رجبی, میترا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A دانشورکاخکی, محمود
%A فیروز زارع, علی
%A صالحی رضاابادی, فرزانه
%J چهارمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی
%D 2009

[Download]