پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (60-72)

عنوان : ( بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM) )

نویسندگان: عیسی جاهد جوشاتی , محمدحسین حدادخداپرست , خلیل بهزاد , محمد الهی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق از روش سطح پاسخ برای تعیین شرایط بهینه فرآیند تصفیه شربت خام چغندرقند با استفاده از بنتونیت جهت تولید قند مایع انورته استفاده شد. برای این منظور فاکتورهای موثر بر فرآیند تصفیه شامل غلظت بنتونیت (lig/g 5-1)، pH (6-5/3) و دما (ºC95-35) مورد بررسی قرار گرفت. برای هر پاسخ مدل چند جمله ای درجه دوم با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره به دست آمد. ضرایب تبیین مد ل های رگرسیونی برازش شده برای پارامترهای رنگ، کدورت، خاکستر، درجه خلوص اصلاح شده و قند انورت در فرآیند تصفیه شربت به ترتیب95/0، 89/0، 90/0، 91/0 و 96/0 تعیین شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت بنتونیت میزان کدورت افزایش ولی درجه خلوص اصلاح شده کاهش یافت در حالی که این متغیر تاثیر معنی داری بر سایر پارامترها نداشت. هم چنین با کاهش pH جداسازی عوامل ایجاد رنگ و کدورت توسط بنتونیت افزایش، ولی جداسازی خاکستر کاهش یافت. با افزایش دما از °C 35 به °C 95، حذف عوامل ایجاد رنگ و کدورت روند افزایشی داشت و میزان قند انورت و درجه خلوص اصلا ح شده نیز افزایش یافت در حالی که این متغیر تاثیر معنی داری بر میزان خاکستر شربت نداشت. شرایط اپتیمم تصفیه شربت خام چغندر با استفاده از بنتونیت جهت به حداقل رساندن میزان رنگ، کدورت و خاکستر و همچنین به حداکثر رساندن میزان قند انورت و درجه خلوص اصلاح شده که در آزمایش های عملی مورد تایید قرار گرفت، برای پارامترهای مستقل شامل غلظت بنتونیت، pH و دما به ترتیب gr/li 7/1، 47/4 و °C75 به دست آمد. در این نقطه بهینه میزان رنگ، کدورت، خاکستر، درجه خلوص اصلاح شده و قند انورت به ترتیب 1664(ICU420)، 30/6 (NTU)، 55/0 درصد، 9/93 درصد و 60/1 درصد تعیین شد.

کلمات کلیدی

, تصفیه, شربت خام, چغندر قند, بنتونیت, روش سطح پاسخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1029077,
author = {جاهد جوشاتی, عیسی and حدادخداپرست, محمدحسین and بهزاد, خلیل and الهی, محمد and کوچکی, آرش},
title = {بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM)},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2012},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-4161},
pages = {60--72},
numpages = {12},
keywords = {تصفیه، شربت خام، چغندر قند، بنتونیت، روش سطح پاسخ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه یابی شرایط تصفیه شربت خام چغندر قند با استفاده از بنتونیت با روش سطح پاسخ (RSM)
%A جاهد جوشاتی, عیسی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A بهزاد, خلیل
%A الهی, محمد
%A کوچکی, آرش
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2012

[Download]