بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , 2012-08-25

Title : ( اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis )

Authors: samane gholami moghaddam , Mojtaba Hosseini , Mehdi Modarres Awal ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

واکنش تابعی از مهمترین برهم کنش های شکار- شکارگر است که تعیین کننده ی گونه یا مرحله ی زیستی مؤثر شکارگر در کنترل آفت می باشد. ویژگی های ریخت-شناسی گیاه میزبان از عوامل مؤثر بر واکنش تابعی شکارگرها است. تحقیق حاضر جهت تعیین اثر تراکم تریکوم برگ سه رقم گندم (فلات، قدس و پیشتاز) بر واکنش تابعی سن Orius albidipennis روی شته ی Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی با دمای C1± 24، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره تاریکی : روشنایی 16:8 انجام شد. تراکم های 2، 4 ،6 ، 8 ، 12، 24و 32 پوره سن دوم شته جو در اختیار پوره سن سوم و سن های ماده با طول عمر کمتر از 24 ساعت قرار داده شدند و تعداد شته های خورده شده در هر تراکم به مدت 24 ساعت ثبت شد. بر اساس رگرسیون لجستیک نوع واکنش تابعی برای هر دو مرحله ی زیستی سن شکارگر روی سه رقم گندم از نوع دوم تعیین گردید. قدرت جستجوگری ( a) پوره ی سن سوم 019/0، 021/0 و 036/0 بر ساعت و زمان دست یابی (Th) 17/1، 5/2 و 09/5 ساعت به ترتیب روی ارقام فلات، پیشتاز و قدس تعیین گردید. قدرت جستجوگری سن های ماده روی ارقام فلات، پیشتاز و قدس به ترتیب 024/0، 018/0 و 021/0 بر ساعت و زمان دست یابی 35/1، 41/1 و 25/2 ساعت محاسبه شد. با توجه به کمترین زمان دست یابی پوره و سن های ماده روی رقم فلات، با کمترین تراکم تریکوم برگ، به نظر می رسد تفاوت در ویژگی های ریخت شناسی برگ سه رقم گندم سبب تفاوت های مشاهده شده در واکنش تابعی سن O. albidipennis باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بر اهمیت ویژگی های گیاه میزبان بر کارایی دشمنان طبیعی و استفاده ی بهینه از آن ها در کنترل بیولوژیک آفات تاکید می کند.

Keywords

, واکنش تابعی , Orius albidipennis , شته جو, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029585,
author = {Gholami Moghaddam, Samane and Hosseini, Mojtaba and Modarres Awal, Mehdi},
title = {اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis},
booktitle = {بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, IRAN},
keywords = {واکنش تابعی ، Orius albidipennis ، شته جو، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تراکم تریکوم برگ ارقام گندم بر واکنش تابعی سن شکارگر (Reuter) Orius albidipennis روی شته جو(Passerini) Sipha maydis
%A Gholami Moghaddam, Samane
%A Hosseini, Mojtaba
%A Modarres Awal, Mehdi
%J بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
%D 2012

[Download]