هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات )

نویسندگان: مصطفی جعفریان , حسن صدرنیا , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایران، سیب یک محصول استراتژیک و پراهمیت است که به صورت گسترده، تولید و عرضه می گردد. اما متأسفانه میزان ضایعات آن در چرخه تولید، توزیع و مصرف 30 % کل تولید می باشد که 6% این ضایعات در سردخانه ها رخ می دهد. امروزه استفاده از مواد پوششی مختلف جهت حفظ کیفیت و نیز جلوگیری از ضایعات محصولاتی که دوره انبارمانی دارند، مورد توجه محققان است. لذا، در تحقیق حاضر اثر غلظت ماده پوشاننده کلریدکلسیم دوآبه بر خواص حسی و همچنین شاخص بریکس (به عنوان فاکتوری مهم در انبارمانی) روی دو واریته سیب زرد و قرمز لبنانی طی دوره انبارمانی جهت نیل به کمترین ضایعات مورد 3 و 6 درصد) و نیز مدت زمان نگهداری در انبار ، بررسی قرار گرفت. اثر غلظتهای مختلف ماده پوششی ( 0 (بدون انبارمانی، 1 ماه و 2 ماه) بر روی خواص مذکور بررسی شدند. نتایج مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد، میزان شیرینی و میزان رسیدگی بیشترین تأثیر را بر پذیرش کلی سیب داشته اند و بعد از این فاکتورها، رنگ سطح، بیشترین تأثیر را داشته است. طبق نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس داده ها، میزان پذیرش کلی سیب در غلظت 3% بیش از غلظت 6% از ماده پوشاننده بوده است و متغیرهای انبارمانی و غلظت بر همچنین مشخص شد که اثر فاکتورهای .(P≤0/ میزان پذیرش کلی سیب تأثیر معنی داری داشته است ( 05 و اثر متقابل رقم و غلظت در انبارمانی (P≤0/ رقم و انبارمانی بر مقدار شاخص بریکس، معنی دار است ( 01 نهایتاً غلظت 3% از ماده پوشاننده و یک ماه .(P≤0/ بر شاخص بریکس به طور معنی دار مؤثر هستند ( 01 انبارمانی، جهت نگهداری بهینه سیب، پیشنهاد گردید.

کلمات کلیدی

, سیب, خواص حسی, شاخص بریکس, مواد پوشاننده,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1030046,
author = {جعفریان, مصطفی and صدرنیا, حسن and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات},
booktitle = {هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {سیب، خواص حسی، شاخص بریکس، مواد پوشاننده، انبارمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مواد پوششی بر خواص حسی و شاخص بریکس سیب طی انبارمانی جهت کاهش ضایعات
%A جعفریان, مصطفی
%A صدرنیا, حسن
%A آق خانی, محمدحسین
%J هفتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2012

[Download]