پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (4), شماره (13), سال (2011-10) , صفحات (25-48)

عنوان : ( بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد) )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی , پگاه امیررضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ی حاضر به بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته است. در این راستا نمایندگی های عرضه کننده خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت تعداد 9 نمایندگی و انتخاب 54 مدیر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و از طریق اجرای پرسشنامه ی محقق ساخته به جمع آوری داده ها پرداخته شد. پردازش حاصل از داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر حاکی از آن است که اولاً نقش واسط درک مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در تأثیرگذاری ویژگی های سازمانی بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری مورد تأیید است. ثانیاً یافته ی تحقیق بر این نکته تأکید دارد که ویژگی های سازمانی تأثیر تعیین کننده ای بر درک مزایا و همچنین پذیرش تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری دارد.

کلمات کلیدی

, : مدیریت ارتباط با مشتری, فرایند پذیرش, ویژگی های سازمانی, نمایندگی های خودروهای وارداتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1030051,
author = {ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید and امیررضوی, پگاه},
title = {بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد)},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {October},
issn = {2538-3418},
pages = {25--48},
numpages = {23},
keywords = {: مدیریت ارتباط با مشتری، فرایند پذیرش، ویژگی های سازمانی، نمایندگی های خودروهای وارداتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(مورد مطالعه : خودروهای وارداتی شهر مشهد)
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%A امیررضوی, پگاه
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2011

[Download]