اولین همایش گیاه پالایی , 2012-01-17

Title : ( بررسی میزان انباشتگی و توزیع +‍Cr 3 در گیاه پیاز خوراکی(Allium cepa cv. Hybrid ) )

Authors: Nafiseh Nematshahi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali , toktam ehsani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کروم یک فلز سنگین است که در محیط زیست وجود دارد و برای سلامتی انسان خطرناک می باشد. اثرات سمی کروم روی رشد ونمو گیاه، شامل جلوگیری از فرایند جوانه زنی، کاهش رشد و بیومس گیاهی می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی در گیاه پیاز خوراکی می باشد. بدین منظور گیاهچه های پیاز رشد یافته در گلدان های حاوی Cr+ میزان انباشتگی و توزیع 3 به آنها ( mg/L 200 ،150 ،50،100 ،40 ،20 ،10 ،5 ،0) Cr+ خاک زراعی و ماسه به نسبت 1:1 که تیمار های مختلف 3 در ریشه و بخش هوایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که Cr+ داده شد، پس از 4 هفته برداشت شدند و میزان انباشت 3 مقدار کروم در ریشه و بخش هوایی با افزایش غلظت این عنصر در محیط کشت، افزایش می یابد و تجمع آن در ریشه به مراتب بیشتر از بخش هوایی است.

Keywords

, سنگین , Cr+ تیمار 3 , (Allium cepa) انباشتگی کروم, پیاز خوراکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031834,
author = {Nematshahi, Nafiseh and Lahouti, Mehrdad and Ganjeali, Ali and Ehsani, Toktam},
title = {بررسی میزان انباشتگی و توزیع +‍Cr 3 در گیاه پیاز خوراکی(Allium cepa cv. Hybrid )},
booktitle = {اولین همایش گیاه پالایی},
year = {2012},
location = {کرمان, IRAN},
keywords = {سنگین ،Cr+ تیمار 3 ،(Allium cepa) انباشتگی کروم، پیاز خوراکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان انباشتگی و توزیع +‍Cr 3 در گیاه پیاز خوراکی(Allium cepa cv. Hybrid )
%A Nematshahi, Nafiseh
%A Lahouti, Mehrdad
%A Ganjeali, Ali
%A Ehsani, Toktam
%J اولین همایش گیاه پالایی
%D 2012

[Download]