بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehrdad Lahouti


موارد یافت شده: 114

1 - اثر زمان برداشت بر میزان برخی متابولیت‌های ثانوی و عناصر فلزی یونجه (Medicago sativa L.) (چکیده)
2 - The Correlation of Some Secondary Metabolites of Alfalfa (Medicago sativa L.) with Plant Organ and Harvest Time (چکیده)
3 - ارزیابی توان دگرآسیبی عصاره آبی و مالچ برگی گیاه اکالیپتوس بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهچه‌های خیار (Cucumis sativus var. beth alpha) و علف‌هرز تاجریزی سیاه (Solanum nigrum L.) (چکیده)
4 - تأثیر محلول‌پاشی نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم بر عملکرد فیزیولوژیکی و آنتی‌اکسیدانی دو گونه مرزنجوش (چکیده)
5 - مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانو ذره تیتانیوم دی اکسید (چکیده)
6 - Rosmarinic and caffeic acids contents in Basil (Ocimum basilicum L.) are altered by different levels of phosphorus and mycorrhiza inoculation under drought stress (چکیده)
7 - بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) (چکیده)
8 - برهمکنش یون‌های سدیم و پتاسیم بر برخی صفات مورفولوژی و فیزیولوژی ارقام نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
9 - بررسی تاثیر تنش مولیبدن برعملکرد سیستم آنتی اکسیدان گیاهچه های جعفری (Petroselinum sativum L.) درشرایط آزمایشگاهی (چکیده)
10 - مقایسه پتانسیل دگرآسیبی عصاره آبی برگ و پودر برگ اکالیپتوس بر رشد گیاهچه ای ذرت (Zea mays L.) و علف هرز ارزن وحشی (Panicum miliaceum L.) (چکیده)
11 - تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی (چکیده)
12 - Investigating the use of pine needle extract as biological herbicide for weed control in bean crop (چکیده)
13 - تیمار سالیسیلیک اسید: کاهش اثرات تنش مولیبدن با تکیه بر فعالیت آنزیم های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز گیاه جعفری (چکیده)
14 - ارزیابی شاخص های متاثر از تنش دگرآسیبی در لوبیا چیتی و علف هرز ارزن وحشی (چکیده)
15 - بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری (چکیده)
16 - تغییرات محتوی سولفورافان و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گیاهچه های ازمک (Lepidium draba L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
17 - Comparative proteomics analysis of whitetop (Lepidium draba L.) seedlings in response to exogenous glucose (چکیده)
18 - بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس بر کنترل علف هرز سوروف در پوشش های زراعی برنج به منظور کاهش مصرف علف کش های شیمیایی (چکیده)
19 - ارزیابی پتانسیل دگرآسیبی عصاره گیاه اکالیپتوس برای کنترل علف هرز تاجریزی سیاه مابین بوته های گیاه زراعی خیار (چکیده)
20 - اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها (چکیده)
21 - بررسی اثر دگراسیبی اکالیپتوس بر پاسخ های آنتی اکسیداتیو گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه (چکیده)
22 - Morphological and physiological responses of two common bean cultivars to drought stress (چکیده)
23 - پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی گردو ایرانی (Juglans regia L) بر ویژگی های جوانه زنی و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز (GPX) در گیاه Zea mays L و علف هرز Koshia squparia (چکیده)
24 - گلوکز: محرک زیستی افزایش محتوای سولفورافان در گیاهچه های ازمک ) (L.) Lepidium draba ) (چکیده)
25 - ( Solanum tuberosum var. Agria ) بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگیهای مورفولوژیک در سیب زمینی (چکیده)
26 - بررسی اثر کلریدسدیم بر میزان پرولین و وزن خشک اندام هوایی و زمینی در گیاه سیبزمینی (Solanum tuberosum var Agria) (چکیده)
27 - بهبود محتوای سولفورافان گیاهچهه ای ازمک با تیمار با محرک Lepidium draba (L.)) جاسمونات (چکیده)
28 - تغییر محتوای سولفورافان گیاهچه های ازمک Lepidium draba (L.) در پاسخ به جاسمونات (چکیده)
29 - بررسی اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج بر جوانه زنی و برخی صفات مورفولوژیکی گیاه زراعی لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris L. cv White bean) و علف هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) (چکیده)
30 - بررسی تاثیر دگرآسیب عصاره گیاه اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر خصوصیات جوانه¬زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه زراعی ذرت (Zea mays L.) و علف¬هرز ارزن وحشی(Panicum miliaceum L.) (چکیده)
31 - بررسی میزان مقاومت به تنش خشکی گیاهچه‌های دو لاین گیاه تریتیکاله (Triticosecale × Wittmack) با تأکید بر برخی آنتی‌اکسیدان‌های آنزیمی و غیرآنزیمی (چکیده)
32 - Indirect regeneration from cotyledonary explants of watermelon (Citrullus lanatus) at in vitro culture (چکیده)
33 - Protective Effect of Diosgenin against H2O2-Induced Oxidative Stress on H9C2 Cells (چکیده)
34 - Anatomical and ultrastructural responses of Brassica napus after long-term exposure to excess zin (چکیده)
35 - بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium (چکیده)
36 - بررسی پتانسیل آللوپتیک عصاره آبی اکالیپتوس بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه سویا و علف هرز گاوپنبه (چکیده)
37 - The Effect of Ascorbic Acid on Some Non-enzymatic Antioxidants of Basil in Salinity Condition (چکیده)
38 - The Effect of Salicylic acid on Non-enzymatic Antioxidant Defence of Parsley under Molybdenum Stress (چکیده)
39 - EFFECT OF ASCORBIC ACID AND SILICIUM TREATMENT ON SOME GROWTH PARAMETERS AND PIGMENT CONTENT IN OCIMUM BACILICUM L. UNDER SALT STRESS (چکیده)
40 - THE INTERACTION OF MOLYBDENUM STRESS AND SALICYLIC ACID TREATMENT ON SOME MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS IN ARIAL PARTS OF PETROSELINUM CRISPUM L. (چکیده)
41 - بررسی تأثیر عنصر بور در بهبود تحمل نسبت به فلز سنگین آلومینیوم در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L) (چکیده)
42 - تأثیر سولفات کلسیم در بهبود اثرهای منفی ناشی از تنش شوری بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های ریخت شناسی دو ژنوتیپ عدس(Lens culinaris M.) (چکیده)
43 - Comparative effects of ZnO nanoparticles, ZnO bulk particles, and Zn2+ on Brassica napus after long-term exposure: Changes in growth, biochemical compounds, antioxidant enzyme activities, and Zn bioaccumulation (چکیده)
44 - In Vitro Regeneration of Watermelon Seed Segments (چکیده)
45 - بررسی تاثیر Pseudomonas putida و Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله Trigonella foenum-graecum (چکیده)
46 - بررسی واکنش جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برنج رقم هاشمی، تحت تاثیر تنش خشکی (چکیده)
47 - بررسی میزان مقاومت دو لاین20 -ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله X Triticale Witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه پراکسیداسیون لیپید غشا و شاخص پایداری غشا (چکیده)
48 - بررسی میزان مقاومت دو لاین ET83 و Sanabad گیاه ترتیکاله Triticale x witmaxبه تنش خشکی از دو جنبه محتوی پروتئین محلول و پرولین (چکیده)
49 - اثردگرآسیبی عصاره اکالیپتوس برجوانه زنی و فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز در سویا و گاوپنبه (چکیده)
50 - اثر دگر آسیبی عصاره اکالیپتوس بر محتوای پرولین ، اکسین و عملکرد اکسین اکسیداز در دوره رویشی دو گیاه سویا و گاوپنبه (چکیده)
51 - Assessment of Callus Growth and Bio-production of Diosgenin in (چکیده)
52 - بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
53 - Long-term exposure of rapeseed (Brassica napus L.) to ZnO nanoparticles: anatomical and ultrastructural responses (چکیده)
54 - تأثیر پیش تیمار بذر بر برخی ویژگیهای مورفوفیزیولوژیک گیاهچه های نخود (چکیده)
55 - INFLUENCE OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNJI ON GROWTH AND (چکیده)
56 - بهینه سازی کشت درون شیشه ای جنین زیگوتیک گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) (چکیده)
57 - Comparative phytotoxicity of ZnO nanoparticles, ZnO microparticles, and Zn2C on rapeseed (Brassica napus L.): investigating a wide range of concentrations (چکیده)
58 - Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants (چکیده)
59 - بررسی تأثیر رفتارهای مختلف فیزیکی و شیمیایی بر بهبود جوانه زنی بذر کلپوره (Teucrium polium L.) (چکیده)
60 - Simultaneous Determination of Rosmarinic Acid, Salvianolic Acid B And Caffeic Acid in Salvia Leriifolia Benth. Root, Leaf and Callus Extracts Using A High Performance Liquid Chromatography With Diode Array Detection Technique (چکیده)
61 - بررسی اثر غلظت های مختلف آنتیموان بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه هندوانه Citrullus lanatus Thunb.)( (چکیده)
62 - تاثیر تنش +cr3 بر رشد گیاه پیاز خوراکی( Alium cepa L) (چکیده)
63 - بررسی میزان انباشتگی و توزیع +Cr3 در گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid) . (چکیده)
64 - اثر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام حساس و مقاوم نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (چکیده)
65 - بهینه‌سازی کشت کالوس برگ گیاه Salvia leriifolia برای تولید اسید‌های فنولیک (چکیده)
66 - مطالعه ریز ازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia ) با استفاده از کشت جوانه انتهایی (چکیده)
67 - بررسی اثر پیش تیمار اسید سالسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه شبدر ایرانی( Trifolium resupinatum)،در شرایط تنش cr3+ (چکیده)
68 - القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی (چکیده)
69 - تاثیر تنش Cr3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid ) (چکیده)
70 - بر همکنش تنش شوری و کلسیم بر صفات مورفولوژیکی گیاهچه های لوبیا قرمز رقم گلی( (Phaseolues vulgaris ) (چکیده)
71 - بررسی اثر کلرید سدیم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک سیب زمینی ( Solanum tuberosum var. Agria ) (چکیده)
72 - بررسی میزان انباشتگی و توزیع +‍Cr 3 در گیاه پیاز خوراکی(Allium cepa cv. Hybrid ) (چکیده)
73 - The Effect of Media and Plant Growth Regulators on Embryo Culture of Salvia leriifolia (چکیده)
74 - فعالیت ضد قارچی عصاره کیوی (چکیده)
75 - Impact of Selenium Supplementation on Growth and Selenium Accumulation on Spinach (Spinacia oleracea L.) Plants (چکیده)
76 - تاثیر غلظت های مختلف سلنیوم برویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج((Spinacia oleracea L.) (چکیده)
77 - بررسی اثرات آللوپاتیک اکالیپتوس بر جوانه زنی، رشد، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) و علف هرز خاکشیر (چکیده)
78 - Accumulation of chromium and its effect on growth of (Allium cepa cv. Hybrid) (چکیده)
79 - بررسی مقایسه ا ى اثر تنش خشکی بر میزان تغییرات پرولین در گیاه نوروزک(Salvia leriifolia) در محیط کشت خاک و این ویترو (چکیده)
80 - بررسی اثرات ناشی از تنش خشکی بر روی تغییرات قندهای محلول، میزان (Salvia leriifolia Benth.) کلروفیل و پتاسیم در گیاه نوروزک (چکیده)
81 - اثر برهمکنش 2Ca+ - Na+ بر تغییرات قند های محلول و میزان عدد کلروفیل متر در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. (cv. Reyhan (چکیده)
82 - اثر برهمکنش Ca/Na بر رشد رویشی ، میزان سدیم، پتاسیم و کلسیم در گیاه جو (Hordeum Vulgare L. cv . Reyhan) (چکیده)
83 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه جو (Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
84 - بررسی تأثیر متقابل سدیم ـ کلسیم بر روی جوانه‌زنی و بیومس گیاه جو(Hordeum vulgare L.) به منظور کاهش اثرات مضر تنش شوری (چکیده)
85 - اثر برهمکنش Ca /Na بر میزان پرولین و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه جو(Hordeum vulgare L. (cv.Reyhan (چکیده)
86 - اثر برهمکنشCa/ Na بر میزان کلروفیل و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در گیاه جو (Hordeum vulgare L.(cv.Reyhan (چکیده)
87 - بررسی اثر تنش کروم بر سطوح پرولین در گیاه Trigonella faenoum-graecum L. (چکیده)
88 - تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیکی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) (چکیده)
89 - پاسخ متابولیکی گیاه Spinacia oleracea L. به سطوح مختلف سلنیوم (چکیده)
90 - بررسی مقایسه ای تأثیر محیط کشت های مختلف وتنظیم کنند ه های رشد در اورگانوژنز رویان گیاه Salvia leriifolia (چکیده)
91 - بررسی تاثیر زغال فعال و اسید اسکوربیک بر باززایی گیاه salvia (چکیده)
92 - بهینه سازی محیط کالزایی ریزنمونه هایCitrullus Lanatus L.با استفاده از تیمارهای هورمونیBA,LAAدر شرایط Invitro (چکیده)
93 - بررسی مقایسه ای اثر هورمونی BA،Kin ، NAA و IBA بر باززایی مستقیم Citrullus lanatus L. (cv. Crismon sweet) درشرایط In Vitro (چکیده)
94 - بررسی جوانه زنی بذور هندوانه (Citrullus lanatus) در شرایط این ویترو (چکیده)
95 - بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو ژیک گیاه شوید(Anethum graveolens L.) (چکیده)
96 - بررسی اثر تنظیم کننده های رشدBAP و NAA بر رشد جنین نوروزک (Salvia leriifolia) (چکیده)
97 - اثر متقابل - Na و +Ca بر جوانه زنی بذور عدس تحت تنش شوری Lens Culinaris Medic (چکیده)
98 - Ultrastructural localisation of chromium in Ocimum basilicum (چکیده)
99 - اثرکافئین برکالزایی بافت مریستم انتهایی ساقه گیاه Phaseolus vulgaris L در شرایط In vitro (چکیده)
100 - بررسی تغییرات پارامترهای رشد گیاه Coriandrum sativum در رابطه با غلظتهای مختلف Cr+3 (چکیده)
101 - بررسی مقایسه ای تعیین محیط کشت اپتیمم در اندام زایی رویان Taxus baccata L (چکیده)
102 - اثر تنش شوری بر رشد رویشی، میزان عناصر، پرولین و کربوهیدرات در گیاه (چکیده)
103 - بررسی اثر Cr+3 بر برخی پارامتر های فیزیولوژیکی در گیاه Trigonella faenum- graecum L (چکیده)
104 - بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی (چکیده)
105 - تکثیر Anthurium andreanum از طریق کشت بافت (چکیده)
106 - study of different 2,4-D quantities in Anthurium andreanum var Tar tissue culture (چکیده)
107 - اثر تنش خشکی بر تجمع پرولین و تغییرات عناصر در یونجه های یزدی ،‌نیکشهری و رنجر (چکیده)
108 - اثرات جهش زایی اشعه گاما بر برنج رقم ایندیکا (چکیده)
109 - اثرات پیش تیمار اشعه گاما بر افزایش تحمل به خشکی در برنج (چکیده)
110 - X-Ray Microanalysis and Ultrastructural Localization of Chromium in Raphanus sativus L. (چکیده)
111 - تاثیر غلظت های مختلف نیکل بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه جعفری-Petroselikum criscum (چکیده)
112 - Effect of Salinity Stress on Structure and Ultrastructure of Shoot Apical Meristem of Canola (Brassica napus cv. Symbol) (چکیده)
113 - The study of gamma irradiation on drought tolerance in rice (Oryza sativa L.) (چکیده)
114 - Effect of Caffeine on Structure and Ultrastructure of Shoot Apical Meristem of Phaseolus vulgaris L. (چکیده)