انجمن ژنتیک ایران , 2010-05-22

Title : ( Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach )

Authors: M. H. Nasr , Mojtaba Tahmoorespur , K. Ghaedi , Y. KHazaee , Mohammadreza Nassiri , K. Dormiani , M. Forouzanfar , M. Hoseini , Mohammad Hadi Sekhavati ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach

Keywords

, Cloning, PhiC31 integrase, In-vitro transcription
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032647,
author = {M. H. Nasr and Tahmoorespur, Mojtaba and K. Ghaedi and Y. KHazaee and Nassiri, Mohammadreza and K. Dormiani and M. Forouzanfar and M. Hoseini and Sekhavati, Mohammad Hadi},
title = {Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach},
booktitle = {انجمن ژنتیک ایران},
year = {2010},
location = {IRAN},
keywords = {Cloning; PhiC31 integrase; In-vitro transcription},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach
%A M. H. Nasr
%A Tahmoorespur, Mojtaba
%A K. Ghaedi
%A Y. KHazaee
%A Nassiri, Mohammadreza
%A K. Dormiani
%A M. Forouzanfar
%A M. Hoseini
%A Sekhavati, Mohammad Hadi
%J انجمن ژنتیک ایران
%D 2010

[Download]