بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Tahmoorespur


موارد یافت شده: 282

1 - بررسی بیوانفورماتیکی پپتید بتا دفنسین گیاهی و همسانهسازی ژن کد کنندهی این پپتید در وکتور بیانی 1653pAMJ در باکتری الکتوکوکوس الکتیس (چکیده)
2 - Engineering Human Pancreatic RNase 1 as an Immunotherapeutic Agent for Cancer Therapy Through Computational and Experimental Studies (چکیده)
3 - Meta-analysis of RNA-Seq and microarray expression data to identify effective genes in sheep muscle growth and development (چکیده)
4 - The immunomodulatory effects of lactoferrin and its derived peptides on NF‐κB signaling pathway: A systematic review and meta‐analysis (چکیده)
5 - بررسی اثر مهاری پپتید CLF36 مشتق شده از لاکتوفرین شتری بر مسیر پیامرسان NF-кB در محیط شبیهسازی شده مولکولی ) In silico (چکیده)
6 - مقایسه اثر ضد ویروسی پپتید الکتوفرین شتری )CLF36 )و داروهای نسل جدید بر علیه ویروس هپاتیت C (چکیده)
7 - Identification of lncRNAs expression and their regulatory networks associated with development and growth of skeletal muscle in sheep using RNA-Seq (چکیده)
8 - Alternatively spliced novel lncRNAs and their target genes in ovine skeletal muscle (چکیده)
9 - پیش بینی اپی توپ های انتی ژن های omp25 و BLS باکتری بروسلا و برهمکنش آن‌ها با مولکولهای MHC در گوسفند به روش بیوانفورماتیکی (چکیده)
10 - Improvement of the performance of anticancer peptides using a drug repositioning pipeline (چکیده)
11 - ABC Transporters are Hub Genes in Response of Resistant E. Coli ST131 to Ciprofloxacin (چکیده)
12 - Resensitizing resistant Escherichia Coli ST131 to Macrolide using Fluoroquinolones (چکیده)
13 - بررسی بیوانفور ماتیک پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm با پروتئین سطحی LysM در باکتری Corynebacterium bovis عامل بیماری ورم پستان (چکیده)
14 - انتخاب ژنومی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیزی و روش‌های پارامتری مطالعه مقایسه‌ای (چکیده)
15 - تولید ایمنوگلوبین Y در زرده تخم مرغ علیه باکتری های سالمونلا تیفی‌موریوم و انتریتیدیس (چکیده)
16 - In silico study of dynamic level interaction between CLF36 peptide and coronavirus surface protein in Bovine coronaviruses (چکیده)
17 - بررسی بیوانفورماتیکی آثر متقابل پپتید CLF36 با پروتین سطحی ویروس Bovine coronaviruses در سطح دینامیکی (چکیده)
18 - دینامیک مولکولی پپتید CLF36با پروتئین BVD (چکیده)
19 - بررسی بیوانفورماتیکی میانکنش شش پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری با پروتئین‌های سطحی روتا ویروس گاوی (چکیده)
20 - آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا (چکیده)
21 - دوست داشتن، دین من است (چکیده)
22 - Interaction of camel Lactoferrin derived peptides with DNA: a molecular dynamics study (چکیده)
23 - Study of camel lactoferrin derive peptide and DNA interaction using molecular dynamic simulation (چکیده)
24 - Computational Peptide Engineering Approach for Selection the Best Engendered Camel Lactoferrin-Derive Peptide with Potency to Interact with DNA (چکیده)
25 - توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
26 - A Novel Chimeric Anti-HCV Peptide Derived from Camel Lactoferrin and Molecular Level Insight on Its Interaction with E2 (چکیده)
27 - In vivo immunogenicity assessment and vaccine efficacy evaluation of a chimeric tandem repeat of epitopic region of OMP31 antigen fused to interleukin 2 (IL-2) against Brucella melitensis in BALB/c mice (چکیده)
28 - بررسی بیان افتراقی ژنها، مسیرها و شبکه ژنی در بافت عضله جنین گوسفند در دو نژاد دنبهدار و بیدنبه (چکیده)
29 - بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی (چکیده)
30 - The antigenicity performance of divalent recombinant B. melitensis vaccines versus univalent ones (چکیده)
31 - Nanoparticle or conventional adjuvants: which one improves immune response against Brucellosis? (چکیده)
32 - طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا (چکیده)
33 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
34 - Evaluation of antibacterial properties of camel lactoferrampin-lactoferricin recombinant peptide on the growth rate of Staphylococcus aureus bacteria causes of mastitis in Holstein dairy cows (چکیده)
35 - Study of differentially expressed genes and related pathways in fetal muscle tissue of Texel and Ujumqin sheep breeds (چکیده)
36 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
37 - Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immuno-dominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice (چکیده)
38 - Assessment of Signal Peptides to Optimize Interleukin 2 -IL-2- Folding and Expression (چکیده)
39 - کسب مرجعیت علمی و فرهنگی پیش نیاز تمدن نوین اسلامی (چکیده)
40 - Incorporating Prior Knowledge of Principal Components in Genomic Prediction (چکیده)
41 - تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههای (چکیده)
42 - بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seq (چکیده)
43 - Designing of a Functional Chimeric Protein for Production of Nanobodies Against Human CD20: Molecular Dynamics Simulation and In Vitro Verification (چکیده)
44 - The effect of different dietary supplementation levels of nucleotide on performance, immune system, small intestine morphology and ileal microbial population of broiler chickens (چکیده)
45 - Design and Production of a Novel Recombinant Chimeric IL2-Omp31 Antigen against Brucella Infection (چکیده)
46 - شناسایی همریخت‌ RNA های بیان شده در ماهیچۀ اسکلتی مرغ بومی و تجاری با روش توالی‌یابی (چکیده)
47 - بررسی اپیدمیولوژیک عوامل مرگ و میر و مطالعه تابع توزیع زنده مانی برّه های نژاد قره گل در بازه تولد تا سن یکسالگی (چکیده)
48 - Gene expression profile analysis of residual feed intake for Isfahan native chickens using RNA-SEQ dat (چکیده)
49 - In silico cloning and bioinformatics study of Brucella melitensis Omp31 antigen in different mammalian expression vectors (چکیده)
50 - Immunogenicity evaluation of plasmids encoding Brucella melitensis Omp25 and Omp31 antigens in BALB/c mice (چکیده)
51 - Engineering, Cloning and Expression of DNA Sequence Coding of OMP31 Epitope of Brucella melitensis linked to IL-2 in Escherichia coli (چکیده)
52 - مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seq (چکیده)
53 - همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1 (چکیده)
54 - آنالیز بیانِ ژن ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده های RNA-seq (چکیده)
55 - تاثیر نقص شجره بر پیش بینی ارزش اصلاحی، روند ژنتیکی و وراثت پذیری درجه پوست در گوسفند قره گل (چکیده)
56 - PhiC31-based site-specific transgenesis system for production of transgenic bovine embryos by somatic cell nuclear transfer and intracytoplasmic sperm injection (چکیده)
57 - صحت روش های مختلف بیزی در ارزیابی ژنومی صفات آستانه ای با معماری ژنتیکی متفاوت (چکیده)
58 - In Silico Prediction of B‐Cell and T‐Cell Epitopes of Protective Antigen of Bacillus anthracis in Development of Vaccines Against Anthrax (چکیده)
59 - Designing a Novel Chimeric Antigen to Stimulate the Immune System against Brucella Infection (چکیده)
60 - Construction and cloning of a recombinant expression vector containing human Cd20 Gene for antibody therapy in Non-Hodgkin Lymphoma (چکیده)
61 - Evaluation of immune responses induced by polymeric OMP25-BLS Brucella antigen (چکیده)
62 - Impact of heat shock protein 60KD in combination with outer membrane proteins on immune response against Brucella melitensis. (چکیده)
63 - RNAseq Reveals Novel and Differentially Expressed Isoforms in Native and Commercial Poultry (چکیده)
64 - اثر سطوح مختلف مکمل نوکلئوتید بر عملکرد، سامانه ایمنی، ریخت شناسی روده کوچک و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه‌های گوشتی (چکیده)
65 - بررسی دلایل عمده حذف برهها در دو گله گوسفند قرهگل و بلوچی (چکیده)
66 - Role of Nucleotides Supplementation in Reduce Rate of Pulmonary Hypertension Syndrome in Broiler Chickens (چکیده)
67 - Allelic Polymorphism of GH, GHR and IGF-1 Genes and Their Association with Growth and Carcass Traits in Mazandaran Native Fowl (چکیده)
68 - مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seq (چکیده)
69 - ارزیابی مدل‏های حیوانی مختلف در پیش بینی ارزش‏ اصلاحی برای صفات رشد در گوسفند لری بختیاری (چکیده)
70 - ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران (چکیده)
71 - بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی (چکیده)
72 - بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران (چکیده)
73 - Construction of the Recombinant Lentiviral Vector Containing Human GH1 Gene and Its Expression in HEK293T Cells (چکیده)
74 - طراحی سازه نوترکیب چند اپی توپی متشکل از 27 آمینواسید آنتی ژن omp31 متصل به سایتو کاین اینترون 2 به منظور تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلوز در گوسفند (چکیده)
75 - The study of productive and reproductive traits of first lactation in arid and semi-arid climate Holstein dairy cows of Iran (چکیده)
76 - بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاین (چکیده)
77 - کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی (چکیده)
78 - Recombinant lentivirus expression vector for insulin-like growth factor (IGF-1) gene delivery (چکیده)
79 - Expression and breast cancer cell inhibiting effect of recombinant camel lactoferrin peptides (چکیده)
80 - همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α (چکیده)
81 - مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+ (چکیده)
82 - میتوکندری شترهای تک کوهانه و COX تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن 3 دوکوهانه ایران (چکیده)
83 - Cloning, expression and molecular analysis of Iranian Brucella melitensis Omp25 gene for designing a subunit vaccine (چکیده)
84 - Genetic evaluation of weekly body weight in Japanese quail using random regression models (چکیده)
85 - بررسی اثر حرارت بر میزان کشندگی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس (چکیده)
86 - بررسی اثرات ضد باکتریائی پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری بر رشد و تکثیر باکتری های استحصال شده از گاوهای مبتلا به ورم پستان در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
87 - توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی (چکیده)
88 - Lentiviral mediated overexpression of Insulin like Growth Factor-1 in mouse myoblast (چکیده)
89 - Production and characterization of egg yolk antibody (IgY) against recombinant VP8-S2 antigen (چکیده)
90 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
91 - Design and Construction of Chimeric VP8-S2 Antigen for Bovine Rotavirus and Bovine Coronavirus (چکیده)
92 - اثر سن اولین زایش بر فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری در اقلیم نیمه خشک ایران (چکیده)
93 - تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران (چکیده)
94 - Cloning, Sequencing, and Expression of FanC Antigen of Enterotoxigenic Escherichia Coli (چکیده)
95 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
96 - کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلی (چکیده)
97 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایرانی (چکیده)
98 - بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو (چکیده)
99 - An Ontology-Based GIS for Genomic Data Management of Rumen Microbes (چکیده)
100 - B and T‐Cell Epitope Prediction of the OMP25 Antigen for Developing Brucella melitensis Vaccines for Sheep (چکیده)
101 - افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs (چکیده)
102 - مطالعه منحنی های تولید شیر و تولید چربی برخی از نژادهای گاومیش ایرانی (چکیده)
103 - چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران (چکیده)
104 - کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3 (چکیده)
105 - Exploring the Use of Random Regression Models with Legendre Polynomials to Analyze Clutch Size in Iranian Native Fowl (چکیده)
106 - Analysis of the enzyme network involved in cattle milk production using graph theory (چکیده)
107 - Isolation and molecular characterization of partial FSH and LH receptor genes in Arabian camels (Camelus dromedarius) (چکیده)
108 - Dual Promoter Vector Construction for Simultaneous Gene Expression Using SOE-PCR Technique (چکیده)
109 - In silico analysis of Omp25 and BLS Brucella melitensis antigens for designing subunit vaccine (چکیده)
110 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage PhiC31 Integrase in Bovine Genome (چکیده)
111 - Bayesian Inference of (Co) Variance Components and Genetic Parameters for Economic Traits in Iranian Holsteins via Gibbs Sampling (چکیده)
112 - Genetic diversity and phylogenetic analysis of light chain of immunoglobulin Y in Khorasan native chickens (چکیده)
113 - اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی (چکیده)
114 - Efficient TALEN-Mediated Mutagenesis on a Highly Conserved Region of Myostatin Gene in Mouse Embryonic Stem Cells (چکیده)
115 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
116 - Simulating Past Dynamics and Assessing Current Status of Markhoz Goat Population on Its Habitat (چکیده)
117 - ارزیابی روند همخونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه سازی تصادفی (چکیده)
118 - همسانه سازی ،بررسی توالی نوکلئوتیدی وهمردیفی نوکلئوتیدی وپروتئینی ژنMt- ND1 درمرغ های بومی خراسان (چکیده)
119 - مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی (چکیده)
120 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of Omp31 and Omp25 Genes from B. Melitensis (چکیده)
121 - Cloning, Molecular Analysis and Epitopes Prediction of BLS Gene from B. Melitensis (چکیده)
122 - جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان (چکیده)
123 - بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری ‏‎50K (چکیده)
124 - Paternal breed effects on expression ofIGF-II,BAK1andBCL2-L1in bovine preimplantation embryos (چکیده)
125 - In silico prediction of B-cell epitopes of GroEL antigen from Brucella (چکیده)
126 - Bioinformatic analysis of Tuberculosis Dnak protein (چکیده)
127 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
128 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
129 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
130 - ارائه مدلی برای کوچک کردن ساختار دانشگاه به منظور افزایش کارایی ماموریت اصلی آن (چکیده)
131 - اهمیت اعتماد کردن به دانشگاه ها در ارزیابی و ارتقای کیفیت آنها (چکیده)
132 - Effects of timing to start lipogenic diet on productive and reproductive responses in periparturient dairy cows (چکیده)
133 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
134 - Partial Sequencing and Investigation of Leptin and Calpain, Candidate Genes for Meat Quality in Camel (چکیده)
135 - Analysis of sequence variations of prion protein gene in dromedary camels in Iran (چکیده)
136 - Computational Analyses for Identification Novel MicroRNAs from Cattle and sheep (چکیده)
137 - Association of Somatic Cell Score with Production Traits in Iranian Holstein Cows (چکیده)
138 - Study of Non Genetic Factors Affecting Growth Traits of Sistani Goat (چکیده)
139 - The impact of genomic and classic selection on accuracy of breeding value in threshold traits (چکیده)
140 - A simulation study of heritability and marker effect on accuracy of breeding value in animal breeding (چکیده)
141 - THY1 as a reliable marker for enrichment of undifferentiated spermatogonia in the goat (چکیده)
142 - Construction of eukaryotic expression vectors encoding CFP-10 and ESAT-6 genes and their potential in lymphocyte proliferation (چکیده)
143 - آنالیز فیلوژنتیکی ژن کد کننده شاخه سبک ایمنوگلوبولینY در پرندگان (چکیده)
144 - The investigation of non-genetic factors affecting survival of Karakul lambs from birth to one year of age using linear and nonlinear models (چکیده)
145 - تعیین بهترین وزن هنگام تولد بره های نژاد قره گل در رابطه با زنده مانی آنها تا سن شیرگیری (چکیده)
146 - بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD (چکیده)
147 - بررسی بیان پروتئین ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس در سطح RNA و ببرسی قابلیت تحریک ایمنی سلولی در موش با روش تکثیر لنفوسیتی (چکیده)
148 - مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش (چکیده)
149 - Cloning, Nucleotide Sequencing and Bioinformatics Study of NcSRS2 Gene, an Immunogen from Iranian Isolate of Neospora caninum (چکیده)
150 - Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen (چکیده)
151 - random regresion model to estimate test-day milk yield genetic parameters of Iranian Holesteins (چکیده)
152 - development of new quantative competitive PCR assay for the rumen butrate-producing bacterium: butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
153 - detection of mycobacterium avium subsp. paratuberclisis in feces samples from holestein dairy cattle by polymerase chain reaction (چکیده)
154 - کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن (چکیده)
155 - بررسی تنوع ژنتیکی توالی پریون در شترهای تک کوهانه ایرانی (چکیده)
156 - کاربرد تکنولوژی های نسل جدید توالی یابی در بیوتکنولوژی، تغذیه و کشاورزی (چکیده)
157 - نسل جدید تکنولوژی های توالی یابی و چشم اندازهای آینده توالی یابی ژنوم حیوانات اهلی (چکیده)
158 - آنالیز فیلوژنی قطعه s و m ویروس تب کریمه کنگو در گوسفند (چکیده)
159 - بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره (چکیده)
160 - Estimation of genetic parameters for growth traits in Baluchi sheep using Gompertz growth curve function (چکیده)
161 - مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچی (چکیده)
162 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی (چکیده)
163 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
164 - بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O (چکیده)
165 - بررسی عوامل غیر ژتنیکی موثر بر زنده مانی بره های قره گل از تولد تا سن یکسالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی (چکیده)
166 - آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون (چکیده)
167 - Estimates of (co)variance components for production and reproduction traits with different models in Fars native fowls (چکیده)
168 - Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli (چکیده)
169 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage phiC3 Integrase inthe Genome of Chinese Hamster in CHO-K1 Cell Line (چکیده)
170 - Improved Bovine ICSI Outcomes by Sperm Selected after Combined Heparin-Glutathione Treatment (چکیده)
171 - آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389 (چکیده)
172 - برآورد روند ژنتیکی صفت تولید شیر 305 روز گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
173 - Confidence intervals obtained from different methods using simulated data and their (چکیده)
174 - Amino acid diversity of antigenic sites of Iranian type O foot-and-mouth disease virus (چکیده)
175 - Predictions of 305-day milk yield in Iranian Dairy cattle using test-day records by artificial neural network (چکیده)
176 - A neural network model to describe weight gain of sheep from genes (چکیده)
177 - بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (چکیده)
178 - اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی (چکیده)
179 - کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس (چکیده)
180 - Genetic and phenotypic parameter estimates for birth weight in Iranian indigenous goat (چکیده)
181 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
182 - Phylogenetic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus: Asia diversity and the Iran perspective (چکیده)
183 - Effects of QTL parameters and marker density on efficiency of Haley–Knott regression interval mapping of QTL with complex traits and use of artificial neural network for prediction of the efficiency of HK method in livestock (چکیده)
184 - ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره (چکیده)
185 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
186 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی (چکیده)
187 - Polymorphism in Intron-I of Myostatin gene and its association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (Ovis aries) (چکیده)
188 - بررسی چند شکلی اگزون 20 ژن گیرنده لپتین در نژادهای گاو بومی سیستانی، گلپایگانی، نجدی و سرابی (چکیده)
189 - برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین (چکیده)
190 - Reproductive performance of crossbred dairy cows under smallholder production system in Kurdistan province of Iran (چکیده)
191 - مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
192 - The Applications of Transgenic Rabbits in Agriculture and Biomedicine (چکیده)
193 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
194 - survival analysis of longevity in moghani and baluchi sheep breeds of iran (چکیده)
195 - Effects of the timing of initiation of glucogenic diet on performance of transition Holstein dairy cows (چکیده)
196 - A neural network model to describe weight gain of sheep from genes polymorphism, birth weight and birth type (چکیده)
197 - تخمین احتمال وقوع ابستنی گاوهای هلشتاین پس از اولین تلقیح با استفاده از تحلیل آماری لجستیک (چکیده)
198 - Effect of PMSG Doses on Reproductive Performance of Kurdi Ewes Artificially Inseminated during Breeding Season (چکیده)
199 - Pedigree analysis of the closed nucleus of Iranian Baluchi sheep (چکیده)
200 - Prediction of Egg Production Using Artificial Neural Network (چکیده)
201 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
202 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
203 - اثر تیمار پروژسترون و سطوح مختلف هورمون PMSG بر پارامتر های تولید مثلی گوسفند کردی در فصل جفت گیری (چکیده)
204 - برآورد اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت انحراف معیار شیر روز آزمون گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (چکیده)
205 - Analysis of bovine growth hormone gene polymorphism of local and Holstein cattle breeds in Kerman province of Iran using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) (چکیده)
206 - Changes in ghrelin mRNA level, plasma growth hormone concentration and performance in different dietary energy and protein levels in broiler chicken (چکیده)
207 - Assessment of Demographic, Geographical and Genetic Risks in Markhoz Goat Population (چکیده)
208 - PCR-SSCP Variation of GH and STAT5A Genes and Their Association with Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
209 - Assessment Relationship Between Leptin and Ghrelin Genes Polymorphisms and Estimated Breeding Values (EBVs) of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
210 - Evaluation of adiponectin gene expression in the abdominal adipose tissue of broiler chickens: feed restriction dietary energy and protein influences adiponectin messanger ribonucleic acid expression (چکیده)
211 - Ghrelin Gene Expression in Broiler Proventriculus Tissue are Changed by Feed Restriction, Different Dietary Energy and Protein Levels (چکیده)
212 - Relation between leptin gene polymorphism with economical traits in iranian sistani and brown swiss cows (چکیده)
213 - Different energy and protein levels of diet on ghrelin gene expression in broiler effect of feed restriction chickens (چکیده)
214 - change in ghrelin mRNA level and plasma growth hormone in dietry energy protein levels of the diet in broiler chickens (چکیده)
215 - Investigation of different level of Calcium phosphor and Vitamin D3 effect on the hatching egg and feed to gain ratio (چکیده)
216 - بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی (چکیده)
217 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
218 - Effect of Leptin and Ghrelin Gene Polymorphisms on Estimated Breeding Values of Growth Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
219 - Comparsion of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yield trait of Iranian Holstein cows (چکیده)
220 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
221 - Prediction of 305 days milk production using artificial neural network in Iranian dairy cattle (چکیده)
222 - REML estimates of repeatability for mountly test day milk yeild of primiparous iranian holsteins (چکیده)
223 - comparison of fixed and random regression test-day models for genetic evaluation of milk yeild trait of iranian holstein cows (چکیده)
224 - Application of fixed regression test-day model for genetic evaluation of iranian holsteins (چکیده)
225 - تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین (چکیده)
226 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
227 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی (چکیده)
228 - Estimation of heritability and breeding values using predicted data produced by artificial neural network (چکیده)
229 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
230 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
231 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
232 - اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
233 - effect of reducing particle size of lucerne hay on phisically effective fiber and performance of holstein dairy cow (چکیده)
234 - Nutritive value and degred ebility of dried tomato pulp (چکیده)
235 - Hoof lesions and lameness changes throut the seasons (چکیده)
236 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
237 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
238 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
239 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
240 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
241 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
242 - Association of the polymorphism in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene with growth traits in the Baluchi sheep (چکیده)
243 - Investigation of genetic diversity in gray partridge populations in Khorasan province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
244 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
245 - تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن (چکیده)
246 - Identification IGF-I gene polymorphism by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
247 - تشخیص بیماری ژنتیکی سندرم بره عنکبوتی در گوسفندان بلوچی و قره گل به روشPCR- RFLP (چکیده)
248 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک نشانگرRAPD (چکیده)
249 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,IGF-I بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
250 - بررسی بیماریهایDUMPs و CVM ژنتیکی در گاو های نر هلشتاین ایرانی (چکیده)
251 - بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای کبک استان خراسان به کمک توالی میتوکندریDNA (چکیده)
252 - بررسی چند شکلی ژنGDF- 9 و ارتباط آن با میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
253 - بررسی اثرات چند شکلی ژنهای GH,GHR,GHRHR بر میانگین افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
254 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
255 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
256 - Study the GDF-8 gene polymorphism and association to average daily gain in Iranina Baluchi sheep (چکیده)
257 - Association of prolactin polymorphism with milk fat content in Iranian Sarabi cows (چکیده)
258 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
259 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
260 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
261 - Study of Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) genes polymorphism and their association to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
262 - Identification IGF-I gene polymorphisms by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
263 - Study the PIT-1 gene polymorphism and association to average daily gain In Iranian Baluchi sheep (چکیده)
264 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
265 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
266 - Genetic Polymorphism at the Candidate Gene in Iranian Sistani Cattle (Bos indicus) (چکیده)
267 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
268 - کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی (چکیده)
269 - اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم (چکیده)
270 - تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
271 - بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
272 - خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
273 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
274 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
275 - تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
276 - مديريت و نقش آن در ارتقاي بهره وري و كارآيي واحدهاي كشاورزي (چکیده)
277 - نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت (mis در ايجاد تحول اداري (چکیده)
278 - اندازه سازمان و اثر بخشي مديريت (چکیده)
279 - Genetlc and phenotypic factors affecting daily gain of karakul sheep (چکیده)
280 - مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت (چکیده)
281 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)
282 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)