بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammadreza Nassiri


موارد یافت شده: 380

1 - The prognostic, diagnostic, and therapeutic impact of Long noncoding RNAs in gastric cancer (چکیده)
2 - Engineering Human Pancreatic RNase 1 as an Immunotherapeutic Agent for Cancer Therapy Through Computational and Experimental Studies (چکیده)
3 - بررسی ردپای انتخاب و هستی شناسی ژن در برخی نژاد های گوسفند اهلی و وحشی ایران (چکیده)
4 - Association of a Genetic Variant in Chromosome 9p21 with Increased Risk of Developing Cervical Cancer (چکیده)
5 - Down regulation of Cathepsin W is associated with poor prognosis in pancreatic cancer (چکیده)
6 - The circadian clock as a potential biomarker and therapeutic target in pancreatic cancer (چکیده)
7 - Identification of ZMYND19 as a novel biomarker of colorectal cancer: RNA-sequencing and machine learning analysis (چکیده)
8 - Machine learning algorithms reveal potential miRNAs biomarkers in gastric cancer (چکیده)
9 - Genetic contribution of caspase-8 variants and haplotypes to breast cancer risk and prognosis: a case-control study in Iran (چکیده)
10 - Optimization of Molecular Sex Identification in Ostrich Based on Multiplex PCR (چکیده)
11 - Genetic Diversity of Urial Population in Northeast of Iran (چکیده)
12 - Association of a genetic variant in the ATP-binding cassette sub-family B member 1 with risk of cervical cancer (چکیده)
13 - Integrated analysis of multi-omics data for the discovery of biomarkers and therapeutic targets for colorectal cancer (چکیده)
14 - اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی (چکیده)
15 - The therapeutic potential value of Cancer-testis antigens in immunotherapy of gastric cancer (چکیده)
16 - Metabolic Pathways Regulating Colorectal Cancer: A Potential Therapeutic Approach (چکیده)
17 - Pharmacological Targeting of Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Colorectal Cancer (چکیده)
18 - The Therapeutic Potential of Targeting the Toll-like Receptor Pathway in Breast Cancer (چکیده)
19 - Role of gut bacterial and non-bacterial microbiota in alcohol-associated liver disease: Molecular mechanisms, biomarkers, and therapeutic prospective (چکیده)
20 - Production of Functional Ice Cream Fortified by Immunoglobulin Y against Escherichia coli O157:H7 and Helicobacter Pylori (چکیده)
21 - Angiotensin-converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers as Potential Therapeutic Options for Pancreatic Cancer (چکیده)
22 - The Therapeutic Potential of Targeting Key Signaling Pathways as a Novel Approach to Ameliorating Post-Surgical Adhesions (چکیده)
23 - Relationship of Mitochondrial Biogenesis and Phenotypic Expression of Residual Feed Intake in Fat‐Tailed Lambs (چکیده)
24 - Modifications of Ribonucleases in Order to Enhance Cytotoxicity in Anticancer Therapy (چکیده)
25 - Refined immunoRNases for the efficient targeting and selective killing of tumour cells: A novel strategy (چکیده)
26 - VEGF-C and p53 Gene Expression in the Normal and Neoplastic Mammary Gland of Canines: A Pilot Study (چکیده)
27 - بررسی بیان ژن‎های HSPA2 و HSPB1 و هستی‎شناسی ژن در کبد مرغان بومی خراسان تحت تنش گرمایی حاد (چکیده)
28 - Recombinant Expression and Characterization of Endoglucanase Isolated from Iranian Bacillus Subtilis (چکیده)
29 - Production of ovine Pancreatic Ribonuclease and investigation of enzyme characteristics (چکیده)
30 - CRISPR/dCas9‐mediated transposition with specificity and efficiency of site‐directed genomic insertions (چکیده)
31 - ریبونوکلئازها به عنوان عوامل درمانی بالقوه (چکیده)
32 - تولید ایمنوگلوبین Y در زرده تخم مرغ علیه باکتری های سالمونلا تیفی‌موریوم و انتریتیدیس (چکیده)
33 - A Novel Strategy for Engineering of a Smart Generation of Immune Ribonucleases against EGFR+ Cells (چکیده)
34 - مهندسی و تولید آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گاوی (RNase A) به عنوان یک پتانسیل دارویی (چکیده)
35 - آنالیز توالی نوکلئوتیدی ژن ریبونوکلئاز پانکراتیک (RNase A )در گوسفنداننژاد بلوچی و وحشی اوریال (چکیده)
36 - Gene expression profiling of chromosome 10 in PTEN-knockout (−/−) human neural and mesenchymal stem cells: A system biology study (چکیده)
37 - Identification of Breast Cancer Associated Putative Functional Single Nucleotide Polymorphisms in the Iranian Population through In Silico Analyses (چکیده)
38 - Expression Profile of Five Stress-Related Genes of Khorasan Native Chickens under Acute Heat Stress (چکیده)
39 - اثر آنزیم‏های فیتاز نوترکیب باکتریایی و قارچی به همراه نمونه تجاری بر عملکرد، غلظت کلسیم و فسفر استخوان و سرم خون در جوجه‌های گوشتی (چکیده)
40 - تولید بستنی مبتنی بر تخم مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری (چکیده)
41 - توالی یابی و تجزیه بیوانفورماتیکی قسمتی از راه انداز ژن بتاکازئین در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
42 - تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور (چکیده)
43 - Epigenetics evaluation of the oncogenic mechanisms of two closely related bovine and human deltaretroviruses: A system biology study (چکیده)
44 - آنالیز ساختاری آنزیم آسپارتات کیناز در کورینه باکتریوم به منظور پیشنهاد بهترین ساختار آنزیم جهت افزایش تولید صنعتی اسیدآمینه لیزین (چکیده)
45 - Production and introduction of a novel immunotoxin based on engineered RNase A for inducing death to Her1‐positive cell lines (چکیده)
46 - طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی (چکیده)
47 - Genetic diversity for three populations of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) based on sequencing of mtDNA genes (چکیده)
48 - The Comparative Analysis of Gene Expression Profiles in Lymph Node Cells of Naturally BLV-infected and Uninfected Bovine (چکیده)
49 - پیش بینی و تایید in silico ریز RNA ها در بافت های مختلف گوسفند با منشا کروموزوم 20 (چکیده)
50 - Use of Molecular Dynamic Tools in Engineering of Onconase Enzyme to Increase Cellular Uptake and Evade RI (چکیده)
51 - Immunogenic evaluation of FMD virus immuno-dominant epitopes coupled with IL-2/FcIgG in BALB/c mice (چکیده)
52 - Production and Purification of Specific IgY Against InvG Protein of Salmonella typhimurium (چکیده)
53 - شناسایی ژن موثر در دوقلوزایی -FecB- در گوسفندان بومی ایران (چکیده)
54 - Cloning the complimentary DNA of bovine somatotropin -bST- gene in E.coli (چکیده)
55 - Genetic variability in beta-lactoglobulin, calpastain and calpain loci in Kurdi sheep (چکیده)
56 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
57 - Fraud detection in sausages, cold cut and ground meat by Multiplex PCR method (چکیده)
58 - Analysis and Frequency of Bovine lymphocyte Antigen BoLA-DRB3.2 Alleles in Iranian Sistani cattle (چکیده)
59 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and BoLA-DRB3 loci in Iranian Sistani cattle -Bos Indicus- (چکیده)
60 - Association of leptin polymorphisms with production and reproduction traits in Iranian Holstein dairy cows (چکیده)
61 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
62 - Effect of IL-2 co-expressed or co-inoculated with immuno-dominant epitopes from VP1 protein of FMD virus on immune responses in BALB/c mice (چکیده)
63 - تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فر مهای ژن های مرتبط با باقیمانده خوراک مصر فشده RNA-Seq در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داد ههای (چکیده)
64 - بررسی اثر ژن های مرتبط با میتوپروتئوم بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان بوسیله داده RNA-seq (چکیده)
65 - Designing of a Functional Chimeric Protein for Production of Nanobodies Against Human CD20: Molecular Dynamics Simulation and In Vitro Verification (چکیده)
66 - Combination of competitive PCR and cultivation methods for differential enumeration of viable Lactobacillus acidophilus in bio‐yoghurts (چکیده)
67 - Extra-lymphatic lymphoma located in the breast, liver and thyroid (چکیده)
68 - اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی (چکیده)
69 - Hereditary breast cancer; Genetic penetrance and current status with BRCA (چکیده)
70 - The comparative analysis of phenotypic and whole transcriptome gene expression data of ascites susceptible versus ascites resistant chickens (چکیده)
71 - بررسی سازه های موثر بر حذف و تعیین تابع توزیع بقاء در گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
72 - Evaluation of Estrogen Receptor α and ß Genes Expression in Normal and Neoplastic Mammary Gland in Dogs by Real-time PCR (چکیده)
73 - Design and Production of a Novel Recombinant Chimeric IL2-Omp31 Antigen against Brucella Infection (چکیده)
74 - Gene expression profile analysis of residual feed intake for Isfahan native chickens using RNA-SEQ dat (چکیده)
75 - بررسی بیان ژن و شبکه های ژنی مرتبط با آپوپتوزیس در مرغان حساس و مقاوم به آسیت والدین جوجه گوشتی آرین با استفاده از RNA-seq (چکیده)
76 - Evaluation of Different Signal Peptides Using Bioinformatics Tools to Express Recombinant Erythropoietin in Mammalian Cells (چکیده)
77 - مطالعه شبکه ژنی موثر بر رشد ماهیچه سینه جوجه راس تحت داده های RNA-Seq (چکیده)
78 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
79 - شناسایی RNA های غیرکدکننده کوتاه ‌عملکردی با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی در گوسفند و بز (چکیده)
80 - Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer (چکیده)
81 - بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی (چکیده)
82 - A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years (چکیده)
83 - آنالیز بیانِ ژن ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده های RNA-seq (چکیده)
84 - The Effect of Grape Seed Extract Supplementation on Performance, Antioxidant Enzyme Activity, and Immune Responses in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
85 - بررسی تنوع ژنتیکی گاندو، کروکودیل پوزه کوتاه ایرانی (Crocodylus Palustris)، با استفاده از توالی یابی نواحی D-Loopو Cytb میتوکندری (چکیده)
86 - Sequencing the ovine pancreatic RNase A gene, a potent immunotoxin, in Iranian wild and domestic sheep (چکیده)
87 - Engineering of ovine pancreatic Ribonuclease for increasing of cytotoxicity activity: an in silico approach (چکیده)
88 - Study of the association between ERα expression, age and menopause of Iranian women with breast cancer (چکیده)
89 - Construction and cloning of a recombinant expression vector containing human Cd20 Gene for antibody therapy in Non-Hodgkin Lymphoma (چکیده)
90 - شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
91 - RNAseq Reveals Novel and Differentially Expressed Isoforms in Native and Commercial Poultry (چکیده)
92 - Bioinformatics analysis of upstream regions and protein structure of fungal phytase gene (چکیده)
93 - Engineering of bovine pancreatic ribonuclease to induce apoptosis in cancer cells (چکیده)
94 - Sequencing and Molecular Analysis of ATP 6 and ATP 8 of Mitochondrial Genome in Khorasanian Native Chickens (چکیده)
95 - مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده های RNA-Seq (چکیده)
96 - Morphological and Molecular (28S rDNA) characterization of Dactylogyrus spp. in Cyprinus carpio and Ctenopharyngodon idella in Mashhad, Iran (چکیده)
97 - اهمیت، عملکرد و ارتباط پلی‌مورفیسم‌های ژن TOX3 با سرطان پستان: مقاله مروری (چکیده)
98 - بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی (چکیده)
99 - Evaluation of Different Signal Peptides for Secretory Production of Recombinant Bovine Pancreatic Ribonuclease A in Gram Negative Bacterial System: An In silico Study (چکیده)
100 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
101 - Mitochondrial DNA lineage sorting from one diverse founder population can explain extant domestic sheep haplotypes (چکیده)
102 - Phylogenetic re-analyzing of Iran’s Jebeer based on cytochrome b sequence (چکیده)
103 - بررسی تنوع ژنتیکی سه جمعیت از قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از توالی یابی mt-DNA (چکیده)
104 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایران (چکیده)
105 - بررسی ساختار ژنتیکی بخشی از ناحیه پروموتر در ژن لاکتوفورین درشترهای تک کوهانه و دو کوهانه ایران (چکیده)
106 - نقش ژن‌های BRCA1 و BRCA2 در ابتلاء به سرطان پستان (چکیده)
107 - Construction of the Recombinant Lentiviral Vector Containing Human GH1 Gene and Its Expression in HEK293T Cells (چکیده)
108 - The transient expression of coat protein of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) in spinach (Spinacia oleracea) using Agroinfiltration (چکیده)
109 - In Silico investigation of different signal peptides to express recombinant Human Serum Albumin in gram negative bacteria (چکیده)
110 - Biological pathways identification of breast cancer cell lines transcriptome by Pathvisio software (چکیده)
111 - Association between early growth-related traits and ascites induced in broiler sire lines by saline drinking water or cool temperatures (چکیده)
112 - Evaluation of different statistical methods using SAS software: an in silico approach for analysis of real-time PCR data (چکیده)
113 - بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاین (چکیده)
114 - کلونینگ و بیان نواحی آنتیژنیک ژن CagA هلیکوباکتر پیلوری در باکتری اشرشیاکلی (چکیده)
115 - Recombinant lentivirus expression vector for insulin-like growth factor (IGF-1) gene delivery (چکیده)
116 - همسانهسازی آنتیژن omp31 باکتری بروسلا ملیتنسیس متصل شده به اینترلوکین II در باکتری DH5α (چکیده)
117 - بررسی بیان ژنهای SCD و FASN در میشهای بلوچی و نژادهای سنتز شده ایران بلک و آرمان (چکیده)
118 - Growth performance, feed digestibility, body composition, and feeding behavior of high- and low-residual feed intake fat-tailed lambs under moderate feed restriction (چکیده)
119 - بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل (چکیده)
120 - تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ (چکیده)
121 - بررسی بیان mRNA ژن‌ های IL-2 و IL-12 در خوکچه‏ های هندی واکسینه شده با واکسن غیر فعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
122 - Lentiviral mediated overexpression of Insulin like Growth Factor-1 in mouse myoblast (چکیده)
123 - Production and characterization of egg yolk antibody (IgY) against recombinant VP8-S2 antigen (چکیده)
124 - Construction of a Probiotic Lactic Acid Bacterium that Expresses Acid-Resistant Phytase Enzyme (چکیده)
125 - Computational Detection of piRNA in Human Using Support Vector Machine (چکیده)
126 - پیش بینی و تایید in silico بیان ژنهای ریزRNA کروموزوم 20 گوسفند (چکیده)
127 - The suitability of some blood gas and biochemical parameters as diagnostic tools or early indicators of ascites syndrome in broiler sire lines (چکیده)
128 - Evaluation of cytokine mRNA expression in vaccinated guinea pigs with foot-and-mouth disease type O inactivated vaccine (چکیده)
129 - Design and Construction of Chimeric VP8-S2 Antigen for Bovine Rotavirus and Bovine Coronavirus (چکیده)
130 - Cloning, Sequencing, and Expression of FanC Antigen of Enterotoxigenic Escherichia Coli (چکیده)
131 - استفاده از مدل حیوانی گوسفند در بررسی اثر تغذیه بر مقاومت انسولینی و بیان ژن GLUT4 در ماهیچه (چکیده)
132 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگیهای مورفولوژیکی و مولکولی (چکیده)
133 - کلونینگ و بیان ژن غیر ساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلی (چکیده)
134 - مطالعه مقایسه‌ای بره زایی گوسفند نژاد ایران‌بلک با نژادهای آرمان و بلوچی و بررسی ارتباط ژنتیکی صفات بره‌زایی و متوسط وزن تولد بره‌های هر میش در نژاد ایران‌بلک (چکیده)
135 - Chromosomal analysis and BRCA2*617delT/88delTG and BRIP1 (c.2392C>T) mutations of Fanconi anemia in Iranian family, and its correlation to breast cancer susceptibility (چکیده)
136 - genetic analysis of ND4 and ND4L regions of mitochondrial genom in khorasan native chickens (چکیده)
137 - تجزیه جایگاه های ژنی ،(QTL) مؤثر بر صفات کمی و کیفی الیاف پشم درگوسفند بلوچی (چکیده)
138 - Hereditary Genes and SNPs Associated with Breast Cancer (چکیده)
139 - Identification of Germline BRCA1 Mutations among Breast Cancer Families in Northeastern Iran (چکیده)
140 - Genes and SNPs Associated with Non-hereditary and Hereditary Colorectal Cancer (چکیده)
141 - Estrogen Receptor Alpha Gene Expression in Breast Cancer Tissues from the Iranian Population - a Pilot Study (چکیده)
142 - توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی ژنوم میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایرانی (چکیده)
143 - بازسازی و آنالیز توپولوژی شبکه متابولیکی دخیل در تولید شیرگاو (چکیده)
144 - An Ontology-Based GIS for Genomic Data Management of Rumen Microbes (چکیده)
145 - Molecular identification of infertile bulls by using newly developed DDX3Y based on human STS markers (چکیده)
146 - افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs (چکیده)
147 - Molecular investigation of Y chromosome microdeletions in AZF regions of the non-obstructive azoospermic and oligospermic patients referred to Montaseriyeh infertility center in Mashhad (چکیده)
148 - The Effect of Grape Seed Extract and Vitamin C Feed Supplements Carcass Characteristics, Gut Morphology and Ileal Microflora in Broiler Chickens Exposed to Chronic Heat Stress (چکیده)
149 - Influence of ascites syndrome on growth pattern of chickens reared at normal or cold ambient temperature (چکیده)
150 - The effect of grape seed extract and vitamin C feed supplementation on some blood parameters and HSP70 gene expression of broiler chickens suffering from chronic heat stress (چکیده)
151 - کلونینگ ژن InvG از باکتری سالمونلا انتریکا در حامل pET32a و بررسی بیان آن در میزبان BL21- DE3 (چکیده)
152 - Analysis of the enzyme network involved in cattle milk production using graph theory (چکیده)
153 - برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش شبیه سازی مطالعات ارتباطی کل ژنومی (چکیده)
154 - Genetic diversity and phylogenetic analysis of light chain of immunoglobulin Y in Khorasan native chickens (چکیده)
155 - اثر افزودن پیه به جیرههای حاوی ذرت و جو بر عملکرد، فراسنجههای خونی و بیان ژن GLUT4 ماهیچه برههای ماده بلوچی (چکیده)
156 - Transient Expression of Foot and Mouth Disease Virus (FMDV) Coat Protein in Tobacco ( Nicotiana tabacom ) via Agroinfiltration (چکیده)
157 - EXPRESSION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS (FMDV) CAPSID PROTEIN VP1 IN CHLAMYDOMONAS REINHARDTII AS A POSSIBLE SOURCE OF RECOMBINANT VACCINE (چکیده)
158 - Application of PCR Technique in Combination with DNase Treatment for Detection of Viable Lactobacillus acidophilus Bacteria (چکیده)
159 - همسانه سازی ،بررسی توالی نوکلئوتیدی وهمردیفی نوکلئوتیدی وپروتئینی ژنMt- ND1 درمرغ های بومی خراسان (چکیده)
160 - مطالعه ویژگی های بافتی و ساختاری برهم کنش بین microRNA و جایگاه هدف آن در ناحیه 3UTR ژنهای کد کننده پروتئین بر اساس شواهد دقیق آزمایشگاهی (چکیده)
161 - Identification of lactic acid bacteria from local sourdough to produce appropriate starter on an industerial scale (چکیده)
162 - The effect of in ovo injection of grape seed extract and vitamin C on hatchability, antioxidant activity, yolk sac weight, performance and ileal micro flora of broiler chickens (چکیده)
163 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
164 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
165 - An Evolutionary Relationship between Stearoyl-CoA Desaturase (SCD) Protein Sequences Involved in Fatty Acid Metabolism (چکیده)
166 - The effect of dietary tarragon (Artemisia dracunculus L.) and peppermint (Mentha piperita L.) leaves on growth performance and antibody response of broiler chickens (چکیده)
167 - جداسازی و بررسی خصوصیات مولکول هایscFv ضد HER2 با استفاده از تکنولوژی نمایش فاژی جهت تشخیص سرطان پستان (چکیده)
168 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
169 - بررسی تنوع ساختار کروموزومی در ژنوم گاو های هلشتاین با استفاده از بسته نشانگری ‏‎50K (چکیده)
170 - عدم وجود ارتباط بین نرخ رشد اولیه و وقوع آسیت (چکیده)
171 - مطالعه ارتباط بین برخی پارامترهای خونی با وقوع سندروم آسیت (چکیده)
172 - بررسی میزان بیان ژن های IFN-γ و TGFβ 1 درخوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O (چکیده)
173 - تعیین تاثیر تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد،اجزاء لاشهو فراسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
174 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
175 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
176 - مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی (چکیده)
177 - Computational Analyses for Identification Novel MicroRNAs from Cattle and sheep (چکیده)
178 - بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی (چکیده)
179 - Analysis of Test Day Milk Yield by Random Regression Models and Evaluation of Persistency in Iranian Dairy Cows (چکیده)
180 - شناسایی قارچ های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از روش Multiplex PCA (چکیده)
181 - THY1 as a reliable marker for enrichment of undifferentiated spermatogonia in the goat (چکیده)
182 - Construction of eukaryotic expression vectors encoding CFP-10 and ESAT-6 genes and their potential in lymphocyte proliferation (چکیده)
183 - آنالیز فیلوژنتیکی ژن کد کننده شاخه سبک ایمنوگلوبولینY در پرندگان (چکیده)
184 - بررسی قابلیت تحریک لنفوسیتهای موشهای دریافت کننده ی پلاسمید بیاى کننده ی آنتیژن CFP-10 هایکوباکتریوم بویس با PPD (چکیده)
185 - بررسی بیان پروتئین ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس در سطح RNA و ببرسی قابلیت تحریک ایمنی سلولی در موش با روش تکثیر لنفوسیتی (چکیده)
186 - Cloning, Nucleotide Sequencing and Bioinformatics Study of NcSRS2 Gene, an Immunogen from Iranian Isolate of Neospora caninum (چکیده)
187 - اثر ضداکسیدان های آلی و منبع چربی بر سیستم ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
188 - Introducing and validation of SYBR Green Real-Time PCR method to determinate sex ratio in bovine semen (چکیده)
189 - بررسی مرفولوژی و مولکولی (ناحیه ITS2 )گونه های داکتیلوژیروس ماهی ( Cyprinus carpio) و (Ctenopharyngodon idella) در شهرستان مشهد (چکیده)
190 - Impact of Milk Components on Recovery of Viral RNA from MS2 Bacteriophage (چکیده)
191 - development of new quantative competitive PCR assay for the rumen butrate-producing bacterium: butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
192 - detection of mycobacterium avium subsp. paratuberclisis in feces samples from holestein dairy cattle by polymerase chain reaction (چکیده)
193 - تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغن گیاهی و حیوانی بر غلظت لیپیدهای خون، فعالیت آنزیمی، و سیستم ضداکسیدانی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی (چکیده)
194 - کلونینگ ژن CFP-10 مایکوباکتریوم بویس در وکتور+pcDNA3.1 به عنوان پایه DNA واکسن (چکیده)
195 - بررسی نوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایرات با استفاده از 4 جایگاه ریز ماهواره (چکیده)
196 - Estimation of genetic parameters for growth traits in Baluchi sheep using Gompertz growth curve function (چکیده)
197 - مکان یابی جایگاه های صفت کمی (QTL) موثر بر وزن بدن در بخشی از ژنوم گوسفند بلوچی (چکیده)
198 - Evaluation of Test Day Milk Yield in Iranian Primiparous Holstein Using Different Random Regression Models (چکیده)
199 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
200 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در PCR رقابتی (چکیده)
201 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
202 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
203 - بررسی میزان بیان ژن TGFB1 در خوکچه های هندی واکسینه شده با واکسن تب برفکی تیپ O (چکیده)
204 - Microscopic Studies and Molecular Identification of Ruminal Zygomycytes Fungi in Sheep (چکیده)
205 - Cloning, Expression, and In Vitro Functional Activity Assay of phiC31 Integrase cDNA in Escherichia coli (چکیده)
206 - Identification of a Specific Pseudo attP Site for Phage phiC3 Integrase inthe Genome of Chinese Hamster in CHO-K1 Cell Line (چکیده)
207 - Improved Bovine ICSI Outcomes by Sperm Selected after Combined Heparin-Glutathione Treatment (چکیده)
208 - آنالیز فیلوژنتیک ژن C 3 ویروس تب برفکی جداشده در ایران در سال 1389 (چکیده)
209 - Confidence intervals obtained from different methods using simulated data and their (چکیده)
210 - Amino acid diversity of antigenic sites of Iranian type O foot-and-mouth disease virus (چکیده)
211 - Quantitative Trait Loci for Fleece Traits in Baluchi Sheep (چکیده)
212 - بررسی تنوع ژنتیکی و تغییرات فلور باکتریهای اسیدلاکتیک با استفاده از روشهای مولکولی در پنیر لیقوان – یک پنیر ایرانی حاصل از شیر خام (چکیده)
213 - تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی درمدل جوجه (چکیده)
214 - Identification of Dactylogyrus spp. and other parasites of common carp in norheast in Iran (چکیده)
215 - Studying the Partially Sequenced mtDNA Hypervariable Region 1 (HVR1) of Iranian Moghani Sheep (چکیده)
216 - اثرات همخونی و آمیخته گری بر تکوین رویان آزمایشگاهی در شرایط معمول و استرس حرارتی (چکیده)
217 - شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (چکیده)
218 - کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس (چکیده)
219 - اندازه گیری بیان ژن گیرنده پروژسترون در بافت سرطانی و سالم پستان انسان به روش Real-time PCR (چکیده)
220 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران (چکیده)
221 - Association between Yearling Weight and Calpastatin and Calpain Loci Polymorphism in Iranian Zel Sheep (چکیده)
222 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-Loopاز DNA میتوکندری پلنگ ایرانی (چکیده)
223 - Polymorphism and Sequencing of DGAT1 Gene in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
224 - Phylogenetic analysis of serotype Asia1 foot-and-mouth disease virus: Asia diversity and the Iran perspective (چکیده)
225 - Effects of QTL parameters and marker density on efficiency of Haley–Knott regression interval mapping of QTL with complex traits and use of artificial neural network for prediction of the efficiency of HK method in livestock (چکیده)
226 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلو ژنتیکی ناحیه سیتو کروم b در جبیر ایران (چکیده)
227 - جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (چکیده)
228 - Altered JS‐2 expression in colorectal cancers and its clinical pathological relevance (چکیده)
229 - Genetic variability of calpastatin and calpain genes in Iranian Zel sheep using PCR-RFLP and PCR-SSCP methods (چکیده)
230 - بررسی چند شکلی ژنتیکی ژن های کاندیدا (کالپاستاتین و آنتی ژن های لنفوسیتی گاوی) در گاوهای نژاد سیستانی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
231 - مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی (چکیده)
232 - Polymorphism in Intron-I of Myostatin gene and its association with estimated breeding values of growth traits in Baluchi sheep (Ovis aries) (چکیده)
233 - روش های تولید پرندگان تراریخت و کاربرد آنها در زیست فناوری (چکیده)
234 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس جدا شده از ماهیان کپور پرورشی شهرستان مشهد (چکیده)
235 - تعیین گونه های داکتیلوژیروس در ماهی کپور علفخوار شهرستان مشهد (چکیده)
236 - Analysis of Genetic Diversity and Structure of Baluchi Sheep by Microsatellite Markers (چکیده)
237 - Microbial diversity of the traditional Iranian cheeses Lighvan and Koozeh, as revealed by polyphasic culturing and culture-independent approaches (چکیده)
238 - تشخیص ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جداشده از گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در مشهد (چکیده)
239 - جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان از تولید تا رسیدن (چکیده)
240 - Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic (چکیده)
241 - Determination of sex ratio in bovine semen by quantitative Syber greeb real time PCR (چکیده)
242 - quantitative trait loci study in baluchi sheep (چکیده)
243 - polymorphism evaluation of micrositellite DNA markers and genetic structure of baluchi sheep (چکیده)
244 - Comparison and evaluation of mathematical lactation curve functions of Iranian primiparous Holsteins (چکیده)
245 - تشخیص میزان الودگی به عامل بیماری لکوز گاوی ( BLV) در گاوهای شیری هلشتاین به کمک تست DNA (چکیده)
246 - بررسی پلی مورفیسم ژن PEPCK-C مرغان بومی منطقه سیستان وبلوچستان (چکیده)
247 - شناسایی و تعیین آلل‌های جدید در جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 گاوهای سیستانی بر اساس روش‌های مولکولی (چکیده)
248 - Correlation between BRAF mutation and t he clinicopathological p arameters in p apillary thyroid c arcinoma with particular reference t o follicular variant (چکیده)
249 - مطالعه بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات (CVM) و نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) با تکنیک PCR-SSCP و PCR-RFLP در گاوهای سرابی (چکیده)
250 - Relative quantification of p53 and VEGF-C gene expression in canine mammary tumors (چکیده)
251 - Association of DGAT1 gene with breeding value of Iranian Holstein bulls (چکیده)
252 - Single nucle otide polymorphisms an d mRNA expression of VEGF-A in papillary thyroid carcino ma: Potentia l markers for aggress ive phenotypes (چکیده)
253 - Genetic polymorphism of the melatonin receptor 1A locus in Iranian Shall and Karakul sheep (چکیده)
254 - Ghrelin Gene Expression in Broiler Proventriculus Tissue are Changed by Feed Restriction, Different Dietary Energy and Protein Levels (چکیده)
255 - Relation between leptin gene polymorphism with economical traits in iranian sistani and brown swiss cows (چکیده)
256 - Different energy and protein levels of diet on ghrelin gene expression in broiler effect of feed restriction chickens (چکیده)
257 - change in ghrelin mRNA level and plasma growth hormone in dietry energy protein levels of the diet in broiler chickens (چکیده)
258 - بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی (چکیده)
259 - Analysis of Genetic Diversity of Chukar Partridge (Alectoris chukar) Populations in Khorasan-e-Razavi Province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
260 - Comparison of Vascular Endothelial Growth Factor C (VEGF-C) expression in canine breast cancer by using quantitative rea-time PCR technique (چکیده)
261 - Prediction of 305 days milk production using artificial neural network in Iranian dairy cattle (چکیده)
262 - Isolation and Identification the indigenous Lactic Flora from Lighvan, as an Irania Raw Milk Cheese from Milk and Ripend Cheese (چکیده)
263 - POPULATION GENETIC ANALYSIS OF IRANIAN GILAK ETHNIC DATA (چکیده)
264 - Polymorphism in Exon 3 of Leptin Gene in Iranian Native Cattle Breeds (چکیده)
265 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
266 - Development and Use of Quantitative Competitive PCR Assay for Detection of Poultry DNA in Sausage (چکیده)
267 - Polymorphism of β-Lactoglobulin Gene in Iranian Sheep Breeds Using PCR-RFLP (چکیده)
268 - Impact of milk components in recovery of the MS2 bacteriophage as an indicator of enteric viruses (چکیده)
269 - Development and use of quantitative competitive PCR assay for detection of poultry DNA in fish meal (چکیده)
270 - GAEC1 and colorectal cancer: a study of the relationships between a novel oncogene and clinicopathologic features (چکیده)
271 - Designing and cloning of modified C31 integrase gene for in vitro transcription and translation approach (چکیده)
272 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی (چکیده)
273 - D-loop region of mtDNA sequence diversity in Iranian Domestic sheep and goats (چکیده)
274 - PCR-restriction endonuclease analysis for strain typing of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis based on polymorphisms in IS 1311 (چکیده)
275 - New alleles detection in BoLA-DRB3 locus of Iranian Sistani cattle by molecular (چکیده)
276 - Association of SNP in the Exon2 of Leptin Gene with Milk Production Traits in Sarabi Cattle Breed of Iran (چکیده)
277 - The effect of high fat sunflower meal treated with formaldehyde and sodium hydroxide on milk yield and composition of Holstein dairy cows (چکیده)
278 - Use of real-time polymerase chain reaction assay for monitoring in vitro ruminal cellulolytic bacteria population as affected by non-structural carbohydrates (چکیده)
279 - The Influence of dietary supplementation of Licorice Extract and Prebiotic Fermacto on Fat Digestibility, blood metabolites and Performance of Broiler Chickens Fed Diets Low in Digestible Amino Acids (چکیده)
280 - Study of Complex Vertebral Malformation Disorder in Iranian Holstein Bulls (چکیده)
281 - Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) (چکیده)
282 - بررسی تنوع ژنتیکی بو قلمون با استفاده از نشانگرهای RAPD (چکیده)
283 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
284 - Effect of Feed Restriction and Different Energy and Protein Levels of the Diet on Growth Performance and Growth Hormone in Broiler Chickens (چکیده)
285 - Enteric viruses of raw milk II: Evaluation the impact of milk components on RNA extraction (چکیده)
286 - Enteric viruses in raw milk:Caharacterization of milk components in recovery efficiency & RNA extraction (چکیده)
287 - Application of Statistical Procedures for Analysis of Genetic Diversity in Domestic Animal Populations (چکیده)
288 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
289 - Distribution of BoLA-DRB3Allelic Frequencies and Identificationof a New Allele in the IranianCattle Breed Sistani (چکیده)
290 - Implication of complex vertebral malformation and deficiency of uridine monophosphate synthase on molecular-based testing in the Iranian Holstein bulls population (چکیده)
291 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
292 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
293 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
294 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
295 - Genetic diversity of Iranian populations of melolonthids (Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae) based on mtDNA analysis (چکیده)
296 - Association of the polymorphism in the 5’ flanking region of the ovine IGF-I gene with growth traits in the Baluchi sheep (چکیده)
297 - Development and use of quantitative competitive PCR assays for relative quantifying rumen anaerobic fungal populations in both in vitro and in vivo systems (چکیده)
298 - Investigation of genetic diversity in gray partridge populations in Khorasan province of Iran by RAPD-PCR (چکیده)
299 - Correlation Between the Physical and Chemical Properties of Some Forages and Non-Forage Fiber Sources (چکیده)
300 - Effects of Non-Fiber Carbohydrate on in vho First Order Kinetic Disappearance of Neutral Detergent Fiber and Neutral Detergent Insoluble Nitrogen of Wheat Bran (چکیده)
301 - The effect of fluctuations in rumen pH on protozoa populations in rumen fluid as determined by real-time polymerase chain reaction (چکیده)
302 - In vitro rumen fungi quantification in medium containing sodium hydroxide or formaldehyde treated sunflower meal using quantitative competitive PCR assay (چکیده)
303 - Disappearance of dry matter and neutral detergent fibre (NDF) of sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by isolated mixed rumen bacteria using in vitro culture (چکیده)
304 - Association of Growth Traits with SSCP Polymorphisms at the Growth Hormone Receptor (GHR) and Growth Hormone Releasing Hormone Receptor (GHRHR) Genes in the Baluchi Sheep (چکیده)
305 - Fraud identification in industrial meat products by multiplex PCR assay (چکیده)
306 - The diversity of leptin gene in Iranian native, Holstein and Brown Swiss Cattle (چکیده)
307 - Physical and chemical property of some Iranian non-forage fibre sources (چکیده)
308 - Effect of lucerne hay particle size and physical effectiveness factor of diet on utilisation of soya hulls by dairy cows (چکیده)
309 - The effect of fluctuations in rumen pH on Fibrobacter succinogenes populations in rumen fluid as determined by real-time PCR (چکیده)
310 - The effect of fluctuation in rumen pH on attachment of Ruminococcus flavefaciens to dietary substrates as determined by real-time PCR (چکیده)
311 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
312 - Sequence determination of 16s ribosomal RNA for ruminal ammoniabacters of Holstein cows (چکیده)
313 - Detection of Mycobacterium paratuberculosis in Feces and Milk Samples from Holstein Dairy Cows by PCR (چکیده)
314 - Ruminal Peptide and Ammonia Nitrogen Concentrations in Holstein Steers Fed Diets Differing in Concentrate to Alfalfa Hay Ratios (چکیده)
315 - Identification IGF-I gene polymorphism by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism and its relation to growth traits in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
316 - The effect of non fibre carbohydrate on in vitro first order dry matter disappearance model of various ruminant feeds (چکیده)
317 - The effect of formaldehyde or sodium hydroxide on in situ rumen degradation of low and high fat sunflower meal (چکیده)
318 - Characterization of SNPs of Bovine prolcatin Gene of Holstein Cattle (چکیده)
319 - oil sunflower meal treated with formaldehyde or sodium hydroxide (چکیده)
320 - Effect of supplemented diet by sucrose or starch on ruminal pH and ammonia-N concentration in Holstein steers (چکیده)
321 - بررسی چند شکلی ژن لپتین و ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
322 - بررسی چند شکلی ژن IGFو ارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
323 - بررسی چند شکلی ژنتیکی اگزون II ژن لپتین و ارتباط آن با صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین (چکیده)
324 - ناپدید شدن ماده خشک والیاف نامحلول در شوینده خنثی کنجاله آفتابگردان غنی شده با هیدروکسید سدیم (چکیده)
325 - شناسایی و ردیابی بقایای بافتی اسب سانان در مواد غذایی و خوراک دام و طیور با استفاده از توالی Cytochrome-b (چکیده)
326 - Study the GDF-8 gene polymorphism and association to average daily gain in Iranina Baluchi sheep (چکیده)
327 - Effects of non-fi ber carbohydrates supplementation on some blood metabolites of Holstein steers (چکیده)
328 - Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR (چکیده)
329 - In vitro gas production of high fat sunflower meal treated with sodium hydroxide or formaldehyde by rumen fungi and protozoa (چکیده)
330 - The degradation kinetic of NDF and lignin of sunflower meal containing low or high fat treated with sodium hydroxide (چکیده)
331 - In vitro gas production parameters of high fat sunflower meal treated with formaldehyde, sodium hydroxide or exogenous enzyme (چکیده)
332 - The effect of fluctuation in rumen pH on Fibrobacter succinogenes population in rumen fluid as (چکیده)
333 - The effect of non- fibre carbohydrate on in vitro NDF disappearance of various ruminant feeds (چکیده)
334 - Leptin gene polymorphism in Iranian Holstein cows (چکیده)
335 - Development of a polymerase chain reaction-based method to identify poultry, ruminants, and equine components in fish meal (چکیده)
336 - Ruminal peptide and ammonia nitrogen concentrations in steers fed diets with different concentrate to lucerne hay ratios (چکیده)
337 - A missense mutation in the bovine leptin gene in Iranian Taleshi cattle (چکیده)
338 - Association of prolactin polymorphism with milk fat content in Iranian Sarabi cows (چکیده)
339 - بررسی پلی مورفیسم و فراوانی آللی MHC کلاس II (DRB3.2) در گاوهای هلشتاین ایران به کمک PCR-RFLP (چکیده)
340 - Polymorphism in leptin gene and its relation to growth and reproduction traits in Iranian Sistani cows (چکیده)
341 - Genetic polymorphism at the Calpastatin, K-Casein, Leptin and (چکیده)
342 - Study on the calpain gene polymorphism by PCR-SSCP and its relation to average daily gain in Iranian Baluchi sheep (چکیده)
343 - Genetic polymorphism of melatonin receptor, calpastatin and calpin luci in Karakul sheep (چکیده)
344 - Effect of different energy and protein content of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
345 - Effect of feed restriction and energy and protein contents of the diet on performance and growth hormone concentration in the blood of broiler chickens (چکیده)
346 - Polymorphism in gene leptin and its relationship to milk production and reproduction traits in Brown Swiss cow (چکیده)
347 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
348 - Leptin polymorphism and its association with milk production and plasma glucose in early lactating cows (چکیده)
349 - Non_carrier Indentification of spider lamb syndrome in iranian bluchi and karakul sheep by PCR-RFLP (چکیده)
350 - Genetic polymorphism at MTNR1A, CAST and CAPN loci in Iranian Kurakul sheep (چکیده)
351 - Genetic Polymorphism at the Candidate Gene in Iranian Sistani Cattle (Bos indicus) (چکیده)
352 - The diversity of BOLA- DRB3 gene in Iranian native cattle (چکیده)
353 - بررسی چند شکلی ژن کالپاستاتین وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
354 - بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی (چکیده)
355 - Genetic polymorphism of b-lactoglobulin in certain Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
356 - Prediction Breeding Value and Genetic Parameter in Iranian Holstein Bulls for Milk production Traits (چکیده)
357 - بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های ژن پرولاکتین با صفات تولید شیر در گاوهای سرابی (چکیده)
358 - بررسی چندشکلی ژنتیکی مکان ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای نژاد نجدی ایران با استفاده از روش PCR-RFLP (چکیده)
359 - بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل (چکیده)
360 - Investigtion of two recessive disorders in breeder bulls of Abbas Abad animal breeding center (چکیده)
361 - IDENTIFICATION OF BOVINE LEUCOCYTE ADHESION DEFICIENCY (BLAD) CARRIERS IN HOLSTEIN AND BROWN SWISS A (چکیده)
362 - بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP (چکیده)
363 - Frequency of bovine Iymphocyte antigen DRB3.2 alleles in Sarabi cows (چکیده)
364 - metochondrial dna polymorphism in populations of the caspian region and southeastern europe (چکیده)
365 - استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي (چکیده)
366 - بررسي پلي مرفيسم ژن بتالاكتو كلوبولين با pcr-RFLP و گروههاي خوني گوسفندان نژاد قره گل (چکیده)
367 - The Combination abilty of three varieties of japanese quails by dialel cross (چکیده)
368 - The determination of B-Lactoglobulin gene pene polymorphis, in some Iranian and Russian sheep breeds (چکیده)
369 - The polymorphism of B-Lactoglobulin Gene in Several sheep Breeds by pcr-rflp (چکیده)
370 - بررسي ساختار ژنتيكي گوسفندان نژاد Finnish Landrace و آميخته آن به كمك سيستم هاي گروه هاي خوني (چکیده)
371 - بررسی تنوع زنتیکی بین لاین های زیره سبز ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
372 - Association of SNP in the ExonII of Leptin Gene with Milk and Reproduction Traits in Holstein Iranian Cows (چکیده)
373 - Leptin Gene Polymorphism in Iranian Native Golpayegani and Taleshi Cows (چکیده)
374 - مقایسه فراوانی آلل جایگاه ژنی BoLA-DRB3.2 در گاوهای سیستانی در دو مقطع زمانی متفاوت (چکیده)
375 - Genetic variability and population structure in Beta-lactoglobulin, Calpastatin and Calpin loci in Iranian Kurdi sheep (چکیده)
376 - بررسی چندشکلی موجود در ناحیه اینترون دو ژن لپتین (leptin) گاو نژاد سرابی (چکیده)
377 - بررسی امکان تشخیص آلودگی پودر ماهی به فرآورده های طیور، نشخوارکنندگان و اسب سانان بر اساس روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) (چکیده)
378 - Calpastatin polymorphism and its association with daily gain in Kurdi sheep (چکیده)
379 - Identification of Bovine Kappa-Casein Genotypes in Two Iranian Holstein Farms by PCR-RFLP (چکیده)
380 - Association of Leptin Polymorphism with Production, Reproduction and Plasma Glucose Level in Iranian Holstein Cows (چکیده)