نوآوری در علوم و فناوری غذایی, دوره (4), شماره (2), سال (2012-7) , صفحات (11-24)

عنوان : ( بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخ )

نویسندگان: امیر پورفرزاد , محمدحسین حدادخداپرست , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , امیر حداد خداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در صنعت غلات برای بهبود خصوصیات خمیر، درک پدیده بیاتی و تاخیر آن در جهت افزایش کیفیت نان، رقابت بزرگی وجود دارد. برای رسیدن به این هدف، می توان از افزودنی های غذایی کاربردی و مواد کمک فرایند که باعث بهبود کیفیت نان می شوند، استفاده کرد. بهبوددهنده های ژلی، نسل جدیدی از بهبوددهنده ها هستند که به طور گسترده ای در صنعت نانوایی به کار می روند. تعیین خواص ژل تشکیل شده به ما کمک می کند تا درک درستی از فرایند تشکیل ژل و نیز مشخصات ژل تولید شده با توجه به خواص مکانیکی آن داشته باشیم. در این پژوهش از روش شناسی رویه پاسخ به منظور مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده نان بربری بر خواص مکانیکی ژل مذکور استفاده گردید. نمونه های ژل با افزودن سدیم استئاروئیل لاکتیلات، داتم و پروپیلن گلیکول در دامنه 0 تا g100/g 5/0 تولید گردید. نتایج نشان داد که سفتی، گرادیان، پیوستگی، قوام و شاخص ویسکوزیته ژل با افزایش سدیم استئاروئیل لاکتیلات افزایش یافت. بنابراین با افزایش مقدار آن، میزان الاستیسیته را می توان کنترل نمود. پروپیلن گلیکول تنها بر شاخص ویسکوزیته تاثیر افزایشی داشت و بر سایر پارامترها همانند داتم، فاقد تاثیری معنی دار بود. در برخی موارد، مجذور و اثر متقابل اجزاء سبب افت برخی از ویژگی ها گردیده است. مدل های ارائه شده در این پژوهش از ضریب همبستگی بالا و بسیار معنی داری برخوردار هستند که می توان از آنها در پیشگویی خواص مورد بررسی، استفاده کرد. نتایج حاصل از بهینه سازی، نشان داد که از اختلاط g100/g 5/0 سدیم استئاروئیل لاکتیلات، g100/g 28/0 داتم و g100/g 5/0 پروپیلن گلیکول بهترین حالت در مورد خواص مکانیکی ژل، حاصل می شود.

کلمات کلیدی

, بافت سنجی, خواص مکانیکی, ژل بهبود دهنده, اکستروژن پسرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032815,
author = {پورفرزاد, امیر and حدادخداپرست, محمدحسین and مهدی کریمی and مرتضوی, سید علی and امیر حداد خداپرست},
title = {بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخ},
journal = {نوآوری در علوم و فناوری غذایی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {2},
month = {July},
issn = {2423-4966},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {بافت سنجی،خواص مکانیکی، ژل بهبود دهنده، اکستروژن پسرو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خواص مکانیکی ژل بهبود دهنده ی نان بربری با استفاده از روش شناسی رویه ی پاسخ
%A پورفرزاد, امیر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A مهدی کریمی
%A مرتضوی, سید علی
%A امیر حداد خداپرست
%J نوآوری در علوم و فناوری غذایی
%@ 2423-4966
%D 2012

[Download]