بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2011-11-22

Title : ( ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر )

Authors: fariba naghi poor , bahareh sahraiyan , مهدی کریمی , Mohammad Hossein Haddad khodaparast ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر

Keywords

نان ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032993,
author = {Naghi Poor, Fariba and Sahraiyan, Bahareh and مهدی کریمی and Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein},
title = {ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر},
booktitle = {بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {نان ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتقاء کیفیت و ماندگاری نان ترکیبی با ارزیابی زمان تخمیر
%A Naghi Poor, Fariba
%A Sahraiyan, Bahareh
%A مهدی کریمی
%A Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein
%J بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2011

[Download]