چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت), دوره (4), شماره (16), سال (2005-7) , صفحات (37-60)

عنوان : ( سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران) )

نویسندگان: سعید مرتضوی , علیرضا حدادیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به اندازه گیری رضایت توزیع کنندگان از ابعاد چهارگانه آمیخته بازاریابی پرداخته است.

کلمات کلیدی

, شنیدن صدای مشتری, شاخص رضایتمندی مشتری, سنجش, آمیخته بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1033990,
author = {مرتضوی, سعید and حدادیان, علیرضا},
title = {سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران)},
journal = {چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)},
year = {2005},
volume = {4},
number = {16},
month = {July},
issn = {2008-2703},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {شنیدن صدای مشتری، شاخص رضایتمندی مشتری، سنجش، آمیخته بازاریابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و تعیین شاخص رضایتمندی مشتریان واسط (توزیع کنندگان) با روش ترکیبی CSM و شاخص CSI (مطالعه موردی: شرکت شهد ایران)
%A مرتضوی, سعید
%A حدادیان, علیرضا
%J چشم انداز مدیریت (پیام مدیریت)
%@ 2008-2703
%D 2005

[Download]