پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (1), شماره (3), سال (2012-4) , صفحات (175-186)

عنوان : ( بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , آرش کوچکی , شهناز افشاریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از ترکیبات ضد میکروبی طبیعی از جمله عصاره ها و پودر ها در نگهداری مواد غذایی از رشد چشمگیری برخوردار است. در این تحقیق اثرات ضد میکروبی عصاره و پودر گیاهان تیره نعناع (آویشن، نعناع و کاکوتی) در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی بررسی شد. برای این 0 و /075 ، و از هر پودر ( 0 % v/v (0/ 0 و 15 /075 ، منظور 3 غلظت از هر عصاره ( 0 تهیه گردید. مرگ و یا کاهش جمعیت باکتری مذکور در 40 نمونه % v/v (0/15 (در 3 تکرار) دوغ استریل حاوی سوسپانسیون مشخصی از سوش خالص استافیلوکوکوس در طی 24 ساعت با استفاده از طرح رویه پاسخ بررسی شد. پس از بررسی و مقایسه نتایج اثرات عصاره و پودر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس در نمونه های دوغ نتایج نشان داد که پودر گیاهان تیره نعناع به میزان بیشتری از عصاره گیاهان تیره نعناع بر کاهش جمعیت استافیلوکوکوس تاًثیر دارد، فرمول بهینه پودرها برای کاهش یا مرگ باکتری 0/14 (v/v) 0/06 و کاکوتی (v/v) 0/09 ، نعناع (v/v) پاتوژن با غلظت پودر آویشن میزان تلقیح بدست آمد که در این شرایط بیشترین میزان کاهش جمعیت 1 بود. / استافیلوکوکوس بعد از گذشت 24 ساعت معادل عدد لگاریتمی 1.98 بود

کلمات کلیدی

آویشن استافیلوکوکوس اورئوس دوغ های صنعتی کاکوتی نعناع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1034087,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and کوچکی, آرش and افشاریان, شهناز},
title = {بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {3},
month = {April},
issn = {2252-0937},
pages = {175--186},
numpages = {11},
keywords = {آویشن استافیلوکوکوس اورئوس دوغ های صنعتی کاکوتی نعناع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A کوچکی, آرش
%A افشاریان, شهناز
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2012

[Download]